Курсова робота «Аморитзація необоротних активів», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 01.06.2007 19:40 · від solnysko · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Поняття амортизації необоротних активів 6 2. Порядок вибору методу для амортизаційної політики підприємства та відображення його на рахунках бухгалтерського обліку 14 3. Методи нарахування амортизації 20 3.1. Прямолінійний метод 22 3.2. Виробничий метод 24 3.3. Кумулятивний метод 26 3.4. Зменшення залишкової вартості 27 3.5. Прискореного зменшення залишкової вартості 29 3.6. Податковий метод 30 Висновок 33 Список використаних джерел і літератури 36 Додаток А Додаток Б Додаток В Додаток Г Додаток Д

Висновок

Отже, усі основні засоби, крім землі підлягають фізичному та моральному зносу, тобто під впливом фізичних сил, технічних та економічних факторів вони поступово втрачають свої якості та приходять до непотребу. Поступове перенесення вартості діючих основних фондів на готовий продукт та накопичення грошового фонду для заміни зношених об’єктів називається амортизацією

Оскільки витрати на основні засоби представляють собою відкладені витрати у діяльності підприємства, що реалізуються по мірі продажу продукції (послуг), амортизація виступає у вигляді розподіленої на кілька періодів ціни основних засобів – амортизаційних відрахувань.

Амортизаційні відрахування – один з головних джерел здійснення реальних інвестицій. За допомогою амортизації регулюється швидкість звороту основних засобів, інтенсифікується процес її відтворення, регулюється технічна та виробнича політика на підприємстві.

Основним питанням амортизаційної політики – який метод амортизаційних відрахувань обрати. Щоб відповісти на це питання треба детально розгляну усі існуючи методи та визначити фактори, що пов’язані з експлуатацією об’єктів основних засобів, бо чітких рекомендацій по цьому приводу у світі не існує. Обраний метод нарахування амортизації закріпляється наказом та відображається у обліковій політиці підприємства.

Щомісяця амортизаційні нарахування за обраним методом відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, для чого призначений пасивний рахунок 13.Для розрахунку амортизації використовують типові форми ОЗ-14, ОЗ-15, ОЗ-16.

Нарахування амортизації (зносу) регламентується П(с)БО №7, за яким амортизація – це систематичне розподілення вартості основних засобів, яка амортизується протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Нарахування амортизації основних засобів робиться такими методами:

- прямолінійний;

- виробничий;

- зменшення залишкової вартості;

- прискореного зменшення залишкової вартості;

- кумулятивний;

- податковий.

Серед наведених методів найпоширенішим є прямолінійний метод.

При використанні прямолінійного методу вартість об’єкту основних засобів списується однаковими частинами протягом усього періоду його експлуатації.

Виробничий метод полягає в тому, що фінансова корисність об’єкта залежить не від строку, а від результатів його використання. При цьому строк корисної служби визначається кількість продукції, яку підприємство планує виготовити з використанням об’єкта.

Річна сума амортизації за кумулятивним методом визначається як перемноження вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта.

Сутність методу зменшення залишкової вартості полягає у визначенні річної суми амортизації об’єкту основних засобів виходячи з основної вартості такого об’єкту на початок звітного року.

При методі прискореного зменшення залишкової вартості річна сума амортизації визначається виходячи з залишкової вартості об’єкту на початок звітного періоду або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації по введеним протягом року об’єктам та подвоєння річної норми амортизації, що розраховується виходячи зі строку корисного використання об’єкту.

Податковий метод передбачає нарахування бухгалтерської амортизації згідно з пп. 8.6.1 Закону “Про прибуток”. Амортизацію розраховують поквартально, а базою для її нарахування є балансова (залишкова) вартість групи основних засобів на початок кварталу.

Підводячи підсумок варто сказати, що законодавча база нашої країни у питаннях амортизаційної політики має багато недоліків. Перш за все, держава має регламентувати принципи побудови амортизаційної системи спеціальним Законом України “Про амортизацію”.

Коментар модератора

Дана робота не містить додотків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення