Курсова робота «Управління бюджетними коштами в умовах трансформації економіки», 2012 рік

З предмету Економіка · додано 06.06.2014 09:46 · від Serg · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретияо-методологічні аспекти управління бюджетними коштами в умовах ринкової трансформації економіки. 5 1.1. Бюджет як економічна категорія та його значення на сучасному етапі розвитку фінансових відносин 5 1.2. Особливості виконання бюджетів в умовах економічної нестабільності 12 1.3. Зарубіжний досвід управління бюджетними коштами 17 Розділ 2. Аналіз виконання бюджетів в умовах ринкової трансформації економіки 22 2.1. Оцінка виконання плану за доходами бюджету 22 2.2. Аналіз виконання видаткової частини бюджету 28 2.3. Оцінка співвідношення дохідної та видаткової частини бюджету 34 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності управління бюджетними коштами в україні 38 Висновок 44 Список використаних джерел 48

Висновок

Бюджет як економічну категорію доцільно розглядати з трьох позицій: за економічним змістом - як систему фінансових відносин між державою та юридичними і фізичними особами з приводу формування і використання централізованого фонду фінансових ресурсів; за матеріальним змістом - як централізований фінансовий фонд; за формою прояву - як основний фінансовий план держави. Більш повно сутність бюджету розкривається через виконувані ним функції - розподільчу і контрольну.
В умовах сьогодення бюджет відіграє центральне місце в соціально- економічному житті кожної держави, оскільки сучасний квазіринковий механізм господарювання спрямований на розвиток економічного аспекту діяльності людини і майже не зачіпає соціального. Він не в змозі забезпечити вирішення цілої низки проблем соціально-економічного характеру - фінансування соціальних гарантій населенню, утримання установ і закладів соціально- культурної сфери, розвиток наукомістких технологій, фундаментальних дос-ліджень, малорентабельних, але суспільно важливих сфер діяльності, підтри-мання функціонування складних і ризикових програм тощо. Вирішення усіх цих проблем вирішується через бюджет за допомогою бюджетної політики.
Актуальність управління бюджетними коштами надзвичайно підвищується в умовах ринкової трансформації економіки, оскільки виконання бюджетів знаходиться під впливом різноманітних чинників об’єктивного та суб’єктивного походження. При цьому з кожним роком все більшої актуальності набуває проблема ефективного використання бюджетних коштів на місцевому рівні. Для вирішення цієї проблеми необхідно звернути увагу на досвід зарубіжних країн в управлінні бюджетними коштами.
Проведена оцінка виконання плану за доходами бюджету дозволила зробити висновок, що як планові так і фактичні показники виконання зведеного бюджету постійно зростають.

В 2010 р. план по податковим надходженням було виконано на 96,18%, недовиконання плану склало 3,82%. При цьому в 2011 р. план було первиконано на 1,24%, а в 2012 р. план знову було недовиконано на 9,28%. В 2010 р. план по неподатковим надходженням було виконано на 100%, При цьому в 2011 р. план було первиконано на 1,69%, а в 2012 р. план знову було перевиконано на 7,44%. В 2010 р. План з інших надходжень було виконано на 79,75%. В 2011 р. його було виконано на 60%, а в 2012 р. – а 64,52%.
На протязі усього аналізуємого періоду в структурі доходів набйільшу питому вагу займали саме податкові надходження. Відповідно, основним доходоутворючим елементом зведеного бюджету є саме податкові надходження, частка яких перевищує 82% в 2012 р.
В 2012 р. план було перевиконано по податкам на власність (+40%), окремими податкам і зборам, що зараховуються до місцевих бюджетів (+400%), місцевим податкам і зборам (+22,22%), іншим податкам (+8,89%), податкам на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (+0,76%). По усім іншим статтям податкових надходжень план було недовиконано. Найнижчий рівень виконання плану спостерігався в 2010 р. по внутрішнім податкам на товари та послуги (85,65%).
В 2010 р. найбільшу питому вагу в структурі зведеного бюджету серед податкових надходжень займали внутрішні податки на товари та послуги, на які припадало 36,85% доходів. В 2011 р. їх питома вага зросла на 4,29% і склала 41,14%, в 2012 р. вона скоротилася до 39,8%.
Аналіз засвідчив, що планові і фактичні показники витрат зведеного бюджету в 2011 р. та 2012 рр. поступово зростають. При цьому плани по витратам в 2010-2012 р. недовиконано.
Загальна сума видатків бюджету в 2010 р. склала 377,8 млрд. грн. В 2011 р. вона зросла на 39 млрд. грн. або на 10,32%, в 2012 р. цей показник зріс на 75,60 млрд. грн. (+18,14%) і склав 492,4 млрд. грн.
2. Зростання видатків в 2011 р. відбулося за рахунок зростання поточних видатків, які зросли в 2011 р. порівняно з 2010 р. на 27,7 млрд. грн. (+7,98%), та капітальних видатків, які зросли на 11,3 млрд. грн. (36,93%).
Зростання видатків в 2012 р. порівняно з 2011 р. відбулося за рахунок зростання поточних видатків на 76,8 млрд. грн. (+20,49%). При цьому капітальны видатки скороитлися на 1,20 млрд. грн. (-2,86%). Основним напрямком удосконалення управління бюджетними коштами в Україні є подальше впровадження програмно-цільового методу.
В структурі видатків найбільшу питому вагу займали поточні видатки – на них припадало 91,9%, в 2011 р. їх частка скоротилася на 1,95%, а в 2012 р. – зросла на 1,78%. Аналогічно частка капітальних видатків в 2011 р. зросла на 1,95% та скоротилася на 1,78% в 2012 р.
Аналіз видатків за функціональною класифікацією засвідчив, що зростання видатків в 2012 р. порівняно з 2011 р. на 75,6 млрд. грн. обумовлено зростанням усіх статей видатків. Найбільше зростання в абсолютному вимірі спостерігалося по видаткам на житлово-комунальне господарство, які зросли на 11,38 млрд. грн., охороні здоров’я – на 9,49 млрд. грн., освіті – на 15,31 млрд. грн., соціальному захисту та соціальному забезпеченні – на 19,88 млрд. грн. У відносному вимірі найбільше зростання спостерігалося по видаткам на житлово-комунальне господарство, які зросли на 131,11%, видаткам на охорону навколишнього природного середовища – на 36,25%, духовному та фізичному розвитку – на 26,88%, охороні здоров’я – на 19,38%, соціальному захисту та соціальному забезпеченні – на 18,86%, освіті – на 17,75%.
Найбільшу питому вагу в структурі видатків за функціональною класифікацією займали в 2010 р. видатки на соціальний захист – на них припадало 27,67% усіх видатків. В 2011 р. їх питома вага скоротилася на 2,37%, а в 2012 р. зросла на 0,15% порівняно з 2011 р. На другому місці за питомою вагою знаходиться видатки на освіту, на які припадає 21,13% усіх видатків в 2010 р. В 2011 р. їх частка скоротилася на 0,44%, а в 2012 р. – ще на 0,06%.
В 2010 р. видатки перевищили доходи на 20,13%. В 2011 р. цей показник скоротився до 4,57%, а в 2012 р. зріс до 10,53%.
Зростання обсягів фінансування в 2012 р. порівняно з 2011 р. були обумовлені зростанням обсягів фінансування за борговими операціями на 23,36%. При цьому вони склали 44745,4 млн. грн. Обсяги фінансування за рахунок надходжень від приватизації скоротилися на 41,09% порівняно з 2009 р., а фінансування за активними операціями скоротилося на 97,07%.
Обсяг запозичень в 2011 р. скоротився на 32,68% порівняно з 2010 р. за рахунок скорочення як внутрішніх так і зовнішніх запозичень. При цьому внутрішні запозичення скоротилися на 22,89%, а внутрішні – на 45,35%. Погашення запозичень при цьому зросло за рахунок збільшення обсягів виплат по внутрішнім та зовнішнім запозиченням на 63,3 та 114,16% відповідно.
В 2012 р. порівняно з 2011 р. обсяги запозичень зросли на 37,78% за рахунок зростання внутрішніх запозичень на 33,83% та зовнішніх запозичень на 44,99%. При цьому обсяги погашення запозичень також зросли на 48,79%, у т.ч. за рахунок збільшення погашень внутрішніх запозичень на 18,68%, та зовнішніх запозичень на 18,68%.
Система управління державними фінансами в Україні є основою забезпечення сталого розвитку країни та гарантованого виконання соціальних зобов’язань перед громадянами.
Програмно-цільовий метод є методом управління бюджетними коштами, відповідно до якого система планування та використання бюджетних коштів орієнтована на досягнення конкретних результатів, що дає змогу покращити якість державних послуг та забезпечити оптимальний розподіл бюджетних ресурсів в умовах їх обмеженості.
Для унормування програмно-цільового методу в бюджетному процесі необхідно удосконалити: порядок складення, розгляду, затвердження та визначення основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ; статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливостей їх участі у бюджетному процесі; правила складення паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання; результативні показники, які характеризують виконання бюджетних програм.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?