Дипломна робота «Облік і аналіз поточних зобов'язань», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 22.05.2007 23:19 · від Ludikco · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку поточних зобов'язань підприємства 1.1. Сутність, класифікації, критерії визнання та оцінка зобов'язань підприємства 1.2. Групування та визнання поточних зобов'язань 1.3. Відображеннях даних про зобов'язання в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності Розділ 2. Методика та організація обліку поточних зобов'язань 2.1. Облік короткострокових позик банку та поточної заборгованості довгостроковими зобов'язаннями 2.2. Методика обліку кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги 2.3. Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням 2.4. Облік іншої поточної заборгованості Розділ 3. Методика і організація аналізу поточних зобов’язань 3.1. Значення, завдання та джерела аналізу поточних зобов’язань 3.2. Аналіз короткострокових позик банку 3.3. Методика аналізу кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та інших поточних зобов’язань Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

За результатами проведеного дослідження можна зробити найбільш загальні висновки і пропозиції, які спрямовані на вдосконалення обліку і аналізу поточних зобов'язань бму „Опорядбуд” ВАТ „Тернопільбуд”.

1. Зобов'язаннями виступає заборгованість підприємства, яка виникає, головним чином, у зв'язку з придбанням товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування.

Зобов'язання характеризуються:

конкретними економічними ресурсами (поверненню підлягають ресурси, або їх грошовий еквівалент — залежно від умов договору);

адресністю (ресурси повертаються позикодавцю або іншій третій особі за дорученням позикодавця);

строком погашення заборгованості;

винагородою за користування ресурсами;

санкціями за порушення договірних зобов'язань за термінами і

сумами погашення заборгованості.

2. Зобов'язання виникають на балансі підприємства та відображаються у фінансовій звітності в наступних випадках:

при визнанні активу, придбаного в борг;

при створенні забезпечення за рахунок витрат (резерв на оплату

відпусток та інші забезпечення) звітного періоду, що супроводжується збільшенням витрат та збільшенням зобов'язань;

при зменшенні забезпечення та збільшенні зобов'язання.

3. Списання зобов'язань з балансу з відповідним

відображенням у звітності здійснюється при:

зменшенні активу,

сторнуванні забезпечення, тобто при зменшенні забезпечення за

рахунок зменшення раніше відображених витрат.

Необхідно зазначити, що на підприємствах можуть виникнути операції, під час яких одне зобов'язання замінюється іншим: переведення довгострокової заборгованості в поточну заборгованість за довгостроковими

зобов'язаннями, заміна короткострокового зобов'язання на вексель, що

призводить до списання одного зобов'язання та появи Іншого, що не змінить

валюти балансу.

4. До поточних зобов'язань належать рахунки до сплати, короткострокові векселі до сплати, нараховані витрати (заборгованість по заробітній платі, податки і проценти до сплати), дивіденди до сплати, поточна частина довгострокової заборгованості та отримані платежі (їх ще називають відкладеними доходами або доходами майбутніх періодів).

5. Поточне зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу у звітному періоді.

6. Облік зобов'язань для користувачів інформації є джерелом, що забезпечує виявлення найбільш ефективних форм та умов залучення позикового капіталу з різних джерел, відповідно до потреб розвитку підприємства

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку зобов'язань є:

чітке документування розрахунків;

своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в регістрах;

правдиве відображення інформації щодо зобов'язань в звітності та примітках до неї.

7. Синтетичний облік розрахунків по банківських кредитах здійснюється на пасивних рахунках 60 «Короткострокові позики». По кредиту рахунка відображається заборгованість по отриманих кредитах (позикам), а по дебету — їх погашення чи переведення у довгострокові зобов'язання, у випадку, якщо дата погашення заборгованості за кредитом (займу) перенесена на термін, що перевищує 12 місяців з дати балансу, чи на термін, що перевищує тривалість операційного циклу, якщо він триває більше року.

8. Взаємовідносини підприємства зі сторонніми підприємствами, організаціями й установами за операціями, пов'язаними із придбанням (одержанням) товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), робіт і послуг відображаються на рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”.

9. Для відображення розрахунків з фондами по соціальному страхуванню на випадок непрацездатності чи безробіття, по пенсійному забезпеченню, а також по інших видах страхування добровільного чи обов'язкового призначений рахунок 65 «Розрахунки по страхуванню».

Розрахунки з оплата праці найманих працівників, відображаються на рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці».

При використанні 8 і 9 класу рахунків механізм відображення нарахувань зарплати і відрахувань на соціальні заходи дещо інший. Але оскільки з рахунками цих класів ми ще вас не знайомили, то в даному прикладі ми пішли по найлегшому для розуміння шляху, тобто без використання рахунків 8 класу. Такий порядок допускається для малих підприємств і організацій, що не здійснюють комерційної діяльності. З варіантами відображення даних операцій з використанням рахунків 8 і 9 класу ми познайомимо вас після їхнього вивчення.

Аналогічним чином відображаються витрати по нарахуванню заробітної плати і відрахуванням у Фонди по інших категоріях працівників. Змінюється тільки рахунок, у дебет якого відносяться такі витрати. Наприклад, по працівниках, зайнятих у капітальному будівництві, такі нарахування і відрахування відображаються по дебету рахунка 15, а по працівниках, зайнятих дослідженнями і розробками, — по дебету субрахунку 941.

10. Рахунок 64 «Розрахунки по податках і платежах» призначений він для відображення операцій по розрахунках підприємства по усіх видах платежів у бюджет:

11. Для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та

засновниками підприємства, які пов'язані з розподілом власного капіталу

(дивіденди, повернення часток тощо) призначено рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» за яким відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, а також її зменшення (погашення), у тому числі реінвестування доходів тощо.

12. Якщо на підприємстві здійснюються розрахунки, що по своїй суті не відповідають розрахункам, відображеним на рахунках 63 — 67, то такі розрахунки можуть бути відображені по рахунку 68 «Розрахунки по інших операціях». Інакше кажучи, розрахунки, що відображаються по рахунку 68, не були визнані настільки важливими, щоб для них виділяти окремий рахунок. Рахунок 68 має наступні субрахунки:

13. Облік доходів майбутніх періодів ведеться на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» Підставою для відображення операцій на цьому рахунку є такі первинні документи як виписка банку, довідка бухгалтери, ПКО

14. Одним із найважливіших напрямів аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства є аналіз поточних зобов’язань. Визначимо основні завдання такого аналізу:

– оцінка наявності, складу і динаміки джерел фінансування підприємства;

– оцінка виявлених змін в складі і структурі зобов’язань;

– оцінка причин та наслідків зміни зобов’язань підприємства;

– оцінка ефективності використання поточних зобов’язань.

15. Аналізуючи кредитні відносини підприємства з банками, треба визначити, як підприємство у процесі планування й освоєння кредитів забезпечує взаємозв'язок використання кредиту та власних фінансових ресурсів, підвищення рентабельності використання усіх ресурсів.

Як показують проведені розрахунки, протягом 2005 року в БУ „Опорядбуд” ВАТ „Тернопільбуд” загальна сума поточних зобов’язань збільшилася на 57,2 тис. грн. або на 10,6 %. Найбільшу питому вагу у складі зобов’язань як на початок, так і на кінець звітного періоду займає заборгованість із внутрішніх розрахунків. Значна часта також належить

кредиторській заборгованості за товари, роботи, послуги: 28,6 % на початок звітного періоду та 37,2 % на кінець звітного періоду.

16. Найбільш часто використовуваний коефіцієнт, пов'язаний з оцінкою кредиторської заборгованості підприємства - це коефіцієнт ліквідності, що розраховується як відношення величини оборотного капіталу до короткострокових боргових зобов'язань. У БУ „Опорядбуд” ВАТ „Тернопільбуд” даний коєфіцієнт має від’ємне значення, оскільки величина оборотних активів є меншою від суми поточних зобов’язань, які використовуються при визначенні оборотного капіталу.

17. Для того, щоб визначити ступінь залежності підприємства від кредиторської заборгованості необхідно розрахувати кілька наступних показників, а саме: коефіцієнт залежності підприємства від кредиторської заборгованості; коефіцієнт самофінансування підприємства; баланс заборгованостей; коефіцієнт часу; коефіцієнт рентабельності кредиторської заборгованості.

18. Щодо аналізу поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом, то він поділяється на три види:

• аналіз податкових звітів;

• аналіз на відповідність вимогам;

• аналіз господарської діяльності та правильності визначення податків та зборів.

19. В ході аналізу розрахунків будівельно-монтажної організації із бюджетом потрібно звернути увагу на наступні запитання:

якість ведення бухгалтерського обліку;

правильність обчислення бази оподаткування і застосування ставки податку;

своєчасне подання податкових звітів в податкові органи;

порядок застосування пільг по податку;

своєчасність сплати податків і зборів до державного і місцевого бюджетів.

20. Аналіз розрахунків підприємства з оплати праці, використання фонду робочого часу та ріст продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку з використанням фонду оплати праці.

У зв'язку з цим аналіз розрахунків із заробітної плати на кожному підприємстві має винятково важливе значення, у процесі якого необхідно здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати, виявляти можливості економії засобів за рахунок росту продуктивності праці.

Слід відзначити, що заборгованість за розрахунками з оплати праці на кінець 2005 року зменшилася на 8,1 тис. грн. або на 8,8 %.

Найбільшу питому вагу у розрахунках з оплати праці займає нарахування заробітної плати працівникам основного виробництва – 59,6 %.

21. Використання комп’ютерної техніки допомагає значно полегшувати роботу і економити час, тому аналіз складу і структури поточних зобов’язань можна проводити в автоматизованому режимі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення