Курсова робота «Методика проведення уроку контролю і перевірки знань з розділу «Ринкова економіка»», 2012 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 28.04.2014 09:51 · від Wild Kitty · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи уроку контролю і перевірки знань 1.1. Урок як основна форма організації навчання у загальноосвітньому навчальному закладі 6 1.2. Місце уроку контролю та перевірки знань у викладанні курсу економіки 16 Розділ 2. Методика розробки та проведення уроку контролю і перевірки знань з розділу «Ринкова економіка 2.1. Методичне обґрунтування вивчення розділу «Ринкова економіка» 27 2.2. Розробка плану-конспекту уроку перевірки і контролю знань 36 Висновки 44 Список використаних джерел 47 Додатки 49

Висновок

В історії розвитку школи складались різноманітні форми навчання. Впродовж останніх століть на освітній ниві найбільш помітний слід залишили такі форми організації навчання: індивідуальна, групова, класно-урочна, белл-ланкастерська, дальтон-план, бригадно-лабораторна.
В межах класно-урочної системи основною формою організації на-вчання є урок.
У дидактичній теорії уроком вважають більш чи менш завершену час-тину педагогічного процесу в класно-урочній системі навчання, або систематично застосовувану для розв'язання завдань навчання, виховання і розвитку форму організації діяльності постійного складу вчителів та учнів у визначений проміжок часу.
Порівняно з іншими формами організації навчання урок має специфічні і неспецифічні характеристики.
До специфічних належать: відносно постійна на всіх стадіях процесу на-вчання група учнів (клас), керівництво вчителем пізнавальною діяльністю учнів з урахуванням їхніх особливостей, дотримання норм наповнюваності класу, оволодіння основами вивченого безпосередньо під час уроку.
До неспецифічних характеристик уроку належать ті, які проявляються й в інших організаційних формах: мета навчання, зміст і методи роботи, місце навчання, час навчання та ін.
У вітчизняній педагогічній науці прийнято вважати, що найзручнішою є класифікація типів уроку, в основу якої покладено дидактичну мету і місце уроку в загальній системі уроків (Б.Єсипов, М.Махмутов, В.Онищук). Згідно з нею розглянемо такі типи уроків: урок засвоєння нових знань, урок формування умінь і навичок, урок застосування знань, умінь і навичок, урок узагальнення та систематизації знань, урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок, комбінований (змішаний) урок.
Важливою складовою уроку, як і навчального процесу в цілому, є перевірка та контроль знань.
Будучи частиною процесу навчання, контроль виконує освітню, стимулюючу, аналітико-корегуючу, виховну та розвиваючу і контрольну функ-ції. Також виділяють діагностичну функцію, яка конкретизується в ряді задач в залежності від виду контролю.
Дидактика розрізняє такі види контролю: поточний, періодичний та підсумковий.
В педагогіці прийнято вважати, що перевірці підлягають знання, вміння, навички учнів. У межах нетрадиційного підходу на сучасному етапі зміст освіти визначається з використанням досвіду.
Як складова система навчання економіки контроль здійснюються на кожному уроці, однак після вивчення великих розділів програми вчитель проводить спеціальні уроки контролю і перевірки, щоб виявити рівень ово-лодіння учнями комплексом знань, умінь і навичок.
Урок контролю і корекції знань з економіки, як правило, має наступну підструктуру: вступну пояснювальну частину, основну частину, підсумкову частину.
Структура даного типу уроку включає такі елементи:
1. Мотивація навчальної діяльності школярів і повідомлення теми, мети та завдань уроку: показ необхідності широкого та вільного використання в життєвих ситуаціях набутих у школі знань, навичок та вмінь; повідомлення про характер завдань на уроці, послідовність і способи їх виконання, оформлення результатів самостійної роботи.
2. Перевірка знання учнями фактичного матеріалу та вміння розкривати елементарні зовнішні зв’язки у предметах та явищах: усна фронтальна бесіда; усне індивідуальне опитування.
3. Перевірка знань учнів основних понять (законів) та вмінь пояснювати їх сутність, наводити найбільш переконливі аргументи до своїх суджень та приклади: письмова робота (8 – 10 хв.); індивідуальне опитування.
4. Перевірка глибини осмислення учнями знань та ступеню їх узагаль-нення: письмове опитування; самостійне складання або заповнення таблиці.
5. Застосування учнями знань в стандартних умовах: письмове розв’язання завдань (обчислювальних, якісних або пізнавальних); виконання самостійних практичних завдань з готовими даними, сформульованими питаннями та відомим способом виконання дій.
6. Застосування знань у змінених (нестандартних) умовах: виконання комплексних творчих письмових робіт, що вимагають перенесення набутих знань та способів виконання дій у нові умови; виконання комплексних творчих практичних завдань.
7. Перевірка, аналіз та оцінювання виконаних завдань.
8. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
Основними компонентами оцінювання є встановлення фактичного рівня знань, співвідношення виявлених знань з еталонними, оформлення результату навчальної діяльності учнів у вигляді оцінки-балів.
Одним із головних аспектів процесу навчання в цілому та проведення контролю і перевірки знань зокрема, є оцінювання результатів навчальної ді-яльності. Програма орієнтує викладача оцінювати рівень засвоєння теоретичних знань учнів та набутих відповідних практичних навичок.
Ефективність проведення урок залежить, в першу чергу, від підготовки вчителя. Підготовка вчителя до уроку складається з двох органічно пов'язаних між собою етапів: планування системи уроків з теми і конкретизації цього планування стосовно кожного уроку, осмислення і складання планів окремих уроків.
План уроку необхідний кожному вчителю, незалежно від його стажу, ерудиції і рівня педагогічної майстерності. Складається він на основі тематичного плану, змісту програми, знання вчителем учнів, а також рівня їх підготовки та забезпечує безпосередню підготовку вчителя до уроку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?