Дипломна робота «Облік і контроль запасів: проблеми методики та організації (на матеріалах ТзОВ «Ковальсько-пресове підприємство»», 2013 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 29.12.2013 13:13 · від Саша · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації та методики обліку і контролю запасів 1.1. Систематизація наукових досліджень операцій з запасами 1.2. Проблеми організації та методики обліку запасів 1.3. Наукові концепції методики контролю запасів Висновки до розділу Розділ 2. Облік і контроль запасів: проблеми методики та організації у тзов «ковальсько-пресове підприємство» 2.1. Економіко-організаційна характеристика діяльності підприємства 2.2. Практичні основи організації обліку запасів 2.3. Контроль запасів: організаційно-методичний аспект Висновки до розділу Розділ 3. Організаційно-методичні проблеми обліку і контролю запасів у тзов «ковальсько-пресове підприємство» та напрямки їх вирішення 3.1. Напрямки вдосконалення організація обліку запасів 3.2. Впровадження ефективної методики внутрішнього контролю запасів 3.3. Економічний розрахунок ефективності застосування програми «1С:Бухгалтерія 8.2» на підприємстві Висновки до розділу Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях на тзов ”ковальсько-пресове підприємство” 4.1. Система управління охороною праці на підприємстві 4.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці 4.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях на підприємстві Висновки до розділу Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Вивченням економічної сутності, класифікації та оцінки запасів займаються такі науковці як Лишиленко А.В., Верига Ю.А., Блакита Г.В., Садовська І.Б., Верхоглядова Н.І., Ткаченко Н.М., Титенко Л.В., Лопатіна В.В., Сайко О.В., Афанас’єва І.І. та інші.
Незважаючи на значні напрацювання вчених щодо розкриття сутності поняття «запаси», їх класифікації, оцінки, єдиної позиції у висвітленні даного поняття серед вчених не існує. Неоднозначність підходів до трактування категорій «матеріальні активи», «виробничі ресурси», «матеріальні ресурси», «запаси», «виробничі запаси» свідчить про необхідність та актуальність подальших досліджень та напрацювань щодо уточнення та поглиблення сутності запасів.
На нашу думку, запаси – це предмети праці, що використовуються у процесі виробничої діяльності і споживаються цим виробництвом протягом одного господарського (виробничого) циклу, після завершення якого цілком переносять свою вартість на вартість кінцевого продукту.
Запаси можуть вибувати в результаті використання у виробництві, реалізації, для виправлення виробничого браку, на загальновиробничі, адміністративні потреби підприємства, для забезпечення збуту продукції, на виконання досліджень та розробок, для використання в процесі капітального будівництва або поліпшення, модернізації, модифікації основних засобів.
Це здійснюється за одним з чотирьох методів оцінки вибуття запасів: метод ідентифікованої собівартості, метод середньозваженої собівартості, ФІФО та нормативних затрат.
Проаналізувавши наукові статті та автореферати, було визначено наступні проблеми організації і методики обліку запасів на підприємствах: а) неправильність даних зі складського обліку запасів; б) комірник не може згадати до якої саме картки записав нещодавно отримані запаси, що несе в собі подальші помилки в обліку; в) проблема з вибором найбільш оптимального методу списання запасів; г) проблема щодо складу МШП; д) складна система цін на запаси; е) відсутній нормативний документ, який детально описує організацію та методику обліку запасів.
Основними методами контролю запасів підприємства є інвентаризація, технологічний контроль, суцільне і вибіркове спостереження, фактична і камеральна перевірка.
Дослідженню інвентаризації запасів присвячені праці Даценка Г.В., Хитрука Н.С, Огійчука М.Ф., Бардаша С, Олійника Т.О., Тарасенка А.В. і інші.
Визначено основні проблеми організації та методики контролю запасів на підприємствах є:
- перевірка наявності запасів;
- дублювання показників про наявність матеріальних цінностей;
- відсутнє законодавство по здійсненню контролю запасів.
Об’єктом дослідження виступало ТзОВ «Ковальсько-пресове підприємство, яке займається виробництвом і реалізацією гарячих поковок та штамповок. Поряд із виробничою діяльністю підприємство здійснює оптову торгівлю промисловими товарами, здійснює операції по експорту, імпорту, а також укладання товарообмінних угод.
Провівши дослідження та розрахунки використовуючи звітні дані Товариства з обмеженою відповідальністю «Ковальсько-пресове підприємство» зробили наступний висновок:
За 2010-2011 роки підприємство збільшило свої прибутки, але у 2012 році воно понесло значні витрати і відповідно збитки у своїй господарській діяльності.
Проаналізувавши фінансовий стан ТзОВ “Ковальсько-пресове підприємство” за 2011-2012 рр. зроблено наступні висновки:
1) на підприємстві за 2011-2012 рр. основні засоби дуже застаріли (спрацювалися). Ці основні фонди зумовлюють необхідність застосування застарілих технологічних процесів, що призводить до неконкурентоспроможності продукції підприємства;
2) також можна зробити висновок, що підприємство має спроможність негайно ліквідувати короткострокову заборгованість;
3) коефіцієнт фінансової стійкості у 2011 році показує, що на 1 грн залученого капіталу припадає 25 копійок власного капіталу, а у 2012 році – 8 копійок. Коефіцієнт відповідає нормативу (менший 1). У 2012 році він зменшився на 17 %.
4) негативним є те, що підприємство неефективно використовує свої активи (коефіцієнт оборотності активів зменшився за 2012 рік на 23 %);
ТЗОВ «Ковальсько-пресове підприємство» здійснює організацію та ведення бухгалтерського обліку запасів згідно чинного законодавства. На підприємстві наявний робочий план рахунків з обліку запасів, систему документування обліку запасів, посадові інструкції бухгалтерів. Бухгалтерія користується основними положеннями та загальними рекомендаціями нормативних актів, але облік запасів на підприємстві організований неправильно.
Внутрішній контроль запасів на ТЗОВ «Ковальсько-пресове підприємство» базується на порядку інвентаризації запасів та контролю в розрізі процесів господарської діяльності, що є недоцільно.
Нами дані пропозиції по вдосконаленню облікової політики та організації обліку запасів на ТзОВ «Ковальсько-пресове підприємство», що дасть змогу правильно вести облік запасів.
На досліджуваному підприємстві запроновано створити службу внутрішнього контролю. Вона повинна бути самостійним структурним підрозділом та підпорядковуватися тільки керівнику, а також мати свої посадові інструкції. Служба внутрішнього контролю забезпечить відображення реальності та достовірності обліку запасів підприємства. Також запроновано систему документів для здійснення контролю за запасами.
Провівши економічний розрахунок ефективності застосування програми «1С:Бухгалтерія 8.2» на ТзОВ «Ковальсько-пресове підприємство» та встановлено, що її впровадження є ефективним.
Охорона праці на ТзОВ «Ковальсько-пресове підприємство» ведеться згідно нормативних актів та законів.

Коментар модератора

146 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?