Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит готової продукції», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 22.05.2007 07:45 · від оксечка · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Готова продукція (роботи, послуги) як об’єкт обліку і аудиту 1.1. Економічний зміст готової продукції (робіт, послуг) 1.2. Оцінка готової продукції (робіт, послуг) і порядок визначення її собівартості 1.3. Коротка характеристика та аналіз фінансового стану підприємства ТОВ «Хортиця – 2000» 1.4. Нормативна база та методичні положення організації обліку, анализу та аудиту готової продукції (робіт, послуг) Розділ 2. Загальні принципи організації обліку готової продукції (робіт, послуг) 2.1. Документальне оформлення руху готової продукції (робіт, послуг) 2.2. Облік готової продукції (робіт, послуг) в натуральному та вартісному виразі, організація та основні завдання обліку готової продукції (робіт, послуг) 2.3. Синтетичний і аналітичний облік готової продукції (робіт, послуг) 2.4. Особливості обліку готової продукції (робіт, послуг) в умовах АРМ бухгалтера Розділ 3. Аналіз готової продукції (робіт, послуг) Розділ 4. Методика та організація аудиту готової продукції (робіт, послуг) 4.1. Загальні принципи організації аудиту готової продукції (робіт, послуг) 4.2. Аудит готової продукції (робіт, послуг) Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

Таким чином, облік готової продукції являється одним із основних елементів управління підприємством.

Після десятиріччя самостійного існування України економічна ситуація в ній починає поступово поліпшуватися. Безпрецедентний у світі перехід від адміністративно-командної системи до ринкових умов господарювання викликав болючі соціальні проблеми і затяжний економічний спад в країні.

Можна стверджувати, що відсутність кваліфікованого всебічного і своєчасного аналізу економічних явищ є одним із тих чинників, які зумовили і ще зумовлюють застійні процеси в економіці.

Перехід на ринкові засади в народному господарстві посилив роль економічних законів і фінансових категорій. А це потребує і всебічних економічних знань, і якісно нового аналітичного розуміння діючих процесів і умов господарювання.

Поняття і оцінку готової продукції розкриває Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 „Запаси”. Згідно з цим стандартом готовою вважається продукція, яка призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом.

Готова продукція – матеріальний результат виробничої діяльності кожного підприємства. Крім випуску речовинної продукції, підприємство може виконувати певні роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. На відміну від речовинної продукції, під якою розуміється вираз „Готова продукція”, цей вид продукції називають „виконані роботи та послуги”.

На підприємстві готова продукція проходить такі операції:

а) випуск продукції з виробництва і здача її на склади;

б) зберігання продукції на складах підприємства;

в) відпуск продукції на місці одногороднім і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям;

г) відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів;

д)реалізація продукції (одержання грошей від покупців за відвантажену продукцію).

Слід відзначити, що в бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється за первісною вартістю (собівартістю її виробництва), яка визначається шляхом калькулювання фактичної собівартості. Собівартість готової продукції, виготовленої власними силами, відповідно до пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №16 „Витрати”, визначається двома поняттями: виробничою собівартістю продукції та собівартістю реалізованої продукції.

До виробничої собівартості продукції належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати.

Собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, понаднормативних виробничих витрат.

Оскільки собівартість готової продукції визначається після закінчення місяця або кварталу, а на склад вона надходить протягом поточного місяця (кварталу), то виникає необхідність встановлення умовної облікової ціни – планової (з виявленням відхилення між плановою і фактичною собівартістю після того, як буде складена калькуляція фактичної собівартості продукції) або продажної (з виявленням відхилення між продажною і фактичною собівартістю продукції).

За останні роки всезростаючими темпами розвиваються інформаційні технології бухгалтерського обліку. Будь-який бухгалтер-практик працює на комп’ютері і не мислить без останнього своєї професійної діяльності. Тому основними завданнями при ознайомленні інформаційних систем і технологій в обліку є:

- вивчення основ облікової інформатики, складу облікових задач, особливостей їх розв'язання в умовах використання різних технологій оброблення економічної інформації;

- набуття вмінь виконувати постановку типових бухгалтерських задач, розробляти алгоритми їх розв'язання з використанням систем керування базами даних і пакетів прикладних програм.

Що стосується синтетичного і аналітичного обліку, то для інформації про наявність і рух готової продукції підприємство використовує рахунок 26 „Готова продукція”.

На дебеті цього рахунка відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю, на кредиті – списання.

Аналітичний облік готової продукції ведеться за її видами.

Готова продукція відвантажується покупцям згідно з договорами (контрактами) за накладними або іншими первинними документами, в яких зазначають номер і дату складання, найменування і розрахункові реквізити замовника, номер договору, найменування, кількість, відпускну ціну та вартість відвантаженої продукції і які підписують відповідальні особи. Якщо продукцію одержує представник замовника, додається довіреність; якщо за умовами договору продукцію відправляють транспортні організації для доставки замовнику, до відвантажувального документа додається документ транспортної організації на прийняття продукції для транспортування (залізнична накладна тощо).

Накладна та інші документи (залізничні квитанції та інші) передають у бухгалтерію підприємства, яка, як правило, виписує рахунок-фактуру. Тут здійснюється реєстрація відвантаження готової продукції за кожним рахунком-фактурою, робиться відмітка про оплату кожного рахунка, що дає змогу контролювати повноту і своєчасність одержання грошей.

Дуже важливо знати, що готова продукція обліковується за видами й сортами у натуральному та вартісному вираженні.

Тому, одним із основних завдань цінового обліку готової продукції є приведення продукції різних видів до єдиного цінового показника. Завдяки цьому можна визначити загальний підсумок продукції різних видів.

Можна ствердити, що збут продукції та отримання доходів в умовах конкуренції стають центральними проблемами функціонування підприємства.

На збут продукції впливають такі ключові фактори економічної ситуації, як міжнародні, політичні, соціальні, технічні, юридичні, галузеві, демографічні та особливості зовнішнього оточення підприємства, а також структура, рівень економічної культури, зв’язки між підрозділами підприємства, маркетингова стратегія та інші внутрішні фактори управління.

Потрібно мати на увазі, що нестача продукції, матеріалів або невідповідність їх якості умовам договору викликає штрафні санкції і повернення такої продукції. У цьому разі виробник повинен компенсувати сплачену покупцями суму, а продукцію віддати на переробку. З винних осіб необхідно стягувати (частково чи повністю) завдані підприємству збитки.

При проведенні аудиту на підприємстві встановлюються виконання виробничої програми з випуску готової продукції, робіт, послуг; обсяги реалізації готової продукції, сдачі виконаних робіт, послуг замовникам; фактична собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг. А це впливає на правильність визначення кінцевих результатів.

Аналізуючи ТОВ «Хортиця – 2000» відзначимо, що підприємство розвивається дуже повільними темпами і йому треб передивитись свою мету та мабуть визначити нову. Також потрібно використовувати рекламу.

Наявні технологічні потужності мають резерви щодо підвищення ефективності їх використання у разі розширення виробництва.

Метою економічного аналізу є вивчення наслідків діяльності підприємства, визначення впливу факторів і виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності та стабільності їхньої роботи.

Цінова політика на ТОВ зорієнтована на зменшення собівартості одиниці продукції, що можливо за умови забезпечення виготовлення більшої кількості страв. Загальною тенденцією формування ціни на продукцію є собівартість сировини та витрати на виготовлення.

В той самий час підприємству необхідно за рахунок внутрішніх інвестицій формувати власне механообробне виробництво, у тому числі й інструментальне, яке дасть можливість більш доцільного використання обладнання.

Взагалі, темпи зростання обсягу виробництва продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на рівень витрат, прибутку та рентабельності підприємства.

Рентабельність показує, скільки прибутку отримує підприємство на 1 грн. вкладених засобів або скільки прибутку отримує підприємство на 1 грн. реалізації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення