Дипломна робота «Вчення про правочини в цивільному праві», 2008 рік

З предмету Право · додано 17.09.2013 20:16 · від agens · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Поняття та правова природа правочину 8 1.1. Теоретичні засади формування правочину 8 1.2. Класифікація правочинів 15 1.3. Форма правочину та правові наслідки її недотримання 19 Розділ 2. Недійсність правочину як правова категорія 28 2.1. Нікчемний та оспорюваний правочин: правова різниця між поняттями 28 2.2. Юридична природа нікчемних правочинів 36 2.3. Види недійсних правочинів 48 Розділ 3. Проблемні питання інституту правочину 58 3.1. Практичні аспекти тлумачення правочинів 58 3.2. Спірні питання недійсності правочинів та їх наслідків 65 3.3. Проблема розмежування конструкцій недійсних та неукладених правочинів 77 Висновки 84 Список використаних джерел 87

Висновок

Правочин є найпоширенішою підставою виникнення цивільних прав та обов’язків. Він є юридичним фактом (ст.11 ЦК) та являє собою вольові дії, спрямовані на досягнення певного результату, тобто є обставиною, з настан-ням якої закон пов’язує виникнення, зміну або припинення цивільних пра-вовідносин. Згідно з цим цивільне законодавство України визначає правочин як дію особи, спрямовану на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
Залежно від числа сторін правочину, вираз волі яких є необхідним для його вчинення, закон поділяє правочини на односторонні та дво- чи багатосторонні (договори). Крім того, правочини поділяються на: сплатні та безоплатні, консенсуальні та реальні, каузальні та абстрактні, умовні та безумовні, фідуціарні. Залежно від того, коли правочин вважається вчиненим, тобто породжує права та обов’язки, правочини поділяються на консенсуальні (від лат. consensus — правочин) та реальні (від лат. res — річ). Правочини поділяються на умовні та безумовні. Умовним є правочин, в якому виникнення прав та обов’язків ставиться сторонами у залежність від обставин, які можуть настати або не настати у майбутньому. Правочини, що не містять відкладальних або скасувальних умов, є безумовними.
Воля учасника цивільних відносин, спрямована на встановлення, зміну та припинення цивільних відносин, може бути виражена словесно або за допомогою конклюдентних дій. Відповідно, слід розрізняти словесне та конклюдентне волевиявлення. Як словесне, так і конклюдентне волевиявлення можуть бути зафіксовані на носієві або ж вчинятися без будь-якої фіксації. Зафіксоване на носієві волевиявлення учасників цивільних відносин, спрямоване на встановлення, зміну та припинення цивільних відносин, слід називати формою правочину. Форма правочину буває письмова, електронна та інша, яка передбачає фіксацію волевиявлення на носієві.
Вимоги щодо обов’язкової нотаріальної форми правочину встановлені для довіреності на вчинення правочинів, що потребують нотаріальної форми чи виданої в порядку передовіри; договору купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, жилого будинку (квартири) або іншого нерухомого майна; договору застави нерухомого майна, транспортних засобів, космічних об’єктів; договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, заповіту; договору про передачу нерухомого майна під виплату ренти; договору управління нерухомим майном; договору дарування майна відповідно визначеної законом суми; договору позики транспортного засобу за участю фізичної особи; договору найму будівлі або іншої капітальної споруди, укладеної строком на один рік і більше, та інших договорів. Крім того, нотаріальне посвідчення є обов’язковим, коли сторони досягли домовленості щодо обов’язковості вчинення правочину саме в цій формі.
Правочини підлягають державній реєстрації у випадках, прямо передбачених законом: це купівля-продаж земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, жилого будинку (квартири) або іншого нерухомого майна (ст.657 ЦК), договори про передачу нерухомого майна під виплату ренти (ст.731 ЦК), договір управління нерухомим майном (ст.1031), договір довічного утримання (ст.745 ЦК), договір оренди земельної ділянки (125 ЗК України) та інші.
Виділяють дві групи правових наслідків недійсності правочину, які можна поділити на: основні — двостороння реституція (від лат. rеstiture — відновлювати, відшкодовувати) та додаткові — відшкодування збитків та моральної шкоди.
Недійсні правочини вважаються недійсними з моменту їх вчинення. Моментом вчинення дво- та багатосторонніх правочинів за загальним правилом слід вважати момент, визначений ч. 1 ст. 638 ЦК, тобто досягнення сторонами в належній формі згоди з усіх істотних умов договору.
Таким чином, недійсні та неукладені правочини становлять хоч і близькі за своїми наслідками, але принципово різні конструкції. Ці поняття не можна ототожнювати. Адже «визнання неукладеним» — це спеціальний наслідок порушення норм права, що виключає застосування недійсності. І виконання такого правочину дозволяє ставити питання про наявність договірних відносин за відсутності попередньої домовленості. В наш час, коли значення правочинів постійно підвищується і зростає кількість випадків їх недійсності та неукладеності, великого значення набуває питання щодо розмежування цих конструкцій та виокремлення низки наслідків, що будуть застосовуватися до конкретних життєвих ситуацій.
Проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що є необхідність розрізняти категорію недійсного правочину і правочин, який є неукладеним через різні правові наслідки, що виникають після вчинення правочинів, в яких відсутні одна або більше суттєвих умови, та недійсних правочинів. Вони також мають різну правову природу. Недійсний правочин — це правочин, у складі якого присутній певний дефект, а неукладений (невчинений) має відсутність статусу юридичної дії, відсутність елементу, що виражає сутність правочину та індивідуалізує його. Тому можна запропонувати закріпити як такий засіб захисту цивільних прав «встановлення факту неукладеності правочину». Установлення нікчемного правочину незалежно від визнання його таким судом, призводить до певних труднощів на практиці, тому з урахуванням судової практики, необхідним є закріплення такого засобу захисту цивільних прав, як «установлення факту нікчемності та застосування його наслідків».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?