Курсова робота «Проблеми внутрішнього аудиту в Україні», 2012 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 22.10.2013 10:57 · від Євгенія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні аспекти внутрішнього аудиту 2. Методика проведення внутрішнього аудиту 3. Проблеми становлення та тенденції розвитку внутрішнього аудиту в Україні Висновки Список використаних джерел

Висновок

Підвищення ефективності управління підприємством та забезпечення його власника та менеджменту достовірною інформацією потребує створення відповідної системи управління, важливим елементом якої є контроль за господарськими процесами, що здійснюється службою внутрішнього аудиту.
Проаналізувавши у курсовій роботі теоретичні, практичні і проблемні аспекти внутрішнього аудиту, можна зробити такі висновки:
1) внутрішній аудит – це організована на економічному суб'єкті в інтересах його власників і регламентована його внутрішніми документами система контролю над дотриманням установленого порядку ведення бухгалтерського обліку й надійності функціонування системи внутрішнього контролю;
2) мета внутрішнього аудиту — удосконалення організації й управління виробництвом, виявлення й мобілізація резервів його зростання;
3) наявність внутрішнього аудиту в компанії значно підвищує ефективність її діяльності в цілому і викликає довіру до підприємства як з боку зовнішніх аудиторів, інвесторів та інших користувачів інформації;
4) внутрішній аудит є функцією управління, що спрямована на забезпечення контролю за правильним відображенням в обліку та фінансовій звітності фінансових результатів господарської діяльності підприємства відповідно до вимог чинного законодавства, а також за обліковою політикою та внутрішніми процедурами, встановленими внутрішніми розпорядчими документами; здійсненням системного аналізу; оцінкою ефективності системи управління; своєчасністю, правильністю, повнотою і точністю відображення основної та іншої діяльності у звітності; забезпеченням збереження активів;
5) внутрішні аудитори виконують основне завдання – допомагають керівництву підприємства досягти визначених цілей, розширити можливості підприємства, вдосконалити його операційні процеси та знизити ризики у процесі виконання аудиторських завдань із надання гарантій і консультаційних послуг;
6) основною функцією внутрішнього аудиту є контрольна, але всі функції внутрішнього аудиту важливі для підприємства та всі вони тісно взаємодіють між собою перетікаючи одна в іншу, однак їх виконання залежить від сформульованої підприємством мети, завдань та проведення аудиторської перевірки;
7) на підприємствах доцільно створювати службу внутрішнього аудиту, яка в діяльності підприємства займає проміжну ланку між структурними підрозділами та керівництвом, здійснюючи контроль діяльності підрозділів підприємства та надаючи рекомендації управлінському персоналу щодо удосконалення їхньої діяльності;
8) незалежність й об'єктивність – це якості, що відрізняють службу внутрішнього аудита від інших підрозділів. Під незалежністю розуміється організаційна незалежність, що у значній мірі визначається рівнем підпорядкованості служби внутрішнього аудита в компанії. Об'єктивність має на увазі таку особисту якість внутрішнього аудитора, як неупередженість в оцінках і висновках;
9) висновки і рекомендації внутрішніх аудиторів повинні сприяти скороченню витрат і підвищенню ефективності діяльності підприємства, цим самим створюючи умови для реалізації його генеральної стратегії;
10) до основних проблемних аспектів розвитку внутрішнього аудиту в Україні слід віднести насамперед недостатнє нормативне та методологічне забезпечення, що спричиняє полеміку в самих принципах, методах, методології та процедурах внутрішнього аудиту. Також не слід забувати і про відсутність внутрішніх розробок щодо організації та методики внутрішнього аудиту на підприємстві.
11) першочерговими завданнями при вирішенні наведених проблем: удосконалення законодавчого регулювання внутрішнього аудиту в Україні; визначення на методичному рівні принципів внутрішнього аудиту; подальша розробка і впровадження нормативів внутрішнього аудиту; поліпшення методики та організації внутрішнього аудиту, його якості та розробка оптимальної методики, питання аудиторської етики та інші.
Крім цього, основну увагу внутрішньому аудитору слід приділяти перевірці тих показників фінансово-господарської діяльності підприємства, які можуть позитивно вплинути на ефективність виробництва. Така перевірка має спрямовуватися на попередження (профілактику) відхилень від нормативно-правових актів чи зловживань. Важливо також ретельно дослідити ті господарські операції, які мають бути документально оформлені й своєчасно відображені в облікових регістрах та у фінансовій звітності.
Внутрішньому аудиту доцільно забезпечити співпрацю з юрисконсультом з питань дотримання законів, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану рахунків та Інструкції про його застосування, Інструкції з інвентаризації, Положення про ведення касових операцій тощо.
Отже, внутрішній аудит – це важливий напрям контролю, впровадження якого на підприємстві, дасть змогу контролювати раціональне витрачення матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, слідкувати за дотриманням законності господарських операцій та виявленням допущених зловживань чи порушень.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?