Курсова робота «Доходи страховиих компаній», 2012 рік

З предмету Фінанси · додано 29.11.2013 16:14 · від Марина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи формування дохідної бази страхових компаній 5 1.1. Сутність та підходи до визначення доходів страхової компанії. 5 1.2. Класифікація доходів страхової компанії 10 1.3. Зарубіжний досвід формування доходів страховика 16 Розділ 2. Аналіз доходів страхових компаній (на прикладі страхової компанії «лемма») 22 2.1. Функціонування страхового ринку та формування дохідної бази страхових компаній в Україні 22 2.2. Характеристика фінансово-господарської діяльності страхової компанії «Лемма» 27 2.3. Формування доходів СК «Лемма» від страхової, інвестиційної та інших видів діяльності 36 Розділ 3. Шляхи удосконалення формування доходів страхової компанії та напрями їх забезпечення 43 3.1. Проблеми у формуванні доходів страхових компаній України 43 3.2. Напрями та способи збільшення доходів страховиків 45 Висновки 49 Список використаних джерел 51

Висновок

1. страховий ринок є надзвичайно складною багаторівневою системою, яку утворює низка взаємопов’язаних і взаємообумовлених підсистем: страхових продуктів, тарифів, організації продажу і формування попиту, інфраструктури тощо. Страховому ринку властиві потужні стимули саморозвитку: ініціатива і підприємництво, новаторство, гнучкість, активність.
2. Доходи страховика – це кошти, за рахунок яких створюється необхідний страховий фонд. Доходи поділяються: на доходи від страхової діяльності – усі премії зі страхування і перестрахування; доходи від розміщення тимчасово вільних коштів як власних, так і страхових резервів.
3. На формування доходів страхової компанії від основної діяльності значно впливає ефективне стимулювання попиту на прибуткові страхові послуги. До заходів реалізації цієї мети можна зачислити: надання певних бонусів та знижок страхувальникам; сприяння у отриманні інших супутніх послуг, наприклад банківських; спрощення процедури отримання страхового захисту, що передбачає швидке укладання страхового договору та отримання страхового відшкодування у разі настання страхового випадку у той самий день; залучення клієнтів, які беруть участі у акціонерному капіталі, що сприятиме їхньому бажанні популяризувати цього страховика та прибуткових страхових продуктів серед свого оточення; проведення акцій та розіграшів, дорогих подарунків.
4. У країнах з розвиненим страховим ринком страховики виступають одними з найзначніших інвесторів. При цьому ряд західних економістів схильні розглядати страхові компанії як інституційних інвесторів, провідною функцією яких в економіці ринкового типу є залучення капіталу за допомогою страхування, а власне надання страхових послуг вважають другорядною функцією, лише засобом для здійснення мети нагромадження коштів.
5. Страхова компанія «Лемма» надає страховий захист лише для юридичних осіб, а також приймає ризики на перестрахування. Компанія є першою компанією в Україні, яка пройшла процедуру рейтингування за методикою спеціалізованого Міжнародного рейтингового агентства «А. M. Best».
6. Найбільшу частку, у загальних доходах страхової компанії «Лемма», займають доходи від інвестиційної та фінансової діяльності, за 2007 – 2011 роки вона коливалась в межах 55 – 82,5 %. Варто зауважити, що у 2010 році компанія була вимушена значно скоротити інвестиційну діяльність та інвестувати лише в область медицини та охорони здоров’я. За проаналізований період спостерігалась тенденція зменшення обсягів доходів СК «Лемма», що спричинено економічною нестабільністю в країні.
7. Перспективи розвитку страхової діяльності залежать від того, наскільки ефективно розв’язуватимуться проблеми, що стосуються розвитку і регулювання страхової діяльності в Україні, адже страхова система України не відповідає сучасним вимогам організації суспільного розвитку.
Також необхідно зазначити, що аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку вітчизняного страхового ринку свідчить про певні здобутки та численні недоліки, притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всієї системи страхування. Розвиток страхового ринку стримує дія наступних факторів: відсутність державної політики розвитку як економіки в цілому, так і програми розвитку ринків фінансових послуг, неузгодженість господарського і страхового законодавства, недосконалість податкового законодавства, нестабільність фінансового середовища господарюючих суб’єктів і населення, слабкість стимулів у розвитку страхування. Вище викладені перспективи вдосконалення страхової діяльності в Україні дозволять прискорити створення повноцінного страхового ринку як необхідного елементу ринкової економіки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?