Курсова робота «Теоретичні засади та практика фінансового обліку операційних витрат», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 13.06.2013 11:50 · від Nadyia · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Сутність, визнання та оцінка витрат як об’єкта обліку 6 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 11 3. Коротка організаційно-економічна характеристика ТОВ «МК Столиця» 16 4. Облік витрат від операційної діяльності 4.1. Формування фактографічної інформації з обліку витрат операційної діяльності 22 4.2. Облік собівартості реалізованих товарів 29 4.3. Облік адміністративних витрат 32 4.4. Облік витрат на збут та інших витрат операційної діяльності 36 5. Удосконалення обліку операційних витрат в системі прийняття управлінських рішень 41 Висновки і пропозиції 45 Список використаних джерел Додатки

Висновок

На підставі проведеного дослідження ми дійшли до наступних висновків:
1. Витрати є однією із головних категорій визначення ефективності діяльності підприємства. Розвиток підприємництва в Україні має враховувати сучасні умови господарювання і вимагає поглиблених досліджень обліку операційних витрат в системі управління на підприємстві.
2. У нормативно-правових документах з питань бухгалтерського обліку, а також в економічній літературі пропонуються різні визначення поняття «Витрати». На нашу думку оптимальним було б поєднання теоретичних та практичних аспектів у визначені витрат. На наш погляд, найбільш виправданою є точка зору науковців які розподіляють витрат на різні категорії, тому що в різних видах обліку вони мають різний економічний зміст. На наш погляд, витрати - фактично спожиті ресурси при здійснені господарської діяльності підприємства виражені як зменшення активів, або збільшення зобов'язань у грошовій формі, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) та пов’язані з процесом доведення товарів від виробника до споживача за умови їх достовірної оцінки.
3. Основою здійснення бухгалтерського обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм власності повинна стати нормативно-правова база. Вона призвана акумулювати всі інформаційні потоки, що забезпечують створення сприятливих умов господарювання. Проте, однією з проблем є недосконалість і нестабільність нормативної і законодавчої бази, яка регулює фінансово-господарську діяльність підприємств.
4. Основними напрямами вдосконалення нормативно-правового забезпечення розвитку є:
 усунення порушень засад державної регуляторної політики;
 уточнення економіко-правової сутності витрат, що забезпечує для удосконалення системи управління витратами ;
 узгодження законодавчих та інших нормативно-правових актів;
 публічне обговорення проектів регуляторних актів;
 розвиток системи управлінського обліку витрат, що забезпечують інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень, надають можливість впровадження ефективної політики цін;
 вдосконалити організаційно-методичні підходи до нормативного методу обліку витрат.
 формування облікової інформаційної моделі, що забезпечували управління за так званим « ланцюгом цінностей».
5. Характеристика спеціальної літератури показала, що що основні питання обліку витрат операційноїдіяльності розглянуті в науковій та методичній літературі, але певна специфіка окремих галузевих особливостей ще не досліджена і має деякі протиріччя.
6. Обліковий процес на підприємстві ТОВ «МК Столиця» поділяється на три етапи:
• Первинний облік - це первинне спостереження і фіксація у носіях облікової інформації-документах.
• Поточний облік - це реєстрація первинних даних у системі рахунків.
• Підсумковий облік - це заключний етап, який можна охарактеризувати як упорядковану сукупність операцій з формувань показників, що відображують результати виробничої і господарської діяльності підприємства за певний період.
7. На базовому підприємстві використовується програма «1С: Бухгалтерія» версії 8.0., яка включає набір стандартних звітів, що дають змогу бухгалтеру одержати інформацію за довільний період, у різних розрізах і з необхідним ступенем деталізації.
8. За результатами проведеного дослідження фінансовий облік витрат ведеться згідно встановлених законодавством норм. Рахунки використовуються за призначенням та них відображаються законні операції.
9. Існують традиційні й сучасні (за видами діяльності) методи обліку витрат. Традиційні методи обліку витрат, які і використовуються в Україні, мають цілий ряд недоліків: використовують умовний розподіл непрямих витрат, прийоми розподілу затрат значно спрощені, не надають точну інформацію для прийняття рішень, при їх використанні існує високий рівень помилок тощо. Для уникнення перелічених недоліків наприкінці були розроблені сучасні моделі обліку витрат - за видами діяльності (Activity based costing, далі - АВС).
10. Концепція ланцюга цінностей означає поділ процесу виробництва і обігу підприємства на окремі основні і допоміжні елементи. Так, ключовими елементами ланцюга цінностей підприємства є взаємопов’язані між собою напрями діяльності, які виконують всередині фірми.
У якості пропозицій нами було рекомендовано:
1. Використовувати класифікацію витрат, яка б дозволила надавати об’ємний інформаційний масив для прийнятті рішень як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами.
2. Продовжити роботу над удосконаленням нормативно – правової бази, що регламентує методику обліку витрат операційної діяльності, відповідно до вимог МСБО та МСФЗ.
3. Для досягнення переваги по оптимізації затрат використовувати так званий ланцюг цінностей підприємства, запропонований М. Портером.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення