Курсова робота «Аналіз ділової активності підприємства», 2012 рік

З предмету Фінанси · додано 12.01.2014 13:32 · від Hydraponic · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні основи аналізу ділової активності Підприємст-ва.5 1.1. Сутність оцінки ділової активності підприємст-ва.5 1.2. Нормативно-правове забезпечення оцінки ділової активності підприємст-ва.9 1.3. Методика аналізу ділової активності підприємства.13 Розділ 2. Аналіз ділової активності підприємства Тов «агаль».22 2.1. Загальноекономічна характеристика підприємства ТОВ «Агаль».22 2.2. Аналіз оборотності капіталу підприємства ТОВ «Агаль».26 2.3. Аналіз ділової активності підприємства ТОВ «Агаль».31 Розділ 3. Напрямки підвищення ділової активності Підприємства.38 3.1. Пропозиції щодо підвищення рівня ділової активності підприємства за рахунок прискорення оборотності активів.38 Виснов-ки.42 Список використаної літерату-ри.45 Додатки

Висновок

Отже, показники ділової активності - це, перш за все, показники ефек-тивності використання фінансових ресурсів підприємства, що автоматично відносить їх до системи показників економічної ефективності.
В цілому аналіз ділової активності підприємства - це системна оцінка ефективності використання суб'єктом господарювання своїх ресурсів задля досягнення позитивних результатів та створення сприятливого інвестиційного клімату, а також підтримання стабільного фінансового стану та забезпечення постійного розширення й росту обсягів виробництва, реалізації.
Під час поточного аналізу в якості критеріїв ділової активності найчастіше використовують такі показники, як обсяг реалізації продукції, товарів, наданих послуг, прибуток, величину капіталу, авансованого в активи підприємства. При цьому, обов'язково враховують, так зване, «золоте правило» економіки підприємства, згідно якого прибуток повинен зростати більш високими темпами, ніж обсяг реалізації продукції та вартість майна підприємства. Це означає, що витрати виробництва повинні знижуватись, а ресурси підприємства використовуватись ефективніше.
За результатами проведеного аналізу на матеріалах ТОВ «Агаль» зроблено наступні висновки:
Підприємство станом на кінець 2011 року має загальний розмір капіталу 61537,7 тис. грн. За 2011 рік спостерігаємо його збільшення на 18486,2 тис. грн. порівняно з 2010 роком та на 1717,9 тис. грн. в2010 році відносно 2009 року. Основну частку у валюті балансу підприємства станом на кінець звітного року займає власний капітал, його розмір становить 46349,1 тис. грн. або 75,3% від сукупного капіталу. Капітал, яким володіє підприємство, використовується ефективно. Протягом 2011 року для здійснення одного обороту коштів, авансованих у діяльність під-приємства, потрібно було 129,1 днів. Це на 24,5 днів менше у 2010році ніж у 2009 році та на 7,5 днів менше у 2011році аніж у 2010 році. Спостерігаємо прискорення оборотності капіталу. Досить низькою є ефективність використання позикового капіталу. Швидкість його оборотності уповільнилась на на 5,2 днів в 2011 році відносно 2010 та пискорилась на 11,1 днів у 2010 році проти 2009 року. Протягом 2011 року капітал підприємства здійснив 2,78 обороти, у тому числі позиковий – 11,32 раз.
У 2011 році відносно 2010 року спостерігаємо збільшення виручки від реалізації на 58259,2 тис. грн. та вартості капіталу - на 18486,2 тис. грн. До того ж прибуток від звичайної діяльності до оподаткування за цей же період збільшився на 7196,4 тис. грн. Все це є наслідком значного підвищення виробництва у 2011 році. По відношенню до 2009р. та 2010р. обсяг реалізації продукції зростає меншими темпами ніж вкладений капітал, тобто, ресурси підприємства використовуються не досить ефективно. Відносно 2010р. прибуток підприємства збільшується менш інтенсивно, ніж обсяг реалізації, що свідчить про відносне підвищення витрат виробництва.
Вповільнення оборотності запасів і дебіторської заборгованості призвело до збільшення операційного і фінансового циклів, що є негативною тенденцією й веде до збільшення потреби підприємства в оборотному капіталі. Таким чином, за результатами розрахунків, можна зробити висновок про деяке зниження ділової активності підприємства.
Відмічено, що підвищити рівень ділової активності ТОВ «Агаль» можна за рахунок прискорення оборотності активів. Одним із методів прискорення оборотності активів є ефективне управління дебіторською заборгованістю. В роботі запропоновано рефінансувати дебіторську заборгованість за рахунок факторингу. Хоча рентабельність активів підприємства не дасть можливості покрити втрати підприємства у зв’язку з рефінансуванням дебіторської заборгованості за рахунок факторингу, але дасть можливість залучити 6596,4 тис. грн. грошових активів і тим самим підвищити рівень ділової активності підприємства. При аналізі ділової активності підприємства запропоновано використання програмного забезпечення Microsoft Excel та Microsoft Acсess. Інформаційно-аналітичні системи забезпечують збереження і пошук інформації, полегшують систематизацію накопичених відомостей з окремих питань і проблем.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?