Дипломна робота «Розробка мережі відеоконференцій в умовах УМГ «Прикарпаттрансгаз»», 2009 рік

З предмету Комп'ютери · додано 11.06.2013 11:16 · від XenteX · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 7 1. Аналіз систем відео конференцій 1.1. Призначення систем відеоконференцій 8 1.2. Передача мультимедійних даних в INTERNET в реальному часі 16 1.3. Аналіз стандартів стискання відеосигналу 20 1.4. Аналіз стандартів стискання аудіо сигналу 23 2. Технічні вимоги до абонентського пристрою відео конференцій 2.1. Метод кодування-декодування 25 2.2. Протоколи h.323 27 2.3. Протоколи SIP 41 3. Розробка мережі відеоконференцій 3.1. Огляд ринку систем відеоконференцій 55 3.2. Порівняльний аналіз апаратних засобів відеоконференцзв’язку 59 3.3. Порівняльний аналіз програмних засобів відеоконференцзв’язку 67 3.4. Вибір оптимального рішення відеоконференцзв’язку в умовах УМГ «Прикарпаттрансгаз» 71 3.5. Розрахунок надійності мережі відеоконференцій 81 4. Економічне обгрунтування прийнятих рішень 4.1. Оглядова характеристика системи відеоконференцзв’язку 88 4.2. Розрахунок капіталовкладень на розробку та впровадження запропонованої системи 88 4.3. Розрахунок експлуатаційних витрат 94 5. Охорона праці 5.1. Значення охорони праці в забезпеченні безпечних та здорових умов праці 100 5.2. Аналіз потенційних небезпек та шкідливих факторів виробничого середовища 103 5.3. Забезпечення нормальних умов праці 106 5.4. Пожежна безпека 113 Висновки 115 Перелік використаних джерел 117 Додатки

Висновок

У дипломному проекті розроблена система відеоконференцзв’язку в умо-вах УМГ «Прикарпаттрансгаз».
В першому розділі було описано системи відеоконференцій, історію роз-витку відеоконференцзв’язку, їх принцип дії. Був проведений аналіз різних ви-дів систем відеоконференцзв’язку. Проаналізовано спосіб передачі даних у сис-темах відеоконференцій.
В другому розділі було описано різні методи кодування і декодування да-них у системах відеоконференцзв’язку. Проведений детальний аналіз актуаль-них на сьогоднішній час протоколів H.323 і SIP. Вказані переваги і недоліки кожного з протоколів. Проведений порівняльний аналіз протоколів і на його основі обране оптимальне рішення для проектованої системи відеоконфе-ренцзв’язку.
В третьому розділі було описано різні види систем відеоконфе-ренцзв’язку, які зараз представлені на ринку. Описано необхідні апаратні і про-грамні засоби для створення систем відеоконференцзв’язку. Проведений порів-няльний аналіз сучасних апаратно-програмних комплексів відеоконфе-ренцзв’язку. Проведений порівняльний аналіз програмних засобів для відеоко-нференцзв’язку.
Було обране оптимальне рішення для створення системи відеоконфе-ренцзв’язку в умовах УМГ «Прикарпаттрансгаз». Обрано необхідні програмні і апаратні компоненти для створення даної системи, з врахуванням особливостей підприємства і економічної ситуації в країні. Спроектовано систему на базі opensource програмного коплексу OpenMCU. Розроблено скрипти і налашту-вання для надійної роботи програми в даній системі. Описано структуру спрое-ктованої системи на прикладі сполучення клієнта відеоконференції з Долинсь-кого лінійно-виробничого управління магістрального газопроводу і сервером відеоконференції Івано-Франківського управління. Проведені розрахунки з на-дійсності і відмовостійкості спроектованої системи відеоконференцзв’язку.
Було пораховано витрати по розробці, монтування та експлуатації систе-ми. Визначено термін окупності та економічний ефект. Також проведено розра-хунки по споживанню електроенергії даною системою.
Було приведено вимоги щодо організації робочих місць, описані шкідливі фактори при роботі з ПК та заходи, що усувають дані шкідливі фактори. Опи-сані вимоги щодо освітлення, рівня шуму, вібрації та електробезпеки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?