Курсова робота «Амортизація», 2013 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 11.10.2013 16:27 · від koluk · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні аспекти амортизаційної політики підприємства.5 Розділ 2. Роль прискореної амортизації в підприємницькій діяльності вітчизняних підприємств.16 Розділ 3. Удосконалення амортизаційної політики як чинник оновлення основних фондів на підприємстві.27 Висновки.34 Список використаних джерел.36 Додатки.39

Висновок

У курсовій роботі зроблено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукової задачі, що полягає в дослідженні ролі прискореної амортизації у підприємницькій діяльності. Основні висновки виконаного дослідження курсової роботи полягають у наступному:
1. Амортизаційна політика – це управління процесом відтворення основного капіталу, направлене на підвищення технічного рівня виробництва, запобігання надмірному зносу його активної частини, вдосконалення видової, технологічної і вікової структури основного капіталу, нарощування основного капіталу і об'єму випуску продукції, підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції, максимізацію прибутку і активізацію інвестиційної діяльності підприємств. Під амортизацією розуміється, з одного боку, перенесення вартості основних засобів на собівартість продукції, що виготовляється, а з іншої — цільове накопичення грошових коштів для відшкодування зношених об’єктів, а амортизаційні відрахування розглядаються як результат процесу амортизації. Амортизаційні відрахування відображують знос основних фондів. Розмір цих відрахувань визначається строком корисної дії кожного об’єкта основних фондів і їх первісною вартістю з тим, щоб за період експлуатації вона була перенесена на собівартість випущеної продукції. Оскільки ці відрахування є не фактичними, а розрахунковими (відкладеними) витратами, вони повертаються підприємству у вигляді виручки від реалізації продукції і, таким чином, утворюють власні кошти підприємств для фінансування інвестицій.
2. Світова практика свідчить, що методи прискореної амортизації застосовуються лише до так званих активних об’єктів основних засобів, тобто машин, обладнання та транспортних засобів. Механізми їх прискореної амортизації полягає у тому, що за перші роки використання цих активів підприємство списує (амортизує) на витрати виробництва більшу частина їх вартості, а у наступні – меншу. Прискорена амортизація:
- відображає реальний знос машин, обладнання та транспортних засобів в умовах, коли має місце більш інтенсивне їх використання саме у перші роки експлуатації;
- доцільна у разі необхідності стимулювання оновлення основних засобів та активізації інвестиційної діяльності, оскільки дозволяє підприємству швидше сформувати внутрішні фінансові ресурси для їх подальшого реінвестування;
- сприяє росту продуктивності виробництва через впровадження нової техніки та технології, а отже у наступні періоди призводить до збільшення бази оподаткування та податкових надходжень у бюджети країни; зменшення розміру прибутку підприємств до оподаткування внаслідок прискореної амортизації на початку строку амортизації обертається суттєвим збільшенням прибутку до оподаткування у наступні періоди.
3. Удосконалюючи амортизаційну політику підприємства, варто враховувати, що основними ознаками ефективної амортизаційної політики, сформованої на підприємстві є:
- перевищення в динаміці річної суми амортизаційних відрахувань та вартості введених в експлуатацію основних засобів над вартістю виведених з експлуатації основних засобів, що свідчить про спроможність підприємства фінансувати за рахунок амортизаційних відрахувань витрати на відтворення основних засобів;
- за умови наявності темпів приросту засобів праці відбувається зменшення середнього віку будівель та обладнання, зростає частка амортизаційних відрахувань у собівартості продукції, але за рахунок зростання обсягів виробництва збільшується фондовіддача та вивільнюються з обороту кошти, які перевищують втрати прибутку, що спричинені збільшенням амортизаціємісткості продукції;
- розмір балансової вартості активів та сума амортизаційних відрахувань на підприємстві забезпечують реалізацію ефекту «податкового щиту» амортизації

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?