Курсова робота «Облік матеріалів», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 09.12.2013 21:02 · від AnKor · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 5 1. Економічна сутність матеріалів як складової виробничих запасів, їх класифікація та оцінка. 9 2. Облік надходження матеріалів. 13 3. Облік наявності матеріалів. 21 4. Облік використання матеріалів. 26 5. Порядок проведення інвентаризації матеріалів та відображення її результатів в обліку. 29 6. Особливості обліку матеріалів в умовах використання комп’ютерної техніки. 34 Висновки. 44 Список використаних джерел. 47 Додатки. 49

Висновок

Отже, запаси – це матеріальні, ліквідні оборотні активи, які утримуються з метою подальшого продажу, споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, управління підприємством, чи які перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу. Матеріали є складовою запасів, яка пройшла попередню обробку на промислових підприємствах і реалізується іншими підприємствами для виготовлення продукції. На базовому підприємстві матеріали є основною складовою собівартості продукції, тому для раціональної організації процесу обліку матеріалів на складі і в бухгалтерії здійснюється їх класифікація, основою якої є поділ матеріалів на групи запропонований в Плані рахунків, а всередині груп – за окремими найменуваннями матеріалів. Недоліком такого малодеталізованого групування, є те, що воно ускладнює здійснення контролю за їх збереженням, уповільнює процес одержання і аналізу інформації, необхідної для управління. На базовому підприємстві для точного та достовірного відображення інформації про матеріалів в обліку здійснюється їх оцінка при надходженні, вибутті та на дату балансу. Метод оцінки запасів при надходженні на підприємство залежить від способу надходження. У більшості випадків матеріали на базове підприємство надходять через придбання за грошові кошти, тому пріоритетним є визначення первісної вартості матеріалів як собівартості їх придбання. При вибутті матеріали оцінюються за методом ФІФО (перші надійшли, перші вибули). На даному підприємстві облік матеріалів в місцях зберігання і використання включає в себе їх облік при надходженні в місця зберігання (склади, комори), складський облік (сортовий, кількісний, оперативно-технічний облік матеріальних цінностей на складах, у цехах) та облік під час їх відпуску у виробництво, на господарські та інші цілі. Всі процеси руху матеріалів оформляються певними відповідними документами визначеної форми, які є підставою для ведення складського оперативного обліку. Оприбуткування матеріалів на склад на базовому підприємстві здійснюється на підставі документів постачальника – накладних (дод. Б 1), товаро-транспортних накладних (дод. Б 2), рахунків-фактур (дод. Б 3) тощо, при цьому прибуткові ордери не оформляється, що прискорює і зменшує обсяги документообороту. Відпуск матеріалів зі складу оформляється накладними (дод. Б 1) та вимогами-накладними (дод. Д 2). Недоліком документування на базовому підприємстві процесів відпуску матеріалів у виробництво є відсутність використання лімітно-забірних карток. Це створює ускладнення при аналізі змін у використані основних матеріалів, що впливають на собівартість продукції, при необхідності отримання оперативної інформації для управління. Основними документами руху матеріалів на складі (у кількісному виражені) є картки складського обліку (дод. В 1), на підставі яких повинна вестися Відомість обліку залишків матеріалів на складі. На базовому підприємстві вона не ведеться, що є недоліком. Під здійсненням обліку матеріалів в бухгалтерії, розуміють ведення їх кількісно-сумового обліку, на основі інформації отриманої з первинних документів та кількісного (складського) обліку. Узагальнення отриманих даних відбувається за допомогою рахунків та регістрів обліку. На базовому підприємстві використовуються такі рахунки обліку матеріалів: 201 “Сировина й матеріали”, 202 “Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби”, 203 “Паливо”, 207 “Запасні частини”, 209 “Інші матеріали”. Регістрами синтетичного обліку є Журнал 3 (дод. Б 5) та Журнал 5 (дод. Ж 1). Дані до журналів та відомостей заносяться на підставі первинних документів отриманих зі складів про надходження і вибуття матеріалів, які перевіряються та групуються в бухгалтерії за групами матеріалів та матеріальних звітів. Також для забезпечення достовірності відображення даних про наявність матеріалів на підприємстві проводиться їх інвентаризація та періодична переоцінка. Інвентаризація матеріалів – це їх перелік, перерахування, зважування, перемірювання в натурі в місцях зберігання і зіставлення даних про фактичну наявність з даними бухгалтерського обліку, з метою контролю за їх збереженням та використанням, не допущення розкрадання чи порушення умов зберігання, що може привести до їх часткового або повного витрачання. Вона проводиться на підставі наказу керівника підприємства. За результатами інвентаризації складається інвентаризаційний опис (дод. Е 1). На виявлені при інвентаризації непридатні або зіпсовані матеріали додатково складається акт, в який вказуються причини, ступінь і характер псування матеріалів, а також винні особи, які допустили їх псування. На підставі інвентаризаційного опису (акту) в бухгалтерії складається порівняльна відомість (дод. Е 2). Переоцінка ж матеріалів – це часткове списання (уцінка) або збільшення їх вартості (дооцінка), внаслідок дії певних зовнішніх факторів. Дооцінка матеріалів не може перевищувати, величину їх попередньої уцінки. Переоцінка також проводиться на підставі наказу керівника, а її результати оформляються описом-актом уцінки.
Враховуючи існуючі недоліки та порушення ведення обліку на базовому підприємстві, пропонується для їх усунення здійснити такі заходи: пропонується здійснити більш деталізовану класифікацію матеріалів всередині груп, тобто виділити окремі підгрупи матеріалів з подальшим поділом за найменуваннями; пропонується запровадити порядок лімітування основних матеріалів та ведення лімітно-забірних карток для оформлення відпуску основних матеріалів, та тих матеріалів використання яких повторюється в кожному періоді; запровадити практику використання матеріального ярлика, який прикріплюється до місця зберігання матеріалів та служить для них паспортом; запровадити використання реєстрів видаткових та прибуткових документів при передачі первинних документів руху матеріалів до бухгалтерії зі складів; запровадити на базовому підприємстві практику ведення відомості залишків матеріалів на складі, яка є основою оперативного (сальдового) бухгалтерського методу, і забезпечує звіряння даних бухгалтерії та складського обліку, що сприяє більш ефективний контроль за рухом матеріалів, а також дозволяє перевірити правильність ведення обліку; оскільки на базовому підприємстві вже використовується програма “1С – Бухгалтерія”, яка є універсальним інструментом, то пропонується використовувати її з іншими універсальними програмами, наприклад з одним із стандартних інструментів – електронною таблицею, яку використовують або для деяких розрахунків, або для аналізу підсумків, для побудови діаграм тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?