Курсова робота «Авансований капітал агропромислових формувань та ефективність його використання», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 11.06.2013 14:23 · від Владимир · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні основи ефективності використання авансованого капіталу агропромислових формувань.5 1.1. Поняття авансованого капіталу підприємства, його структура та значення для агробізнесу. Джерела формування та класифікація.5 1.2. Методика визначення ефективності використання авансованого капіталу.14 Розділ 2. Аналіз використання авансованого капіталу на підприємстві СВК АФ «Перемога». 23 2.1. Економічна характеристика СВК АФ «Перемога».23 2.2. Оцінка динаміки та ступеня ефективності використання авансованого капіталу на підприємстві СВК АФ «Перемога». Платоспроможність та ліквідності підприємства.33 2.3. Факторний аналіз ефективності використання авансованого капіталу. використання авансованого капіталу капіталу.42 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання авансованого капіталу.52 3.1. Інноваційна діяльність та використання сучасних технологій.52 3.2. Удосконалення структури авансованого капіталу.61 3.3. Вплив аграрної політики України на капіталізацію агробізнесу.70 Висновки.78 Список використаної літератури.82 Додатки.86

Висновок

В цій курсовій роботі, розкрита суть авансованого капіталу, розкрито методику визначення ефективності використання авансованого капіталу, здійснено аналіз його використання на прикладі підприємства СВК АФ «Перемога» та досліджено шляхи подальшого підвищення ефективності використання авансованого капіталу.
В першому питанні першого розділу ми розкрили сутність поняття і роль у авансованого капіталу в процесі діяльності підприємства та його значення для агробізнесу а саме:
 різні підходи до розуміння суті поняття капіталу;
 відмінність категорії авансованого капіталу від категорії виробничого капіталу;
 структуру авансованого капіталу, джерела його формування;
В другому питанні другого розділу ми розкрили методику визначення ефективності використання авансованого капіталу. При цьому було проаналізовано спірні питання щодо узагальнюючих показників економічної ефективності діяльності агропромислових підприємств, при цьому слід вказати, що найбільш точним та узагальнюючим показником є рентабельність авансованого капіталу адже саме цей показник значно повніше визначає ефективність функціонування підприємств бо від вартості основних і оборотних засобів значною мірою залежить ефективність розвитку підприємства. При цьому існують певні види узагальнюючих та часткових показників ефективності використання авансованого капіталу, які звертають увагу дослідника на вагу того чи іншого виробничо-спожитого чи застосовуваного ресурсу.
В першому питанні другого розділу ми проаналізували наше досліджуване підприємство СВК АФ «Перемога» у порівнянні з ПОСП «Дніпро». СВК АФ «Перемога» спеціалізується на виробництві молока та зерна із середнім рівнем спеціалізації. Досліджуючи тип розвитку підприємства за допомогою індексу продуктивності авансованого капіталу ми виявили те, що підприємство СВК АФ «Перемога» характеризується інтенсивно-екстенсивним типом розвитку на що вказує питома вага інтенсивного 62,7 та екстенсивного 37,3 факторів. Тобто, приріст товарної продукції здійснюється переважно завдяки більш ефективному використанню авансованого капіталу. Порівнюючи досліджуване підприємство з ПОСП «Дніпро» можна сказати що незважаючи на розмір сільськогосподарських угідь (3227га у СВК АФ «Перемога» на противагу 6295га ПОСП «Дніпро») авансований капітал СВК АФ «Перемога» менший від авансованого капіталу ПОСП «Дніпро» всього на 16%, в той же час обсяг продажу по досліджуваному підприємству становить 50% від обсягу товарної продукції ПОСП «Дніпро».
На жаль, по досліджуваному підприємству простежується зниження показників рентабельності авансованого та власного капіталів, при цьому підприємство є збитковим.
В наступному питанні цього розділу нами було проаналізовано тенденцію зміни авансованого капіталу та його рентабельність. При помітній тенденції зростання розміру капіталу, з 2004 р. спостерігається зменшення рентабельності його використання, що впала з 10,5% до 1%. Загалом проаналізувавши зміну структури капіталу за останні дев’ять років можна сказати, що спостерігається скорочення частки необоротних активів, при цьому зростає частка оборотних активів з 45% до майже 60%. Якщо простежити тенденцію авансованого капіталу за пасивами то спостерігається тенденція до зростання частки позичкових коштів із 7% до майже 11% в той час як частка власного капіталу скорочується, що може бути як позитивним так і негативним в залежності від процентної ставки за кредит, що виплачує підприємство. Порівнюючи дане підприємство з аналогічним підприємством того ж району можна сказати, що незважаючи на те що розмір авансованого капіталу є практично схожим, ПОСП «Дніпро» має більшу частку позичкового капіталу хоча за розмірами площі воно майже вдвічі більше. Але чистий прибуток СВК АФ «Перемога» становить 288 тисяч гривень, а ПОСП «Дніпро» відповідно 2094 тисяч гривень тому можна стверджувати про те що беззаперечно друге підприємство раціональніше використовує свої авансовані засоби через що і має вищу прибутковість. Загальна тенденція часткових показників ефективності використання авансованого капіталу свідчить про підвищення продуктивності використання кожного окремого виду застосовуваних ресурсів, тоді як ефективність виробничо-спожитих ресурсів, які характеризуються показнками зарплатовіддачі та амортвіддачі має тенденцію до зниження, тоді як тенденція узагальнюючих показників рентабельності авансованого капіталу показує беззаперечне зниження ефективності використання авансованого капіталу на даному підприємстві, що є свідченням послаблення економіки підприємства.
В питанні про факторний та кореляційно-регресійний аналіз ми розкрили вплив кожного з факторів на норму прибутку на авансований капітал та визначили, який з них є найвпливовішим. Оцінивши економетричну модель, випливає висновок, що дана модель є достовірною та значущою, так як її фактичне значення більше за табличне.
В третьому розділі нами визначені шляхи поліпшення ефективності використання авансованого капіталу. Зокрема, ми наголошуємо на веденні інвестиційно-інноваційної діяльності при цьому сформувавши основні потоки інвестицій на матеріально технічне й технологічне оснащення галузі для забезпечення її розвитку на інноваційній основі, формування сприятливого ринкового середовища, відтворення на селі трудових ресурсів високої фахової підготовки. Також ми наголошуємо на оптимізації структури капіталу, що передбачає: формування цілей розвитку капіталу підприємства, визначення оптимального співвідношення між власним і позиковим капіталом відповідно до визначених цілей, оцінка розробленої структури капіталу. Дослідивши співвідношення ефективності використання застосовуваних ресурсів через показник зростання в динаміці загальної відносної ефективності використання цих ресурсів, було виявлено, що найбільший вплив на зниження загальної відносної ефективності виробництва справили оборотні фонди (79%). Очевидно, поліпшенню використанню саме цих ресурсів потрібно приділити особливу увагу в даному підприємстві. Також під час формування структури капіталу підприємства ми враховували показник кредитоспроможності підприємства (коефіцієнт Альтмана), який дозволяє виявити фінансовий стан підприємства. Було виявлено, що фактичне значення цього показника менше за табличне то по теорії таке підприємство чекає банкрутство. Також спираючись на дисертацію Садовника О.В. у якій досліджується питання показника Альтмана і йдеться про те, що позитивний рівень даного показника для аграрних підприємств становить близько двох пунктів то можна стверджувати, що досліджуване підприємство СВК АФ «Перемога» має куди вужчі можливості стосовно формування структури капіталу а ніж ПОСП «Дніпро» із значенням показника Альтмана близько 2,6, що є цілком нормальним для аграрних підприємств.
Нами також було проаналізовано вплив аграрної політики нашої держави на
капіталізацію агробізнесу, тенденції якої в наш час є негативними, а аграрний потенціал використовується не повною мірою. Для вирішення цієї проблеми нами було запропоновано побудувати систему управління, яка передбачала б управління капіталу, активами та інвестиційно-інноваційними проектами.
Підсумовуючи викладене потрібно сказати, що за для поліпшення ефективності використання авансованого капіталу особливо велике значення має його раціональне цілеспрямоване формування, внаслідок якого встановлюється оптимальне співвідношення між його структурними елементами. Важливо також прискорити швидкість обороту ресурсів та повною мірою задіяти соціальні й організаційні фактори.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали