Курсова робота «Становлення та розвиток банківської системи України», 2013 рік

З предмету Гроші та кредит · додано 19.12.2013 09:10 · від prozerpina · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Банківська система як складова фінансової системи держави 6 1.1. Суть, будова та функції банківської системи 6 1.2. Формування банківської системи в Україні 10 1.3. Методологічні засади аналізу банківської системи 17 Висновки до розділу І 23 Розділ 2. Аналіз сучасного стану банківської системи україни 24 2.1. Аналіз структури банківської системи 24 2.2. Аналіз складу, структури та динаміки активів банківської системи України 27 2.3. Аналіз складу, структури та динаміки зобов’язань банківської системи України 37 Висновки до розділу ІІ 44 Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи 45 3.1. Сучасний стан і основні проблеми функціонування банківської системи України 45 3.2. Сучасний зарубіжний досвід державного регулювання банківської системи 52 Висновки 58 Список літератури 62 Додатки 69

Висновок

Результати курсової роботи дають змогу зробити найважливіші висновки, які характеризуються науковою новизною і мають практичне значення:
1. В умовах становлення ринкового механізму господарювання в країні значення стабільної і ефективної банківської системи суттєво зростає, і вона перетворюється на одну із найважливіших складових успішного розвитку економіки. Удосконалення теоретичних засад функціонування і розвитку банківської системи з урахуванням специфіки перехідного періоду є необхідною умовою створення ринкового господарства в Україні.
2. Сучасну банківську систему слід розглядати як велику динамічну цілеспрямовану відкриту систему, яка характеризується: наявністю значної кількості елементів, що виконують різні функції і мають багаторівневу ієрархічну структуру; динамічністю поведінки елементів, підсистем і системи в цілому, наявністю складних взаємозв’язків, включаючи зворотні; нерегулярністю впливу зовнішнього середовища та стохастичністю в поведінці системи; наявністю визначеної процедури прийняття рішень.
3. Банківська система України є системою перехідного типу, якій притаманні такі особливості: порушення фінансової рівноваги; надзвичайно велике значення банківського капіталу як основи фінансової стабільності банківської системи; високий рівень взаємозалежності елементів та компонентів системи; недосконала організаційна структура; низька ефективність виконання функцій; розвиток за рахунок екстенсивних факторів; більш динамічний розвиток банківських інститутів порівняно з розвитком підприємств реального сектора економіки.
4. Визначальний вплив на розвиток банківської системи України має грошово-кредитна політика Національного банку України. Для удосконалення практики грошово-кредитного регулювання в Україні запропоновано забезпечувати стабільність грошового ринку, створення прогнозованої економічної ситуації для всіх суб’єктів економічної системи. У разі недостатньої ліквідності на грошовому ринку та для забезпечення стабільності процентних ставок пропонується активно використовувати механізми рефінансування комерційних банків з боку НБУ через операції РЕПО, ломбардного та облікового кредитування.
5. Застосування методів синтезу і порівняння дало змогу не тільки виділити етапи розвитку банківської системи, але й виявити тенденції у функціонуванні банківської системи України, за допомогою економіко-статистичних методів встановити позитивні та негативні риси кількісного і якісного характеру, визначити пріоритетні напрями подальшого розвитку банківської системи України.
Проаналізував статистичну інформацію по банківській системі України за результатами 2012- 2013 років. Проведений аналіз дозволив зробити нижченаведені висновки.
Протягом І півріччя 2013 року до Державного реєстру банків було включено дві банківські установи. У результаті, станом на 1 липня 2013 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків, усі з яких є публічними акціонерними.
На нашу думку, зважаючи на залучення банками коштів за високими відсотковими ставками наприкінці 2012 року, викликане дефіцитом гривневих ресурсів, в окремих банках протягом поточного року можуть зберігатись проблеми з ліквідністю, що може стати підставою для введення тимчасових адміністрацій в деякі українські банківські установи.
З початку 2013 року в частка іноземного капіталу в банківській системі України зменшилась з 39,5% до 34,2%. Слід зазначити, що банки з іноземним капіталом продовжують згортати діяльність на роздрібному ринку та переорієнтовуються на корпоративний сегмент. А деякі банки, у зв’язку з відсутністю у найближчій перспективі суттєвих передумов для покращення ділового клімату, а також зі складною ситуацією в Єврозоні, продовжують процес виходу з українського банківського ринку.
Протягом перших шести місяців 2013 року значних структурних зрушень в розподілі активів банківської системи України не відбулось - коливання часток банківських груп в активах системи не перевищувало 1,2 п.п. При цьому активи банківської системи продовжили своє зростання, і за результатами січня-червня 2013 року їх розмір збільшився на 5,9% та дорівнював 1 194,2 млрд. грн. Зростання активів протягом перших шести місяців 2013 року відбулося, в першу чергу, за рахунок збільшення обсягу портфелю цінних паперів на продаж, інших фінансових активів та інших активів.
Протягом 2013 року продовжилось зростання окремих складових кредитно-інвестиційного портфелю. Зокрема, за результатами перших шести місяців поточного року обсяг цінних паперів в портфелях банків на продаж збільшився на 50,17% (36,57 млрд.грн.). Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зріс на 3,56%, або на 24,72 млрд. грн. При цьому залишки інших фінансових активів збільшились за І півріччя 2013 року на 21,24% (13,79 млрд. грн.). Обсяги грошових коштів та їх еквівалентів, а також торгових цінних паперів протягом січня-червня 2013 року зменшились на 10,16% (-17,5 млрд. грн.) та на 11,78% (-2,06 млрд. грн.) відповідно. Обсяг коштів в інших банках зріс за результатами перших шести місяців 2013 року на 15,52% (4,14 млрд. грн.).
Ми вважамо, що банківська система України продовжує характеризуватись низькою діловою активністю, що пов’язано з досить високими вимогами до потенційних позичальників, а також погіршенням кон’юнктури основних промислових ринків, що компенсується активністю банків у розміщенні коштів в ОВДП та інших цінних паперах.
Сукупний обсяг зобов’язань українських банків з початку року зріс на 6,39% (61,15 млрд. грн.) і станом на 01.07.2013 р. складав 1 018,2 млрд.грн. (станом на 01.01.2013 р. - 957,9 млрд. грн.). Варто відзначити, що випереджаючі темпи зростання порівняно з зобов’язаннями показує обсяг залучених коштів від фізичних осіб. Так, їх розмір протягом І півріччя 2013 року збільшився на 12,13% (44,86 млрд. грн.) до 414,77 млрд. грн. станом на 01.07.2013 р. (369,9 млрд. грн. станом на 01.07.2013 р.). При цьому зростання обсягів залучених банками коштів від фізичних осіб поряд зі збільшенням частки строкових коштів в зобов’язаннях зумовлено високими відсотковими ставками. Таким чином, ресурс, залучений від фізичних осіб, є дорогим і на тлі відсутності активного кредитування скорочує чистий процентний дохід банків.
Досить високою залишається частка коштів на вимогу (39,6%) та депозитів на термін до 1-го року (32,0%). На нашу думку, переважання короткострокових депозитів, разом з можливістю дострокового зняття вкладником коштів, робить ресурсну базу, яка сформована за рахунок залучених коштів, нестабільною та стримує видачу банками довгострокових кредитів для розвитку економіки України.
6. Можна зробити висновки, що основними напрямами розвитку віт-чизняної банківської системи на сучасному етапі є підвищення рівня капіталізації банків, розширення спектра та підвищення якості банківських послуг, активне впровадження міжнародних стандартів корпоративного управління, удосконалення управління ризиками та забезпечення захисту прав кредиторів і вкладників банків. Сучасний зарубіжний досвід державного регулювання банківського сектора демонструє, що успішними виступають ті країни, які змогли забезпечити дійову мережу контролю над банківською системою загалом та Центральним банком зокрема, зуміли зорієнтувати банківські ресурси у реальну економіку, не давали проводити спекулятивні операції. А це саме ті принципи, що практично відсутні в діяльності чинного механізму вітчизняного державного регулювання банківської сфери і впровадження яких повинно передбачати реформування цього механізму. До того ж, метою реформи повинно бути не просто ускладнення самого механізму та зарегульованість банківської діяльності, а насамперед створення ситуації, коли банківська система буде краще відповідати інтересам національної економіки, зорієнтованої на соціально-економічний розвиток.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?