Дипломна робота «Облік та аудит діяльності малого підприємства», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 12.05.2014 00:55 · від natusya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Характеристика діяльності малих підприємств та порядок їх організації 7 1.1. Характеристика діяльності малих підприємств 7 1.2. Організація діяльності малого підприємства 17 1.3. Характеристика підприємства та його основних економічних показників 28 Розділ 2. Особливості бухгалтерського обліку на малому підприємстві 35 2.1. Організація обліку на малому підприємстві 35 2.2. Особливості бухгалтерського обліку на малому підприємстві 41 2.3. Порядок складання фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва 59 2.4. Особливості обліку на малих підприємствах в умовах використання комп’ютерної техніки 64 Розділ 3. Особливості аудиту на малих підприємствах 69 3.1. Методичні прийоми проведення аудиту 69 3.2. Особливості проведення аудиту на малих підприємствах 72 3.3. Облік і прийняття рішень щодо збільшення прибутку на малих підприємствах 89 Висновки 98 Список використаних джерел 104 Додатки 112

Висновок

В роботі розглянуто особливості бухгалтерського обліку та аудиту на малих підприємствах. Актуальність даної проблеми для України безумовна, оскільки в державі відбувається реформування системи бухгалтерського обліку, у тому числі й на малих підприємствах. Враховуючи зміст заходів, передбачених Стратегією застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, виникає об’єктивна необхідність дослідження методологічних основ організації бухгалтерського обліку та аудиту суб’єктів малого підприємництва.
Згідно з Програмою діяльності Кабінету Міністрів, мале підприємництво, являє собою один з дієвих важелів швидкого насичення ринку товарами та послугами, ослаблення монополізму і розвитку конкуренції, створення нових робочих місць та забезпечення зайнятості значної частини населення, зміцнення економічної бази регіонів.
Суб’єктами МП є зареєстровані в установленому порядку фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, а також юридичні особи – суб’єкти підприємництва будь-якої організаційно-правової форми (крім відкритих акціонерних товариств) та форми власності.
До вступу в силу з 01.01.2004 р. нового Господарського кодексу України основним критерієм віднесення суб’єктів господарювання до числа малих підприємств були не тільки кількісні критерії, а і сфера діяльності підприємства. Так, у 1991 році п. 2 ст. 2 Закону про підприємства було встановлено, що до малих підприємств відносяться новостворювані і діючі підприємства: у промисловості і будівництві — з чисельністю тих, що працюють до 200 осіб; у інших галузях промисловості — до 50 осіб; у науці і науковому обслуговуванні — до 100 осіб; у галузях невиробничої сфери — до 25 осіб; у роздрібній торгівлі — до 15 осіб.
В Україні і досі розвиток малого підприємництва залишається на низькому рівні. Основу малого бізнесу становлять невеликі (малі) підпри-ємства, характерними ознаками яких є незначна кількість штатних працівників та невеликі обсяги виробництва.
Частка малих підприємств в загальній кількості суб’єктів господарювання в Україні на сучасному етапі становить 93,7%. Спостерігається тенденція до зростання.
Сферою діяльності малих підприємств є оптова та роздрібна торгівля, громадське харчування, будівництво, виробництво товарів народного споживання, різні види обслуговування, зокрема побутового, де яскраво простежуються гнучкість малого бізнесу та інші його переваги над великим.
Законодавча база України, сформована протягом останніх років, дозволяє підприємцю створити (заснувати) підприємство з будь-якою формою власності. Створення нових підприємств у ринкових умовах здійснюється через заснування малих організаційних утворень підприємницької діяльності - малих підприємств. Малі підприємства можуть створюватися на основі будь-якої форми власності фізичними і юридичними особами. Підготовці засновницьких документів слід приділяти пильну увагу, оскільки саме вони регулюють багато важливих аспектів діяльності підприємницьких структур. Засновницькі документи - важливий атрибут підприємницького бізнесу. Статут малого підприємства розробляють і затверджують його засновники. Він є юридичним документом, що визначає діяльність підприємства. У статуті наводиться повна характеристика всіх напрямків діяльності підприємства. Важливим етапом організації малого підприємства є укладення засновницького договору. До засновницьких документів, що підтверджують статус юридичних осіб, без яких неможливо заснувати фірму, належить статут та установчий договір, створення малих підприємств, товариств, асоціацій, об’єднань підприємств та інших підприємницьких структур неможливе без цих основних документів. Для тих, хто створює приватні фірми на правах малих підприємств з індивідуальною формою організації бізнесу, необхідним документом є статут підприємства, а для підприємств із колективною формою організації бізнесу (товариства, об’єднання підприємств тощо) необхідні статут та установчий договір. Для створення та початку діяльності підприємства необхідний стартовий капітал. Цю функцію виконує статутний фонд. Статутний фонд - це сукупність грошових коштів та майна, яка необхідна для організації та початку функціонування підприємств. Право на здійснення підприємницької діяльності підприємство набуває лише після акту державної реєстрації такої діяльності; в іншому разі така діяльність є незаконною.
Організація аналітичного обліку витрат основного виробництва МП залежить від виду діяльності. На підприємствах, які надають послуги, аналітичний облік ведеться по видах діяльності, по кожному замовленню.
Малі підприємства, які виробляють продукцію, аналітичний облік організують таким чином, щоб одержати дані про фактичні витрати по кожному виду виготовленої продукції. Для цього на кожен вид продукції відкривають картки, у яких протягом місяця збирають дані про усі витрати на виробництво цих виробів по статтях калькуляції.
Бухгалтерський облік є основним і обов’язковим видом обліку на підприємстві. Вся фінансова, податкова, статистична і інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для ухвалення рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансове положення, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства.
Бухгалтерський облік на ПрАТ "Баришiвське АТП 13247", відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, ведеться завдяки створенню бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером. Вона тісно пов’язана зі всіма іншими службами, відділами і виробничими підрозділами підприємства, отримує від них необхідну для обліку і контролю документацію та надає їм економічну інформацію.
ПрАТ "Баришiвське АТП 13247" складає спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ф. N 1-мс та ф. N 2-мс).
Необхідність застосування комп'ютерної техніки все частіше торкається підприємств малого бізнесу. Це пов’язано з появою різноманітного програмного забезпечення яке дозволяє обробляти внутрішню бухгалтерську інформацію, як в цілому по підприємству, так і по окремим об'єктам бухгалтерського обліку та формувати податкову та статистичну звітність для надання до відповідних органів. Автоматизація системи бухгалтерського обліку дозволяє істотно полегшити труд бухгалтера, позбавити його від рутинної роботи, підвищує оперативність та точність облікової інформації, дозволяє більше приділяти уваги проведенню економічного і фінансового аналізу роботи підприємства та пошуку резервів щодо підвищення ефективності цієї роботи. Саме тому підприємствам малого бізнесу необхідно визначитися з вибором програмного забезпечення для, котре б могло забезпечити всі потреби обліку підприємства і разом з тим було досить економним і не вимагало великих витрат на його придбання, а також не вимагало від бухгалтера специфічних навичок програмування. Тільки за умови вибору можна максимізувати ефективність та ведення облікової діяльності, що безумовно є необхідним кроком на шляху до розвитку і процвітання підприємства.
Сучасне програмне забезпечення щодо автоматизації обліку розвивається за двома окремими напрямками: програми електронних таблиць або електронні бази даних (Excel, Access корпорації Microsoft, SQL, Quattro Pro фірми Borland (Inprise), SuperCalc фірми Computer Associates, Lotus корпорації Lotus DevelopmentCorp.) і безпосередньо бухгалтерські програми.
Метою аудиту стану обліку діяльності малих підприємств є встановлення відповідності методики обліку, що застосовується на підприємстві, чинному законодавству щодо малого бізнесу, виявлення наявних помилок або порушень та ступеню їх впливу на достовірність бухгалтерської звітності.
Специфічними завданнями аудиту обліку діяльності малих підприємств є такі основні позиції: перевірка робочого плану рахунків, що застосовується на підприємстві; перевірка системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва та відображення податків в обліку; перевірка облікових регістрів, що складаються за спрощеною формою; перевірка квартальної та річної звітності, складеної за скороченою формою.
Для перевірки правильності здійснення діяльності суб’єктами малого підприємництва діяльності, аудитору необхідно перевірити: облікову політику підприємства, правильність ведення бухгалтерського обліку; правильність застосування пільг при сплаті податків і інших платежів у бюджет і позабюджетні фонди; правильність визначення категорій, що відносяться до малих підприємств, по чисельності працюючих, у тому числі і по сумісництву, по частці засновників.
Основними напрямками аудиту процесу виробництва суб’єктів малого підприємництва є: правильність оцінки матеріальних цінностей, включених у собівартість продукції; правильність встановлення норм витрат сировини і матеріалів відповідно до рівня технічного стану і технології виробництва продукції; правильність оцінки і списання поворотних відходів; обґрунтованість включення в собівартість продукції витрат на оплату послуг товарних бірж, включаючи брокерські послуги й ін.
Особливо уважно слід перевіряти ведення податкового обліку валових витрат. Датою збільшення валових витрат виробництва вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів, а у разі їх придбання за готівку — день видачі її з каси платника податку; дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт— дата фактичного отримання платником податку результатів робіт.
Під час проведення аудиту визначення амортизаційних відрахувань необхідно перевірити: правильність розподілу основних фондів на групи; правильність визначення балансової вартості груп основних фондів; порядок розрахунку амортизаційних відрахувань; своєчасне і повне відображення у податковому та бухгалтерському обліку амортизаційних відрахувань.
Щорічне зростання кількості малих підприємств, а також наявність безлічі, часто однакових, програм їхньої підтримки, на жаль, зовсім не відображається на збільшенні їхніх обсягів виробництва та фінансових результатів та на їхньому внеску до економіки країни. Ця невідповідність кількості малих підприємств та їхніх результатів свідчить про неефективність діяльності підприємств малого бізнесу.
В сучасних умовах малий бізнес є єдиним сектором економіки країни, кількість підприємств якого стабільно зростає щороку. На жаль, цей сектор має свої проблеми. Однією з них є неефективна діяльність самих малих підприємств, стабільно зростаюча кількість яких зовсім не забезпечує зростаючого обсягу виробництва та прибутковості малого бізнесу.
Надійним та ефективним інструментом для подолання такої ситуації є створення диференційного підходу до підтримки малих підприємств, який повинен знайти відображення у всіх законодавчих актах України, у тому числі в законах з оподаткування, податковому кодексі, буде сприяти не тільки збільшенню кількості малих підприємств, а буде зацікавлений та спрямований, в першу чергу, на збільшення їхньої ефективності. Не менш важливим заходами є удосконалення організації і методики проведення аудиту діяльності суб’єктів МП з метою покращення їх функціонування та досягнення високих результатів.
В результаті факторного аналізу ми визначили, що на прибуток ПрАТ "Баришiвське АТП 13247" впливають наступні фактори:
- зростання цін сприяло збільшенню виручки від реалізації на 20,27 тис. грн, а зменшення обсягу випуску – зменшенню виручки на 2514,27 тис. грн.;
- за рахунок збільшення ціни чистий прибуток підприємства збільшився на 32 тис. грн.;
- зменшення витрат у 2011 р., порівняно з 2010-им, призвело до збільшення прибутку на суму 1998 тис. грн.;
- за рахунок збільшення суми інших доходів чистий прибуток збільшився на 92 тис. грн.;
- збільшення величини податку на прибуток сприяло зменшенню прибутку на суму 1041 тис. грн.
Проаналізувавши отримані результати були окреслені такі шляхи збільшення прибутку ПрАТ "Баришiвське АТП 13247":
- нарощення обсягів виробництва і реалізації товарів;
- здійснення заходів щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників; зменшення витрат на виробництво продукції;
- кваліфіковане здійснення цінової політики;
- грамотна побудова ділових відносин з постачальниками, посередниками, покупцями;
- покращення системи маркетингу на підприємстві;
- удосконалення продукції з середнім рівнем рентабельності, а низькорентабельну зняти з виробництва;
- постійне проведення наукових досліджень аналізу ринку, поведінки споживачів і конкурентів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?