Курсова робота «Міжнародні кредитні відносини»

З предмету Міжнародна економіка · додано 20.02.2014 01:05 · від Марина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат.2 Вступ.4-5 1)Сутність міжнародних кредитних відносин та умови їх реалізації.6-10 2)Міжнародний кредит і його форми.11-15 3) Державне регулювання грошово-кредитної системи.16-22 4) Україна в міжнародних кредитних відносинах.23-28 5)Роль міжнародних фінансово-кредитних організацій в системі кредитних відно-син.29-33 Висновки.34-36 Список використаних джерел.37-39 Додатки.40-41

Висновок

ВИСНОВКИ

Міжнародні кредитні відносини є сукупність відносин з приводу руху позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаного з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості і сплати відсотків. Об'єктивною основою розвитку міжнародних кредитних відносин стали вихід виробництва за національні межі, посилення інтернаціоналізації господарських зв'язків. Інтенсифікація світогосподарських зв'язків, поглиблення міжнародного поділу праці обумовили збільшення обсягів, подовження і диференціацію термінів міжнародних кредитних взаємодій.
У розвитку світового господарства міжнародний кредит відіграє важливу роль, сприяючи розвитку продуктивних сил та розширенню масштабів торгівлі. Водночас він може призводити і до негативних наслідків, викликаючи диспропорції в економіці країн-кредиторів. Надмірне залучення міжнародних кредитів та їх неефективне використання підриває платоспроможність позиковців внаслідок сплати величезних відсотків за кредит. Зовнішня заборгованість для багатьох країн стала причиною призупинення їх економічного зростання. Погіршення умов кредитування країн, що розвиваються, ускладнення в експорті, зростання нееквівалентного обміну привели до переростання проблеми зовнішньої заборгованості у її кризу. З кожним роком ці держави змушені витрачати все більшу частину своїх надходжень від експорту на відшкодування боргу та сплату відсотків. Вважається, що ситуація для країни стає небезпечною, коли частка коштів по обслуговуванню зовнішнього боргу перевищує 20% експортних надходжень країни. На початок XXI ст. значна частина країн перевищили цей рубіж. Країни, що розвиваються, не спроможні економічно сплатити свою заборгованість.Така ситуація загрожує розвалом міжнародної фінансово-кредитної системи, що вимагає певних узгоджених дій, насамперед розвинутих країн для поліпшення ситуації з кризою заборгованості.
Ситуація у світі є досить невтішною, оскільки міжнародно-кредитні організації надають кредити різним країнам світу для розвитку їхніх економік, а вони в свою чергу не в змозі їх повернути і це спричинює кризову ситуацію в світі. Тому перспективи розвитку міжнародної кредитної діяльності знаходяться на низькому рівні. Проте за будь-яких умов міжнародний кредит отримав великий розвиток та набуває все нових аспектів, стаючи невід'ємною частиною світового господарства.
Кредитні відносини знаходять свою реалізацію в кредитній системі. Сучасна Сучасна кредитна система забезпечує умови для розвитку науково-технічного прогресу, зростання виробництва, нагромадження капіталу, підтримки високої норми народногосподарського накопичення. Кредитна система сприяє вирішенню проблеми реалізації товарів та послуг на ринку, поглибленню соціальної та майнової диференціації між різними верствами населення.
Кредитна система України перебуває на стадії перебудови відповідно до по-треб ринкової економіки. В умовах фінансово-економічної кризи та трансформації економіки України важливо спрямувати ресурси кредитного ринку до реального сектора. Водночас необхідно враховувати і потребу населення у споживчому кредитуванні. Для вирішення таких різнопланових завдань необхідно мати злагоджену систему управління кредитним ринком. Основною проблемою є відсутність єдиного розробника загальної стратегічної політики на ринку банківських та небанківських кредитів. Для того, щоб вирішити цю проблему необхідно посилити важелі впливу Національного банку на кредитний ринок в цілому. Для ефективного функціонування кредитного ринку в Україні необхідна також стабільна економічна ситуація, наявність розвиненої інфраструктури та ефективне державне регулювання, яке б забез-печило стабільність банківської системи і захист інвесторів.
Основою розвитку й стабільного функціонування економіки є наявність гнучкого механізму грошово-кредитного регулювання макроекономічних процесів.
Залежно від стану господарскої кон’юнктури центральним банком можуть реалізовуватись два основні типи грошово-кредитної політики, що мають взаємно протилежний вплив на динаміку грошової маси. Перший тип являє собою рестрикційну грошово-кредитну політику - політику “дорогих грошей”, спрямовану на обмеження обсягу кредитних операцій, підвищення рівня процентних ставок і гальмування темпів росту грошової маси в обігу. Така політика застосовується з метою боротьби з інфляцією та стабілізації грошової системи. Другим типом регулювання є експансіоністська грошово-кредитна політика - політика “дешевих грошей”, яка супроводжується розширенням обсягів кредитних операцій, зниженням рівня процентних ставок і загальним зростанням грошової маси. Політика грошової експансії застосовується з метою подолання спаду виробництва та пожвавлення ділової активності шляхом стимулювання інвестиційних процесів та збільшення платоспроможного попиту на товари і послуги.
У міждержавному регулюванні кредитних відносин основна роль належить спеціальним міжнародним валютно-фінансовим організаціям, серед яких провідне місце займають Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, регіональні банки та валютно-кредитні організації Європейського Союзу – Європейський інвестиційний банк, Європейський фонд валютного співробітництва, Європейський банк реконструкції і розвитку. Міжнародні фінансово-кредитні організації є невід’ємною частиною реалізації міжнародних кредитних відносин, адже без них існування та розвиток цих відносин було б неможливим.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?