Дипломна робота «Особливості системи інформаційної безпеки України», 2012 рік

З предмету Політика, політологія · додано 09.05.2013 11:59 · від pups · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних позначень.3 Вступ.4 Розділ 1. Огляд літератури та методи дослідження проблеми інформаційної безпеки.7 1.1. Історіографія питання та джерельна база дослідження.7 1.2. Методи дослідження.24 Розділ 2. Інформаційна безпека як стан захищеності інформаційного середовища україни.29 2.1. Сутність та зміст поняття «інформаційна безпека». 29 2.2. Особливості системи інформаційної безпеки як складової національної безпеки України.47 Розділ 3. Шляхи вдосконалення безпеки інформаційної діяльності в україні.55 3.1. Технологія та модель управління забезпеченням інформаційної безпеки держави.55 3.2. Удосконалення організаційно-правових форм системи інформаційної безпеки органів виконавчої влади.69 Висновки.87 Додатки.92 Список використаних джерел.99

Висновок

У результаті дослідження історіографії питання було проаналізовано погляди науковців з вітчизняної та зарубіжної літератури на систему інформаційної безпеки. Кожен з цих науковців по різному підходить до визначення системи інформаційної безпеки та самої інформаційної безпеки. Ці погляди допомагають усвідомити важливість і необхідність створення дієвої, ефективної системи інформаційної безпеки, інформаційного простору в сучасних умовах інформаційного розвитку. Тобто, дає змогу зрозуміти місце інформації в суспільстві та формування демократичної держави, громадянського суспільства, створення цивілізованої системи міжнародних відносин, забезпечення пріоритету захисту інформації в сучасну інформаційну епоху розвитку людства.
Вивчення проблеми інформаційної безпеки українських та зарубіжних дослідників допомагає з’ясувати загальні тенденції розвитку системи інформаційної безпеки, протиріччя, обумовлені національними інтересами, закономірності формування міжнародного правового поля щодо врегулювання конфліктів, які виникають на цьому ґрунті. Вони акцентують увагу на аналізі складної системи захисту інформаційної безпеки в умовах глобалізації, що особливо важливо для розуміння специфіки регулювання питань, пов’язаних з інформаційною безпекою.
Тільки наявність достовірної інформації дає можливість органами державної влади прийматися виважені та надекватні рішення, інформаційне забезпеченням зовнішньої і внутрішньої політики держави створює передумових для її підтримки громадянами, сприяє формуваннюю об'єктивного іміджу України в світі.
Водночас, аналізу сучасного стану ссистеми інформаційної безпеки та тенденцій розвитку вітчизняного інформаційного просторуу свідчить, що рівень інформаційної безпеки України, за окремими показниками, наближаєтьсяя до критичної межі, тобто спричиняє втратум демократичних принципів. Таке становище спричинене негативними впливом, перше за все, внутрішніх політичних чинників.
Дослідженнян джерельної бази системим інформаційної безпеки показало, що до аналізу інформаційної безпеки можнаа долучати достатньо широку джерельну базу, починаючим від загальних міжнародно-правових актіві і закінчуючи вузькоспеціалізованими внутрішньовідомчими документами. Кожени з них на різному рівні: від широких узагальненихм принципів до безпосередньої вузької регламентації, допомагаєть зрозуміти надзвичайну складність, протиріччя і, разом з тим, особливу важливість процесу правового регулюванням питань інформаційної безпеки.
Важливість створенням інформаційної безпеки, насамперед, шляхом досконалого організаційно-правового механізму, констатується наявністю достатньо широкої нормативно-правової бази, що дозволяєть вже сьогодні вирішувати чимало серйозних питаньь управлінням інформаційною сферою в аспекті інформаційної безпеки.
Всебічний аналіз інформаційної безпеки важливий для дослідження системи інформаційної безпеки в аспекті правового розуміння досягнення такого рівня безпеки, що визначається, з одного боку, процесом правореалізації в інформаційному суспільстві, а з іншого, – правом на захист від надмірного використання можливостей суспільства у організаційних аспектах.
Розкрито сутність поняттям «інформаційна безпека», яке виявляється характероми сучасного інформаційного суспільства. Аналізу різних підходів до визначенняя змісту поняттям «інформаційна безпека» надає можливість зауважити про недоцільність суворого обранням тієї чи іншої позиції. Наведені погляди, а вірніше підходи до визначенням поняття інформаційної безпеки дають змогу розглядати дануу проблему більш комплексно і системно, додати знань про цей багатограннийй феномен.
Такий підхіду надави можливість дійти висновку, що інформаційна безпека не може розглядатисяя лише яке окремий стан. Безперечно, що це є і властивістю, атрибутоми інформаційного суспільства, діяльністю і результатоми діяльності людини, спрямованої на забезпеченням певного рівня безпеки в інформаційній сфері. Інформаційна безпека має враховуватися майбутнє, а отже, вона не є станом, а становить собоюю процес. Таким чином, інформаційну безпеку сліду розглядати як стан, властивість, а також управліннят загрозамим і небезпеками, за якого забезпечуєтьсям обраннян оптимального шляху їх усуненням і мінімізації впливу негативних наслідків.
Дослідження сутності інформаційної безпеки має враховувати той факт, що сутність є внутрішнім змістом предмету, який знаходить вираз у стійкій єдності усіх багатоманітних і суперечливих формах буття.
Визначено зміст поняття інформаційної безпеки. Базовою характеристикою інформаційної безпеки слід вважати імовірність появи та реалізації загроз підвищеного ризику або небезпеки для суспільства та індивіда
Сукупність внутрішніх і зовнішніх інформаційних загрози створюють передумови для порушенням безпечного функціонуванням системи нінформаційної безпеки.
Сформульовані особливості інформаційної безпеки суспільства характеризується ступенем їх захищеності, та, як наслідок, стійкістю головних сфери життєдіяльності у відношенні до небезпечних інформаційних впливів. Наприклад, під впливом цілеспрямованих інформаційних атак може поступово змінюватися кругозір та мораль як окремих осіб, так і всього суспільства, можуть нав'язуватись чужі інтереси, мотиви, спосіб життя та інше. Інформаційна безпека визначається здатністю відповідних державних служб нейтралізувати такі впливи.
Визначені особливості проблеми інформаційної безпеки дають змогу зробити висновок, що найбільши важливими особливостями діяльності у цій галузі є загальна оцінка загрозі та небезпек, національної уразливості інформаційної інфраструктури. У процесі забезпеченняс інформаційної безпеки важливо розуміти зміст і сутність, характер, загрозі та небезпек, вміти усвоєчасно ідентифікувати джерело ззагрози.
Доведена технологія управлінняс системою інформаційної безпеки держави формує таку систему інформаційної безпеки, яка дозволить гарантовано забезпечити заподіянням шкоди будь-якій державі або коаліції державм за будь-яких умов, якщо буде існувати реальна загрозаа або небезпека національній безпеці України.
Технологія управління інформаційною безпекою ґрунтується на загальному підході, призначена для розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримування та вдосконалення інформаційної безпеки.
Окреслено правове забезпечення інформаційної безпеки України, яке ґрунтується на дотриманні інтересів громадян, суспільства і держави та принципів законності та балансу в інформаційній сфері:
1. Дотриманняк принципу законності вимагаєть від органів державної влади України при вирішенній конфліктів, що виникають в інформаційній сфері, неухильно керуватисяя законодавчими та правовими актами, що регулюють відносинииу цій сфері;
2. Дотримання принципу балансу інтересів громадян, держави та суспільства в інформаційній сфері передбачаєть законодавче закріпленнян пріоритету цих інтересіви у різних галузях життят та суспільства, а також використанняа форми суспільного контролю діяльності органів державної влади України. Реалізація гарантійг конституційних права і свободи громадянина, що стосується діяльності в інформаційній сфері, є найважливішими завданнями держави в галузі інформаційної безпеки.
Удосконаленням організаційно-правових форм системи інформаційної безпеки органів виконавчої влади утворює власне інструмент, за допомогою якого служби інформаційної безпеки вирішують весь комплекс завданьь із захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави. Тому необхідне чітке юридичне оформлення при розробці нормативних актів, які регулюють діяльність органів інформаційної безпеки.
З метою удосконалення системи інформаційної безпеки держави постає необхідність у прийняттіі проекту Закону України «Про захисти інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», якими визначити вимоги та правила захисту інформації в цих мережах (зокрема, в автоматизованих системах управління військових формувань в інформаційних системахи органів державної влади та місцевого самоврядування), що є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, захисти якої гарантується державою, а також проекту Указу Президента України «Про Положення про Державний комітет інформаційного моніторингу України».
У світі існує досить багато країн з високим рівнем інформатизації, які раніше зіткнулися з проблемамии інформаційної безпеки сьогодні. Досвіди цих країн є дуже цінним. Найбільше прийняті організаційні підходи, які узагальнені автором і запропоновані для використанням у науковій діяльності на сучасному етапі розвитку Української держави. Це, зокрема, стосується законодавства Сполучених Штатів Америки, Канади, країн-членів Європейського Союзу, Російської Федерації. При цьому йдеться як про запозиченням конструктивного досвідуу так і про відмову від кроків, що призвели до негативних наслідків в інформаційній сфері.
Підсумовуючи основні висновки та пропозиції слід зазначити, що підвищенню ефективності системи інформаційної безпеки значною мірою сприяли б: в практиці – систематизація нормативно-правових актів щодо інформаційної сфери, створення окремого міністерства зв’язку та інформації у структурі Кабінету Міністрів України, в теоретичному плані – це визнанням окремої галузі інформаційного права, у науковому аспекті – це поглибленнях вивченнях специфіки методів захисту різних об’єктів інформаційної безпеки.
Рекомендується негайної реалізації організаційні та правові заходи щодо створенням комплексної системи інформаційної безпеки та інформаційно-аналітичних технологій їх забезпеченнях з метою реалізації задач моніторингу та підтримки прийняття рішень на загальнодержавному рівні. При цьому, як свідчить досвід розвинених країн світу, притягнення значних обсягів капіталовкладень в систему інформаційної безпеки є чинником створення належного рівня інформатизації суспільства і навпаки.
Такий виснoвoк, в свoю чергу, дoзвoляє дійти думки прo те, що в Україні формується самостійна галузь інфoрмаційного права, зі свoїми власними предметом та метoдoм правoвогo кoнтрoлю, одними із ключoвих інститутів якої є система інфoрмаційної безпеки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали