Курсова робота «Страховий ринок України», 2013 рік

З предмету Фінанси · додано 11.11.2013 01:12 · від ВІка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Сутність страхового ринку, його поняття і структура 1.1. Поняття страхового ринку та його структура. 1.2. Страхові посередники, їх роль на страховому ринку. 1.3. Державне регулювання у сфері страхування. Розділ іі. Аналіз сучасного стану страхового ринку україни 2.1. Аналіз основних економічних показників страхового ринку. 2.2. Оцінка стану ринку перестрахування в Україні. Розділ ііі.перспективи розвитку страхового ринку україни Висновки Список використаних джерел

Висновок

Перехід до ринкової економіки об'єктивно зумовлює зростання потреби у страховому захисті всіх суб'єктів ринку, а таку потребу, своєю чергою, може забезпечити ефективне функціонування страхового ринку.
Страховий ринок — це особлива соціально-економічна структура, певна сфера грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу є страховий захист, формуються пропозиція і попит на нього. Він являє собою складною багатофакторною динамічною системою за внутрішнім змістом та зовнішнім оточенням з власною структурною будовою. Як і будь-яка економічна категорія, страховий ринок має відповідні функції, що розкривають його суть і зміст.
За допомогою посередників страховик отримує можливість користуватися джерелом первинної інформації про те, чого прагнуть страхувальники, як вони сприймають ті чи інші види страхування, що пропонують їм посередники. Це дає змогу страховій компанії розширити коло страхувальників та вдосконалити страхові продукти. Страховими посередниками можуть бути страхові або перестрахувальні брокери та страхові агенти. У країнах з розвиненою ринковою економікою роль посередника все частіше виходить за межі простого встановлення контактів між страховиком і страхувальником. Його завдання стають дедалі різноманітнішими та складнішими. Страховий посередник здійснює вивчення ризику, аналіз необхідних гарантій, формулювання умов договору, обробку статистичних даних тощо.
Страховий ринок як частина фінансової сфери є об'єктом державного регулювання і контролю. Державне регулювання спрямоване на забезпечення формування і розвитку ринку страхових послуг, створення в Україні необхідних умов для діяльності страховиків різноманітних організаційно-правових форм, недопущення на страховий ринок спекулятивних та фіктивних компаній, що можуть заподіяти шкоду як страховій справі, так і майновим інтересам страхувальників, та дотримання вимог законодавства України про страхування.
Аналіз основних показників страхового ринку України засвідчив як позитивні, так і здебільшого негативні тенденції його розвитку. Обсяг надходжень валових страхових премій у першому півріччі 2012р., порівняно із відповідним періодом 2011р., зменшився на 13,22%, а обсяг чистих страхових премій збільшився на 17,94%. Найбільш істотне зменшення надходжень валових страхових платежів відбулося переважно у страхуванні фінансових ризиків, яке пов’язане, в першу чергу, з набранням з другого кварталу 2012 року чинності окремими положеннями нового Податкового кодексу, згідно з якими суттєво обмежено можливості суб’єктів господарювання і страховиків використовувати операції зі страхування з метою оптимізації оподаткування. Рівень страхових виплат збільшився на 4,6 в.п. відповідно до першого півріччя 2011р. і становив 27,1%, але це збільшення пов’язане з істотним зменшенням надходжень валових страхових платежів (-13,2%) при незначному збільшенні страхових виплат (+4,7%). Також існує дисбаланс в галузевому розрізі на страховому ринку України, на частку страхування життя припадає лише 8,04 % зібраних премій, при цьому виплати складають 1,46%, в той час, як в європейських країнах даний вид страхування є домінуючим
Нинішній рівень розвитку страхування є неприпустимо низьким для ринкових умов господарювання; триває тенденція концентрації страхового капіталу і поділу ринку страхових послуг; вітчизняні страхові компанії характеризуються досі ще низькою фінансовою місткістю. Усунення негативних чинників розвитку страхового ринку пришвидшить соціально-економічні реформи та забезпечить стабільний розвиток національної економіки, сприятиме інтеграції України до регіональних та світових страхових ринків.
Перестрахування ризиків в іноземних перестраховиків — це необхідна умова забезпечення фінансової стійкості й нормалізації діяльності вітчизняного страховика, яка сприяє розширенню його страхової діяльності. Аналіз ринку перестрахування показав, що значний впливу на нього здійснив введений у 2012р. тривідсотковий податок на здійснення операцій внутрішнього перестрахування. Загальний обсяг вихідне перестрахування зменшивсяі цього показника на 66,7% у порівнянні з першим півріччям 2011 року перестрахування всередині країни скоротилося на 82,4%. Також підвищився інтерес зарубіжних фінансових груп до українського страхового ринку. Збільшується число компаній з іноземним капіталом, що з одного боку призведе до використання світового досвіду якості обслуговування у галузі страхування та перестрахування, а з іншого - до витіснення зі страхового ринку вітчизняних компаній.
Страховий ринок України має багато проблем, які залишаються не вирішені. Як наслідок, страховий ринок не забезпечує потреб суспільства в сучасних страхових послугах. Розвиток страхового ринку гальмує недосконале, застаріле законодавство, неефективні, непрозорі, непередбачувані та вибіркові правила державного регулювання і нагляд. Через значний обсяг непокритих страхуванням ризиків у держави та в суспільстві бракує коштів на відшкодування шкоди або виникає необхідність використання коштів державного, місцевих бюджетів і суспільних фондів.
Нерозвиненість інститутів саморегулювання призводить до надмірного, витратного та неефективного втручання держави в ринкові процеси, не дозволяє в повному обсязі залучити інтелектуальні та фінансові ресурси страховиків і професійних об’єднань.
Перспективи розвитку страхового ринку України залежить від реалізація Стратегії розвитку страхового ринку України на 2012 – 2021 роки, яка має покращити його якість страхового ринку, стати значним кроком на шляху впровадження в Україні ефективних механізмів управління ризиками державою та приватними особами, створити належну взаємодію держави та страхового ринку при відшкодуванні збитків від стихійних явищ та катастроф, зменшити негативний вплив їх наслідків із використанням інституту страхування, забезпечити формування потужного джерела внутрішніх довгострокових інвестицій для сталого, інноваційного розвитку економіки України. Водночас, для сучасної України важливим є діяльність страхових компаній в частині зниження рівня соціальних ризиків, заповнення прогалин, які утворилися в результаті зниження ролі держави в соціальному забезпеченні громадян, а також в частині зв’язування та інвестування в українські активи довгострокового консервативного ресурсу.

Коментар модератора

34 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?