Курсова робота «Вплив фінансів на ресурсозбереження», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 23.11.2013 20:36 · від jana · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні аспекти фінансів і ресурсозбереження.5 1.1. Сутність фінансів та їх функції.5 1.2. Ресурсозбереження як фактор підвищення ефективності виробництва.9 Розділ 2. Оцінка впливу фінансів на стан ресурсозбереження.14 2.1. Склад і структура фінансового механізму ресурсозбереження.14 2.2. Оцінка дієвості застосування фінансових стимулів до ресурсозбереження в Україні.19 Розділ 3. Фінансові проблеми ресурсозбереження в україні та напрямки їх вирішення.23 Висновок.31 Список використаної літератури.34

Висновок

Новий етап у розвитку економіки природокористування безпо-середньо пов'язаний з перебудовою управління економікою. На цьому етапі основним завданням економіки природокористування є розробка дійового економічного механізму управління господарською діяльністю, фінансово-економічних заходів, податків, які зробили б невигідним для об'єднань, підприємств і організацій неекономне витрачання природних ресурсів і пошкодження навколишнього природного середовища.
Фінансово-економічні методи регулювання в ринкових умовах значно ефективніші від прямого адміністративного регулювання. Система адміністративних обмежень і заборон, суперечливе накладання часто формальних штрафів за порушення чинних норм врешті-решт виявились неефективними. Головним фінансово-економічним важелем має стати обов'язковий достатньо великий економічний податок за використання і завдання шкоди основним природним ресурсам.
Обґрунтування розміру податку за використання та пошкодження природних ресурсів і розробка методів його визначення в наш час стає одним із першочергових завдань економіки природокористування. При цьому потрібний новий соціально-екологічний підхід, який одночасно враховував би соціальні, економічні й екологічні вимоги. При встановленні такого податку деякою мірою може враховуватись економічна оцінка ресурсів, визначена за обсягами трудовитрат на їх залучення в суспільне виробництво, ефекту від їх використання в процесі виробництва і прогнозу витрат на їх відновлення або на відшкодування збитків, завданих довкіллю при їх використанні. Проте головним критерієм при встановленні екологічного податку повинно бути співвідношення потреб для суспільства відповідного природного ресурсу і можливостей природи щодо їх «безболісного» задоволення.
Оскільки внаслідок просторової неоднорідності географічної оболонки попит і пропозиція природних ресурсів на різних ділянках земної кулі неоднакові, то податок за використання і пошкодження кожного виду природного ресурсу повинен бути територіально диференційованим з урахуванням неоднорідності природного середовища і антропогенного впливу на нього.
В цьому питанні необхідно провести податкову реформу, суть якої полягає в поступовому переході від існуючого штрафування до прямого природоресурсного оподаткування.
В Україні здійснюється фінансово-економічне стимулювання раціонального використання природних ресурсів, охорони навко-лишнього природного середовища шляхом:
• надання пільг при оподаткуванні підприємств, установ, організацій і громадян у разі реалізації ними заходів щодо охорони навколишнього природного середовища - при переході на маловідходні і безвідходні ресурсо- та енергозберігаючі технології, організації виробництва і впровадженні очисного обладнання та устаткування для утилізації забруднюючих речовин і переробки відходів, а також приладів контролю за станом навколишнього природного середовища та джерелами викидів і скидів забруднюючих речовин, виконанні інших заходів, спрямованих на поліпшення охорони навколишнього природного середовища;
• надання на пільгових умовах короткотермінових та довгостро-кових кредитів для реалізації заходів щодо забезпечення раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища;
• встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих природоохоронних фондів;
• звільнення від оподаткування спеціальних екологічних фондів;
• передача частини коштів позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища на договірних умовах підприємствам, установам, організаціям і громадянам на заходи, спрямовані на гарантоване зниження викидів і скидів забруднюючих речовин і зменшення шкідливого впливу господарської діяльності на стан навколишнього природного середовища, на розвиток екологічно безпечних технологій та виробництв;
• надання можливості отримання природних ресурсів під заставу;
• стимулювання працівників та громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які виявили порушення законодавства і вжили необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності, а також розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища за рахунок частини грошових стягнень.
Фінанси - це застосування різноманітних економічних прийомів для досягнення максимального достатку фірми або загальної вартості капіталу, вкладеного у справу. Отже, підводячи підсумок цієї теми, відзначимо, що до фінансів природокористування відносять такі прийоми, методи і механізми:
• екологічні податки, збори, платежі;
• заставні платежі при виробництві продукції, небезпечної при/після використання;
• купівля-продаж дозволів, ліцензій, ринок екопродукції;
• система пільг, субсидій та пільгового кредитування, у тому числі й прискорена амортизація природоохоронного обладнання та устаткування;
• система штрафів і фінансових санкцій, наприклад, кратність плати за перевищення лімітів, у разі порушення встановлених норм і правил;
• створення фінансових інститутів в галузі природокористування - екологічних банків, спеціалізованих фондів, системи екологічного страхування - з метою розподілу і перерозподілу грошових коштів серед суб'єктів господарювання з урахуванням екологічної складової;
• удосконалення механізму ціноутворення, створення ринку при-родних ресурсів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?