Курсова робота «Резервів підвищення прибутку та рентабельності тзов "реал-вест".», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 09.11.2013 21:13 · від Олічка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вcтуп 5 Розділ 1. Загальна характеристика тзов «реал-вест »: 1.1. Характеристика продукції (робіт, послуг) умов функціонування підприємства 7 1.2. Забезпеченість ресурсами: матеріально-технічними, трудовими і природними 13 1.3. Аналіз техніко-економічних показників діяльності ТзОВ «Реал-Вест» 15 Розділ 2. Теоретичні та методичні питання аналізу прибутку та рентабельності: 2.1. Джерела формування та розподіл прибутку підприємства 20 2.2. Вибір та обґрунтування системи показників для аналізу прибутковості діяльності підприємства 28 2.3. Класифікація факторів, які впливають на прибуток 33 Розділ 3. Аналіз прибутку і рентабельності тзов «реал-вест»: 3.1. Аналіз динаміки прибутку на підприємстві 40 3.2. Аналіз формування та розподілу прибутку підприємства 43 3.3. Аналіз рентабельності ТзОВ «Реал-Вест» 47 Розділ 4. Оцінка резервів підвищення прибутку та рентабельності 50 Висновки 52 Список використаної літератури 55

Висновок

В даній курсовій роботі розглядаються питання підвищення прибутковості продукції у ТзОВ "Реал-Вест". Загальна характеристика підприємства охоплює коротку технічну, технологічну характеристику підприємства та продукції, що виготовляється, а також організаційно-виробничу структуру та стан охорони праці та навколишнього середовища.
Теоретичною та методологічною основою курсової роботи стали сучасні підходи, дослідження та розробки до аналізу прибутковості продукції. В теоретичній частині роботи подано суть прибутковості продукції, фактори, що на неї впливають, а також вибір та обґрунтування системи показників, які характеризують прибутковість, та методика їх розрахунку.
Методичною основою дослідження є використання методів техніко-економічного аналізу та статистичного аналізу, економіко-математичних досліджень із застосуванням електронно-обчислювальної техніки. Предметом дослідження є система показників, що характеризують прибутковість.
Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства показав, що зростання обсягу реалізованої продукції відбувається за рахунок як зростання чисельності працівників так і збільшення виробітку на одного працюючого. Проте темпи зростання обсягу виробництва дещо нижчі ніж темпи зростання його собівартості, тому відбувається зростання витрат на 1 грн. реалізованої продукції та зниження величини фінансового результату.
Горизонтальний аналіз показників прибутковості ТзОВ "Реал-Вест" свідчить про зростання протягом досліджуваного періоду доходу від операційної та фінансової діяльності при одночасному зменшенні чистого прибутку підприємства.
Так доход від реалізації продукції протягом трьох років зріс майже вдвічі, що зумовлене зростанням попиту населення на комп’ютери і зростанням цін на готову продукції ТзОВ "Реал-Вест". Окрім того збільшено складання більш дорожчих комп’ютерів та значно розширено асортимент продукції.
Щодо чистого доходу від реалізації продукції то його тенденція до зміни була аналогічна тенденції до зміни попереднього аналізованого показника, причому темпи зростання були ідентичні. Такі темпи зростання досліджуваного показника свідчать про хорошу податкову дисципліну в ТзОВ "Реал-Вест", щодо сплати податку на додану вартість.
Щодо зростання валового прибутку, то він перевищував темпи зростання величини чистого доходу, що зумовлене перевищенням темпів зростання чистого доходу від реалізації, тобто величини цін на реалізовану продукцію, над темпами зростання собівартості реалізованої продукції. Таке різке зростання вартості реалізованої продукції спричинене як зростанням цін на готову продукцію, так і різким зростанням умовно-постійних витрат.
Фінансовий результат (прибуток) від операційної діяльності протягом досліджуваного періоду змінювався не рівномірно, а фінансовий результат від звичайної діяльності має чітко виражену тенденцію до зменшення від 2018,0 тис.грн. до 43,2 тис.грн., що зумовлено значним перевищенням фінансових витрат над фінансовими доходами. Зростання фінансових витрат зумовлене невчасним поверненням основної суми отриманих кредитів та нарахованих відсотків.
Таким чином можна сказати, що протягом досліджуваного періоду ефективність виробничо-господарської діяльності ТзОВ "Реал-Вест" покращується, що відображається на збільшенні величини чистого прибутку підприємства, який є основним джерелом поповнення виробничих засобів, як основних так і обігових, на приватних підприємствах, а також інші складові прибутку порівняно з 2006 роком зросли.
Важливими показниками, які співвідносять витрати з доходами, є коефіцієнти окупності та покриття витрат. На підприємстві спостерігається зростання коефіцієнта покриття від 1,05 у 2008 році до 1,09 у 2010 році. Дана позитивна тенденція зумовлена перевищенням темпів зростання вартості готової реалізованої продукції над темпами зростання її собівартості. Щодо коефіцієнта окупності, то його тенденція є протилежною до коефіцієнта покриття, оскільки дані показники є обернено пропорційними.
Рентабельність підприємства визначається часткою валового прибутку яка припадає на 1 грн. собівартості реалізованої продукції, тобто у 2008 році ТзОВ "Реал-Вест" отримувало 26,5 коп. валового доходу, у 2009 році - на 8,7 коп. більше, а у 2010 році - на 4,4 коп. менше порівняно з попереднім роком відповідно з кожної гривні витраченої на складання реалізованої продукції.
На основі проведеного аналізу рентабельності продукції ТзОВ "Реал-Вест" та виявлених на його основі резервів пропонуються резерви щодо підвищення рівня прибутковості продукції, що виготовляється на підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?