Дипломна робота «Видатки місцевих бюджетів, їх характеристика та призначення», 2012 рік

З предмету Фінанси · додано 26.10.2013 22:36 · від Аля · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні та організаційно-правові засади видатків місцевих бюджетів 1.1. Видатки місцевих бюджетів: економічний зміст та призначення 1.2. Організаційно-правове забезпечення формування і виконання місцевих бюджетів за видатками Розділ 2.Вітчизняна практика формування і виконання видаткової частини місцевих бюджетів 2.1. Прагматика формування видатків місцевих бюджетів 2.2. Оцінка процесу виконання місцевих бюджетів за видатками 2.3. Програмно-цільовий метод та його роль у фінансуванні видатків місцевих бюджетів Розділ 3.Напрями ефективного здійснення видатків місцевих бюджетів 3.1. Оптимізація складу і структури видатків місцевих бюджетів 3.2. Зарубіжний досвід здійснення видатків місцевих бюджетів Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Місцеві бюджети як фінансові плани діяльності місцевого самоврядування за основну своєї діяльності мають ставити мету як найкраще задоволення потреб громадян, які обрали ці органи самоврядування. Безперечно фінансування поточних видатків направлених на підтримку життєдіяльності установ, організацій та незабезпечених громадян, що покладені на органи місцевого самоврядування мають вагоме значення, особливо за умов вже достатнього життєвого рівня населення та соціально – економічного розвитку території. Стосовно місцевого самоврядування та місцевих бюджетів України, то на сьогодні, існуюча система задоволення потреб населення не відповідає вимогам розвинутої держави та потребує значних зрушень направлених на розвиток та піднесення соціально – економічного становища території. Тож, постає питання визначення ступеню та ефективності задоволення потреб громадян місцевими органами самоврядування.
Існуюча система формування бюджетів ґрунтується на нормах та показниках поточних видатків місцевих бюджетів. Це оплата праці працівників бюджетної установи, нарахування на неї, витрати на оплату комунальних послуг, тощо. Результатами такого способу формування та виконання місцевих бюджетів є: – планування бюджету лише на 1 рік;- зосередження на досягненні об’ємних показників (кількість установ, ліжок, класів, дитячих установ, бібліотек і т.д.), яке, в свою чергу, гарантувало збільшення грошей;- відсутність відповідальності за результати діяльності;- фінансування надання громадянам не суспільних послуг, а “безкоштовних” державних благ, що не передбачало зв’язку між затраченими ресурсами і отриманими результатами.
Ще одне складне питання — це відсутність у місцевих бюджетах так званих критеріїв виконання або критеріїв результативності, які показують кількість і якість послуг, тобто деталізують рівень послуг, які органи влади надають населенню, чи планують надавати. Місцевий бюджет має бути головним документом, який показує діяльність владного органу і те, наскільки він задовольняє потреби населення у послугах. У демократичній і відповідальній урядовій системі, надання послуг населенню з боку місцевої влади повинно вимагати як найбільшої рентабельності, підзвітності, прозорості і відповідальності.
Перспективним напрямом удосконалення управління видатками місцевих бюджетів України є, насамперед, розширення власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері витрачання коштів місцевого бюджету, що дасть змогу повніше враховувати різні потреби населення у різних регіонах. Крім цього, це сприятиме широкому залученню громадськості до формування стратегії використання бюджетних коштів та розвитку економіки держави в цілому. Управління видатками місцевих бюджетів має важливе значення на сучасному етапі розвитку України для забезпечення виконання її основних функцій та завдань і досягнення нею статусу економічно розвиненої держави.
Видатки місцевих бюджетів є ефективним інструментом регулювання соціально-економічного розвитку територій. Особливості функціонування видатків місцевих бюджетів виявляються у їх складі та структурі, а ефективність їх планування визначає рівень результативності здійснення місцевими органами влади покладених на них функцій і повноважень. Планування видатків місцевих бюджетів є важливою складовою системи фінансового управління, що забезпечує формування бюджетних показників шляхом встановлення цілей як на наступний бюджетний період так і на перспективний період з метою підвищення ефективності, дієвості та прозорості бюджетного процесу.
Діючий механізм міжбюджетного регулювання передбачає застосування формульних розрахунків при плануванні обсягів видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів. Забезпечення збалансованості місцевих бюджетів досягається за рахунок перерозподільчих процесів у межах бюджетної системи, які полягають у наданні фінансової підтримки у формі дотацій та субвенцій місцевим бюджетам, видатки яких не забезпечені доходами, або вилученні коштів з місцевих бюджетів у разі перевищення їх доходів над видатками.
Вітчизняна система упорядкування бюджетних видатків характеризується не у достатній мірі чітким розподілом функцій та повноважень між органами центральної та місцевої влади, спрямуванням переважної частини фінансових ресурсів місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень. Враховуючи, що зазначене у певній мірі обмежує фінансову самостійність органів місцевого самоврядування, розширення їх власних видаткових повноважень та усунення дублювання функцій між рівнями влади мають стати одними з основних заходів у напрямі удосконалення формування видаткової частини місцевих бюджетів.
Реформування системи планування видатків місцевих бюджетів повинно відбуватись із урахуванням досвіду країн з розвинутою економікою, у тому числі в частині запровадження програмно-цільового методу та середньострокового планування в бюджетний процес на рівні місцевого самоврядування. Підхід розвинутих європейських країн до програмно-цільового бюджетування є важливим з точки зору необхідності посилення бюджетної дисципліни та підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів завдяки їх багаторічному плануванню та раціоналізації розподілу бюджетних коштів за пріоритетними напрямами регіонального розвитку. Під час розробки методологічної бази для складання та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом доцільно врахувати відповідний досвід в частині впровадження системи моніторингу й оцінки бюджетних програм на основі результативних показників їх виконання та практику щодо застосування перехідного програмування, коли середньостроковий бюджет приймається щорічно із одночасною пролонгацією терміну планування.
За результатами виконання місцевих бюджетів пріоритетними напрямами їх видатків є освіта, охорона здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення. В цілому на фінансування соціально-культурної сфери спрямовується майже 90 % сукупних видатків місцевих бюджетів. Зберігається низький рівень виконання видатків на фінансування житлово-комунального господарства.
Недостатній рівень фінансування видатків розвитку місцевих бюджетів свідчить про обмежені можливості органів місцевого самоврядування віднайти ресурс для перспективного економічного розвитку територій. Необхідним є впровадження заходів, спрямованих на удосконалення системи планування видатків місцевих бюджетів.
Підвищення рівня обґрунтованості бюджетного планування, забезпечення послідовності й передбачуваності у проведенні бюджетної політики на місцевому рівні в сучасних умовах набувають особливої значущості. З метою реалізації зазначеного доцільним є запровадження середньострокового планування видатків місцевих бюджетів, яке повинно ґрунтуватись на забезпеченні взаємозв’язку бюджетних показників зі стратегічними цілями бюджетної політики, що сприятиме підвищенню ефективності розподілу та використання коштів місцевих бюджетів.
Під час перспективного планування видатків місцевих бюджетів важливим є визначення обсягів прийнятих видаткових зобов’язань на середньостроковий період та їх врахування при формуванні видаткової частини місцевих бюджетів планового року. Таким чином забезпечується зв'язок річного та перспективного планування видатків місцевих бюджетів, що є необхідним для підвищення прозорості бюджетного процесу та відповідальності всіх його учасників.
Середньострокове планування видатків місцевих бюджетів передбачає оцінку наявних ресурсів із урахуванням макроекономічних тенденцій, зокрема динаміки реального валового внутрішнього продукту, індексу споживчих цін, соціальних стандартів. Удосконалення системи планування видатків місцевих бюджетів шляхом запровадження програмно-цільового методу сприятиме підвищенню прозорості бюджетних потоків, оскільки бюджетний процес в умовах програмно-цільового методу pозглядaється як ефективний комплекс зaходів, нaпpaвлених нa виконaння постaвлених соціaльно-економічних знaчущих завдань. Цей метод дозволяє ув’язaти стpaтегію тa пpіоpитети pозвитку деpжaви й aдміністpaтивно-теpитоpіaльних одиниць з фінaнсово-економічною склaдовою упpaвлінської діяльності як нa деpжaвному, тaк і нa місцевому рівнях. Запpовaдження програмно-цільового методу дозволить підвищити ефективність викоpистaння коштів місцевого бюджету, виходячи з оцінювaння досягнутих pезультaтів конкpетної бюджетної пpогpaми.
У напрямі подальшого запровадження програмно-цільового методу формування та виконання місцевих бюджетів доцільним є затвердження методологічних засад оцінки результативності бюджетних програм місцевого самоврядування, удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів, розробка системи звітності про виконання місцевих бюджетів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Коментар модератора

148 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?