Курсова робота «Статистичний аналіз та прогнозування показників розвитку показників малого підприємництва», 2013 рік

З предмету Статистика · додано 09.02.2014 16:21 · від Лена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи статистичного аналізу малого підприємництва 1.1. Завдання статистики в аналізі показників розвитку малого підприємництва 1.2. Система показників та інформаційна база статистичного аналізу показників малого підприємництва Розділ 2. Статистичний аналіз показників малого підприємництва 2.1. Статистичні групування в аналізі показників малого підприємництва 2.2. Аналіз динаміки показників розвитку малого підприємництва 2.3. Використання індексного методу в аналізі показників розвитку малого підприємництва 2.4. Кореляційно-регресійний аналіз показників розвитку малого підприємництва Розділ 3. Прогнозування показників розвитку малого підприємництва Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

Для реалізації принципів управління малим підприємництвом в роботі виділено два види завдань соціально-економічної статистики. До першого виду завдань віднесено наступне: удосконалення системи статистичних спостережень, побудованих на основі статистичного реєстру підприємств і організацій; підвищення гнучкості статистичних спостережень, розширення сфери вибіркових обстежень, інтегрування різних видів статистичних обліків; забезпечення достовірності, оперативності, якості звітних даних; удосконалення статистичної методології аналізу зведеної статистичної інформації. Другий вид завдань характерний для регіональної ланки статистики і включає: оцінку й аналіз потреб у статистичній інформації органів управління регіонального рівня; формування системи статистичних показників регіональної економіки, що дозволить охарактеризувати стан і перспективи розвитку регіону, забезпечити прийняття рішень з управління економікою території; розробку методологічного забезпечення проведення спеціальних регіональних статистичних обстежень, опитувань, орієнтованих на дослідження регіональних особливостей розвитку; підвищення рівня узагальнення статистичної інформації, розробка методичних прийомів щодо обчислення інтегральних індикаторів; покращення роботи з користувачами.
Складність малого підприємництва як об’єкта статистичного дослідження передбачає наявність великого різноманіття показників, що характеризують малий бізнес, а це, у свою чергу, вимагає їхньої попередньої систематизації. За результатами дослідження показники діяльності малих підприємств було систематизовано у відповідності до складових розвитку та ефективності функціонування суб’єктів малого бізнесу.
На основі проведено аналізу можна виділити такі основні групи статистичних показників, які комплексно характеризують мале підприємництво та діяльність малих підприємств: 1) статистичні показники підприємців; 2) статистичні показники малих підприємств, до складу яких входять: а) статистичні показники кількісної характеристики суб’єктів малого підприємництва;статистичні показники фінансово-економічних результатів діяльності підприємців і малих підприємств; статистичні показники забезпеченості трудовими ресурсами і оплати праці; статистичні показники інвестиційної діяльності. При цьому всі ці показники можуть бути згруповані за територіальною ознакою та за видом економічної діяльності.
Статистичний аналіз показників розвитку малого підприємництва здійснюють за двома напрямами: 1) розглядають зв’язки і відношення, виявляють фактори, які впливають на рівень і варіацію цих показників; 2) вивчають динаміку, напрям і швидкість змін, визначають подальші тенденції зміни цих показників. Основними методами статистичного аналізу при цьому є: аналітичне групування, кореляційний аналіз, аналіз динаміки та індексний метод.
За результатами структурного групування в роботі зроблено висновок, що основну частку всього обсягу реалізації малих підприємств складають суб’єкти господарювання у м. Києві. В 2012 році ця частка склала 23,43%. На другому місці – малі підприємства Дніпропетровської області, що в звітному періоді реалізували 8,38% всього обсягу реалізації суб’єктів малого підприємництва. Також значною є частка малих підприємств Донецької (7,81%), Харківської (6,69%) та Одеської (5,46%) областей. Найменші частки реалізації в 2012 році забезпечили малі підприємства м.Севастополя (0,99%), Чернівецької (1,09%) і Тернопільської (1,17%) областей.
Також нами було проведено аналітичне групування статистичної сукупності суб’єктів малого підприємництва за результативним показником – обсягом реалізації продукції. В результаті групування ми отримали 5 груп регіонів. У ході аналізу встановлено, що залежність обсягу реалізації малих підприємств від витрат на інформатизацію прямо пропорційна, але прослідковується не досить чітко. Залежність обсягу реалізації малих підприємств від кількості працівників на малих підприємствах також прямо пропорційна, прослідковується дещо чіткіше.
Цю залежність було детальніше оцінено методом кореляційно-регресійного аналізу. При цьому встановлено, що сила зв’язку між результативною ознакою (дохід від реалізації продукції малих підприємств) та факторною ознакою (чисельність працівників малих підприємств) дуже висока: за шкалою Чеддока значення коефіцієнта кореляції від 0,9 до 0,99 свідчить про дуже сильний кореляційний зв’язок.
Аналіз динаміки основного показника розвитку малого підприємництва – обсягу реалізації продукції – показав, що доходи малого підприємництва від реалізації продукції (робіт, послуг) в протягом 2007-2008 років зростали, у 2009 році різко скоротилися в результаті негативного впливу фінансово-економічної кризи. Але вже в 2010 році було досягнуто обсягів реалізації, більших за рівень 2008 року. В 2011 році продовжилася позитивна тенденція зростання доходів малого підприємництва від реалізації продукції (робіт, послуг).
Проведений індексний аналіз обсягу реалізації малих підприємств України в 2011 році показав, що загальне їх зростання зумовлено різними чинниками, зокрема ріст в обсязі 2,2% зумовлений зростанням реальних обсягів реалізації в порівняних цінах, а ріст в обсязі 0,6% зумовлений інфляцією.
На основі застосування методів статистичного прогнозування нами спрогнозовано тенденції подальшого розвитку основних показників розвитку малого підприємництва в Україні на 2012-2015 роки. Згідно результатів проведеного прогнозування в найближчі періоди очікується зростання обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами та фізичними особами-підприємцями. Натомість кількість зайнятих працівників у малому підприємництві, згідно з прогнозом, в часі скоротиться.

Коментар модератора

43 сторінки

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?