Дипломна робота «Податкові надходження у складі доходів місцевих бюджетів», 2013 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 08.01.2014 17:33 · від Alex · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-правові засади формування доходів місцевих бюджетів в україні 9 1.1. Теоретичні основи визначення та класифікації доходів місцевих бюджетів 9 1.2. Юридична природа побудови та законодавче регулювання дохідної бази місцевих бюджетів в Україні 18 1.3. Фіскально-податкова складова в доходах місцевих бюджетів 29 Розділ 2. Оцінка ролі податків у формуванні доходів місцевих бюджетів 44 2.1. Роль місцевих податків і зборів у формуванні дохідної частини Державного та Зведеного бюджетів України 44 2.2. Аналіз впливу податків на структуру доходів місцевих бюджетів після впровадження Податкового кодексу 57 2.2. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів 75 Розділ 3. Проблеми та напрями удосконалення податкової складової місцевих бюджетів 83 3.1. Напрями посилення ролі держави у формуванні доходів місцевих бюджетів 83 3.2. Фіскальний потенціал місцевих бюджетів 92 3.3. Закордонний досвід формування податкових надходжень до місцевих бюджетів 99 Висновки 109 Список використаних джерел 114 Додатки 121

Висновок

Проблема формування дохідної бази місцевих бюджетів перебуває в центрі уваги науковців, працівників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та фінансових органів, тому що саме місцевим бюджетам як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування належить особливе місце в бюджетній системі України. Формування місцевих бюджетів є водночас умовою і результатом соціально-економічного розвитку територій. Тому створення ефективного механізму їх формування є однією з актуальних проблем, від вирішення якої залежить стабільність розвитку економіки країни і регіонів.
Згідно з Бюджетним кодексом України, до доходів місцевих бюджетів відносяться податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, цільові фонди та офіційні трансферти. Основною частиною доходів місцевих бюджетів в Україні є державні податки, що зараховуються до бюджету відповідного рівня згідно з нормативами відрахувань або закріплюються за державним та місцевими бюджетами.
За період 2005 – 2011 років частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету України знизилася від 32,3 % до 24,6 %, а у ВВП збільшилася – від 8,3 % у 2005 р. до 9,3 % у 2011 р. Відбулися певні зміни у формуванні структури доходів місцевих бюджетів – зменшилася частка податкових надходжень (від 68,8 % до 56,7 % відповідно), натомість збільшилася частка офіційних трансфертів (від 31,2 % у 2005 році до 43,3 % у 2011 році), що свідчить про зниження стійкості доходної бази місцевих бюджетів в Україні та зниження рівня фінансової самостійності місцевих бюджетів. Чільне місце серед податкових надходжень посідає податок на доходи фізичних осіб, обсяги якого мають стійку тенденцію до зростання і становлять 60 % від загальних. У структурі податкових надходжень в Україні частка місцевих податків і зборів у 2011 році не перевищує 2,2 %, що є одним із негативних аспектів розвитку власної дохідної бази місцевих бюджетів.
В цілому проведений аналіз впливу податкової реформи на формування доходної частини місцевих бюджетів України дозволяє зробити наступні висновки: відбулась певна уніфікація податкового законодавства; проведена податкова реформа не мала суттєвого впливу на зміну загального обсягу доходної частини зазначених бюджетів; значну питому вагу в структурі доходів досліджуваних бюджетів мають офіційні трансферти, що підкреслює значну централізацію розподілу бюджетних фінансових ресурсів, пряму залежність від Державного бюджету України та низьку фінансову самостійність місцевих бюджетів; перелік місцевих податків і зборів зазнав певних змін в напрямку скорочення їх кількості; в результаті реалізації податкової реформи переважна частина місцевих податків і зборів спрямовується до спеціального фонду місцевих бюджетів; надходження коштів від місцевих податків і зборів під впливом податкової реформи зазнали незначних змін в напрямку зростання, але їх питома вага в структурі доходів місцевих бюджетів залишається дуже низькою, що спричиняє значну фінансову залежність місцевих бюджетів від загальнодержавних джерел фінансування; з метою посилення фінансової спроможності місцевих бюджетів необхідно здійснювати подальше реформування податкового законодавства в частині наповнення місцевих бюджетів та посилення їх фінансової самостійності.
Виходячи з проведеного в дипломній роботі аналізу дохідної частини місцевих бюджетів, а саме Вінницького обласного бюджету, бюджету Вінницького району та бюджету м. Вінниці, можна зробити наступні висновки щодо зміни місцевого оподаткування під впливом податкової реформи: відбулось значне скорочення кількості місцевих податків і зборів, а також змінено їх склад; змінилось спрямування переважної частини місцевих податків і зборів на формування спеціального фонду місцевих бюджетів; спостерігається зростання абсолютних обсягів доходів, сформованих за рахунок місцевих податків і зборів, але їх питома вага в структурі загального обсягу доходів залишається вкрай низькою і коливається в межах 1-2,5 %; спостерігається значна залежність місцевих бюджетів від централізованих джерел фінансування; існує необхідність подальшого реформування податкового законодавства в частини підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів.
З 1 січня 2013 року вступила в силу норма Податкового кодексу, згідно з якою житлова нерухомість, яка перебуває у власності як фізичних, так і юридичних осіб обкладатиметься податком. Оподатковуватимуться будівлі, які мають стосунок до житлового фонду, а саме – житлові будинки, прибудови до них, житлові будинки садибного типу, квартири, котеджі та кімнати у багатосімейних квартирах. На сьогодні в Україні нараховується 28 млн житлових об’єктів, які підлягатимуть оподаткуванню податком на нерухоме майно. За підрахунками податкової, завдяки нововведеному податку місцеві бюджети вже у 2013 році отримають близько 75 млн грн.
Джерелами неподаткових надходжень місцевих бюджетів України є власні надходження бюджетних установ і організацій, державне мито, платежі за оренду майна цілісних майнових комплексів. Проте, їх розміри не забезпечують достатнього розвитку власної дохідної бази органів місцевого самоврядування.
В Україні понад 90 % усіх бюджетів дотаційні й лише 8 % – це бюджети, які є донорами в умовах чинної системи бюджетного регулювання. За відсутності в достатньому обсязі власних доходів видатки місцевих бюджетів забезпечуються за рахунок надання трансфертів із державного бюджету, які відіграють важливу роль у формуванні доходів місцевих бюджетів. Отже, питома вага трансфертів у доходах місцевих бюджетів має сталу тенденцію до зростання.
Практика надання місцевим бюджетам власних доходів в обсязі, не достатньому для фінансування видатків, успадкована ще з часів соціалізму, коли вважалося, що обмежений обсяг власних доходів місцевих бюджетів спонукатиме місцеві органи влади до їх збільшення та пошуку додаткових джерел фінансування.
Але реалізація гарантій самостійності органів місцевого самоврядування залежить сааме від законодавчого закріплення достатніх та стабільних власних джерел доходів місцевих бюджетів, оскільки тільки стосовно власних доходів органи місцевого самоврядування мають реальні повноваження щодо їх запровадження та збирання. Це дасть змогу значно скоротити кількість дотаційних місцевих бюджетів за рахунок підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування в розвиткові власного податкового потенціалу на території відповідних регіонів.
З метою надання місцевим бюджетам достатніх податкових надходжень, що більше відповідатимуть обсягу покладених на них функцій, варто розглянути можливість передачі в розпорядження місцевих органів влади частини надходжень від загальнодержавних податків та зборів, рівень мобілізації яких залежить від податкових зусиль місцевих органів влади
(ПДВ і податок на прибуток державних підприємств).
Можно погодитись з точкою зору вчених-економістів, які вважають, що заміна розщеплених з фіксованими нормативами податків дотаціями вирівнювання та іншими трансфертами є нераціональною, оскільки посилює залежність економічного розвитку регіонів від центральної влади.
Особливої уваги заслуговують інститути місцевих позабюджетних фондів. Завдяки діяльності таких фондів не лише посилюється, але й суттєво диверсифікується сфера бюджетного інвестування на рівні територіальних громад. У системі місцевих позабюджетних фондів найбільший інтерес становлять гарантійні та страхові фонди. Перші створюються для надання гарантій повернення кредитів, виданих новоствореним фірмам. Створюються вони, як правило, при кредитних установах. Другі створюються органами місцевого самоврядування для забезпечення повернення коштів, залучених ними від муніципальних позик. Варто зазначити, що найчастіше йдеться про запозичення, що не мають забезпечення (застави, поруки тощо).
Для зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування і надання їм досить широких повноважень варто акцентувати увагу на досягнення реальної бюджетної самостійності та фінансової децентралізації. Для вирішення цих проблем доцільно зміцнити фінансову складову органів місцевого самоврядування, удосконалити систему регулювання міжбюджетних відносин, посилити інвестиційну складову місцевих бюджетів, а також підвищити ефективність управління коштами місцевих бюджетів та посилити контроль і відповідальність за дотримання бюджетного законодавства. Визначення вектору перетворення і удосконалення системи формування місцевих бюджетів буде сприяти зміцненню дохідної бази і забезпечувати виконання соціальних завдань розвитку регіонів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?