Курсова робота «Кредитування підприємств», 2013 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 11.06.2013 18:30 · від mechnik · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Стор. Вступ. 4 Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження сутності кре-диту. 5 1.1. Необхідність, суть, принципи і функції кредитування підприємств 5 1.2. Кругообіг коштів підприємств і необхідність залучення кредитів. 9 1.3. Причини виникнення кредитних відносин. 11 Розділ 2. Аналіз кредитування підприємств. 13 2.1. Класифікація, форми та види кредитів, що надаються підприємст-вам. 13 2.2. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінан-сово-кредитних інститутів. 22 2.3. Порядок надання кредиту. 23 Розділ 3. Шляхи вдосконалення діючої системи довгострокового кре-дитування підприємств. Оцінювання кредитоспроможності підприємства. 28 Розділ 4. Аналіз фінансово-економічного стану підприємства ПАТ "Електронмаш". 37 4.1. Характеристика підприємства. 37 4.2. Характеристика джерел 37 4.3. Аналіз складу та джерел утворення майна підприємства. 38 4.3.1. Складання порівняльного аналітичного балансу. 40 4.3.2. Розрахунково-аналітичний показник стану майна підприємства.42 4.4. Аналіз фінансової стійкості. 43 4.5. Аналіз фінансових результатів. 48 Висновки. 53 Список використаної літератури. 54 Додатки. 56

Висновок

Ринкові умови господарювання породжують об'єктивну необхідність ви-користання суб'єктами підприємницької діяльності позикових фінансових ре-сурсів поряд із власними коштами, які є у їх розпорядженні, тобто поряд зі ста-тутним капіталом та іншими складовими власного капіталу. За питомою вагою перше місце серед позикових ресурсів у більшості підприємств посідає банків-ський кредит.
Довготермінові і середньотермінові кредити можуть надаватися комер-ційними банками підприємствам на капітальні вкладення, пов'язані з реконст-рукцією підприємства, його технічним переозброєнням, упровадженням нової техніки, вдосконаленням технології виробництва та на інші витрати, що при-зводять до збільшення вартості основних засобів. До таких кредитів підприємс-тва вдаються, якщо вони відчувають брак власних коштів, призначених на такі цілі, а саме: прибутку та амортизаційних відрахувань на повне відновлення (ре-новацію) основних засобів.
Кредити в основні засоби комерційні банки видають за умови економіч-ної доцільності та окупності витрат за рахунок збільшення обсягів виробницт-ва, зниження собівартості продукції тощо. Для одержання такого кредиту до кредитного договору додаються кошторисно-технічна документація, в разі не-обхідності – бізнес-план, який містить розрахунок окупності, договір підряду, якщо роботи планується виконувати підрядним способом, а також календарний графік проведення робіт.
Банки видають кредити, якщо, перш за все, розрахунки економічної ефек-тивності свідчать, що за той чи інший термін після введення в дію об'єкта під-приємство матиме додаткові фінансові джерела у вигляді прибутку, який може бути спрямований на погашення кредиту і процентів за користування ним.
Таким чином, для пожвавлення інвестиційної діяльності важливим є мак-симальне залучення джерел фінансування інвестицій і насамперед - довгостро-кових банківських кредитів. Використання кредитної форми фінансування примушує інвесторів уважніше ставитися до ефективності інвестицій, щоб за-безпечити не лише погашення кредиту, а й сплату відповідних процентів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення