Дипломна робота «Фінансова діяльність підприємства (на прикладі ПП «Ексклюзив-Систем»)», 2012 рік

З предмету Економіка · додано 30.04.2013 13:54 · від nata · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.5 Розділ 1. Теоретичні основи оцінки фінансової діяльності підприємства.8 1.1. Фінансова діяльність підприємства: зміст, завдання та напрямки.8 1.2. Показники ефективності фінансової діяльності підприємства.21 1.3. Управління фінансовою діяльністю підприємства.32 Розділ 2. Аналіз оцінки ефективності фінансової діяльності пп «ексклюзив-систем».39 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства.39 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства.46 2.3. Аналіз ефективності виробництва підприємства.52 2.4. Охорона праці.59 Розділ 3. Напрями підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства.69 3.1. Резерви покращення фінансової діяльності підприємства.69 3.2. Напрями підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства.78 3.3. Удосконалення системи управління фінансовою діяльністю підприємства. 92 Висновки.97 Перелік використаних джерел.103 Додатки. 108

Висновок

У результаті проведеного дипломного дослідження було виявлено, що фінансова діяльність підприємства займає особливе місце в управлінні підприємством, яке дозволило сформулювати узагальнюючі висновки згідно поставлених завдань.
Фінансова діяльність є системою використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.
Приватне підприємство «Ексклюзив-Систем» є одним з нових підприємств на ринку поліграфічних послуг в Україні. Підприємство спеціалізується по випуску газетної, книжково-журнальної продукції та товарів народного споживання. Випуск друкарської продукції та товарів культурно-побутового призначення здійснюється за договорами з видавництвами та іншими організаціями.
Підвівши підсумок дипломної роботи, можна зробити наступні висновки про фінансово-економічну діяльність ПП «Ексклюзив-Систем»:
1) у 2011 році відбувся позитивний ріст основних засобів, що пов’язано із розширенням підприємства;
2) оборотні засоби підприємства також мають тенденцію до зростання, що вказує на стабільний оборот засобів;
3) постійний ріст дебіторської заборгованості є одним із факторів, котрі негативно впливають на фінансовий стан підприємства;
4) прибуток, отриманий в результаті діяльності ПП «Ексклюзив-Систем», який мав місце протягом 2009-2011 років, вказує на позитивний стан досліджуваного підприємства;
5) збільшення власного капіталу є позитивною тенденцією, що безпосередньо пов’язано із зменшенням позикових коштів (кредитів);
6) можна відмітити, що підприємство – рентабельне, тобто існує динаміка збільшення рентабельності підприємства, як основного капіталу, так і виробництва продукції (виготовлення друкованої продукції, розповсюдження друкованої продукції, надання поліграфічних, до друкарських та після друкарських послуг, рекламна, інвестиційна та інвестиційно-фінансова, надання консультативних та інформаційних послуг);
7) сьогодні ПП «Ексклюзив-Систем» практично не залежить від зовнішніх кредиторів та є фінансово стійким.
Проте, коефіцієнт автономії за звітний період знизився, а ризик появи фінансових труднощів підвищився. Але разом з тим, порівняно з оптимальним значенням коефіцієнт автономії залишається досить високим.
Згідно стратегії та результатів аналізу діяльності ПП «Ексклюзив-Систем», першочерговим завданням для підприємства є збільшення обсягів збуту продукції. Дане завдання є досить комплексним та передбачає реалізацію цілого ряду заходів в трьох основних напрямках:
 покращення безпосередньо в процесі збуту, реалізації продукції підприємством (створення системи торгових агентів);
 покращення в маркетинговій діяльності підприємства (тобто постановка на підприємстві маркетингових функцій, які забезпечать ефективну підтримку процесу збуту);
 розробка та впровадження інструменту управління ринковим та фінансовим становищем ПП «Ексклюзив-Систем».
Система збільшення обсягів продажу на ВАТ ПП «Ексклюзив-Систем» передбачає:
– просування (стимулювання) збуту. У ситуації, коли неможливо диференціювати свою продукцію від інших в силу різних причин, потрібно диференціювати свій підхід до ведення бізнесу. Стимулюючи як споживачів цільових сегментів (низько витратні розіграші, лотереї, акції), так і менеджерів по закупкам оптових компаній (недорогі подарунки, виплати комісійних), можна значно збільшити об’єми реалізації;
– постановка системи торгових агентів (менеджерів по збуту). Найцінніше є у компанії – це її постійні клієнти. Постійність означає впевненість у завтрашньому дні. Щоб збільшити кількість постійних клієнтів, необхідно підняти рівень якості обслуговування клієнта в цілому, а також вивчити його звички, уподобання та пріоритети. Володіючи такою інформацією, можна бути впевненим, що ПП «Ексклюзив-Систем» зможе запропонувати клієнту саме те, що він хоче отримати;
– розширення географії ринку. Разом із збільшенням об’ємів реалізації у м. Кіровограді, варто зосередитись на районних центрах Кіровоградської області, де існує дефіцит якісних та доступних поліграфічних послуг для населення із невисоким доходом;
– стимулювання робітників відділу збуту;
– планування збуту та розробка планів продажу. Планування діяльності відділу збуту забезпечує контроль ринкової ситуації та вчасний прогноз розвитку подій. Для ПП «Ексклюзив-Систем» доцільним було б планування збуту в двох аспектах: планування діяльності агентів та планування збуту в регіоні.
Для підвищення вартості власного капіталу, а звідси й розміру власного капіталу акціонерів, який припадає на їх частки, ПП «Ексклюзив-Систем» повинно здійснювати ефективну інвестиційну політику.
Сьогодні на ПП «Ексклюзив-Систем» проходить реконструкція цехів підприємства. А це, в свою чергу, потребує додаткових коштів.
Джерелом приросту капіталу, основним мотивом інвестування є одержуваний прибуток. Обидва процеси – вкладання і одержання прибутку – відбуваються в певному поточному часі, а саме: можна поступово вкладати капітал, а потім одержати прибуток; паралельно вкладати капітал й одержувати прибуток; вкладати капітал з інтервалами, а через деякий час одержати прибуток. У першому випадку прибуток буде одержано відразу після завершення інвестування в повному обсязі; у другому випадку прибуток можливий за умови повного завершення процесу інвестування; у третьому випадку між періодом інвестування та одержанням прибутку минає певний час, що залежить від форми інвестування та особливостей інвестиційного проекту.
Фінансово-господарська діяльність ПП «Ексклюзив-Систем» протягом 2011 року характеризувалася стабільністю, про що свідчать основні техніко-економічні показники діяльності видавництва: зменшились витрати на 1 грн. товарної продукції на 0,03 коп.
У 2011 році приріст товарної продукції склав 19,32 % при збільшенні промислово виробничого персоналу на 1,63%, а це свідчить про стабілізаційну роботу підприємства. Середньорічна чисельність працівників збільшилась на 5 чоловік, темп росту склав 101,6 %. Фонд заробітної плати збільшився на 454,5тис. грн.
Затрати на виготовлення продукції у 2011 році були вищими, по всіх видах витрат, ніж у 2010 році на 1122,578 тис. грн. Для характеристики складу основних фондів визначалась частка машин та обладнання в загальному складі виробничих фондів. Розрахунки показали, що у 2011 році цей показник збільшився на 2,3 пп. Серед інших показників технічного розвитку виробництва в 2011 році також відбулися певні зміни: коефіцієнт оновлення становив 7,04 %, а це в свою чергу на 0,5 пп. менше ніж у 2010 році, коефіцієнт вибуття становив 2,5%, а у 2009 році 10,7%, коефіцієнт приросту збільшився з 1,4% у 2010 році, до 5,4% у 2011 раці, коефіцієнт зносу зменшився у 2011 році на 0,5%, а коефіцієнт механізації становив 86%, що на 1пп більше ніж у 2010 році.
Існують багато проблем у фінансовій діяльності підприємства. В умовах ринкових відносин роль технологічного розвитку збільшується, оскільки своєчасна зміна технологій відповідно до потреб ринка забезпечує конкурентоспроможність промислового виробництва.
Собівартість продукції розглядається як визначальна складова частка, що надає змогу вивчати закономірності виробництва, приймати організаційні та економічні рішення з урахуванням сучасних тенденцій його подальшого розвитку.
Можна дати деякі рекомендації по поліпшенню собівартості продукції:
– удосконалити конструкції виробів (продукції);
– підвищити технічний рівень виробництва;
– змінити обсягу і структури продукції, що виробляється;
– поліпшити організацію праці і управління.
Без стимулювання нововведень і технологічного оновлення виробництва, створення умов для підвищення якості праці неможливо досягти високих темпів технологічного розвитку.
Сучасне поліграфічне підприємство є складною системою,здійснюючи аналіз фінансової діяльності підприємства доцільно здійснювати на обліку, плануванні, контролі і прогнозуванні максимальної кількості аспектів діяльності підприємства, а також застосуванні нових перспективних засобів автоматизації на базі ЕОМ.
Важливим напрямом покращення управління фінансовою діяльністю підприємства є оптимізація грошових потоків, яка здійснюється шляхом вдосконалення технології фінансових розрахунків для скорочення операційних потреб підприємства у необхідних коштах та системи обліку з метою здійснення достовірного ретроспективного аналізу; підвищення точності прогнозування грошових потоків; використання альтернативних джерел ліквідності; підвищення ефективності використання вільних коштів у функціонуванні підприємства.
Запропоновані заходи реалізовуються на базі новітніх комп'ютерних технологій шляхом створення єдиного інформаційного простору управлінської облікової інформації про діяльність підприємства. Управлінські операції, пов'язані з рухом товарно-матеріальних і фінансових ресурсів реєструються і систематизуються, а також відображаються в головній книзі в режимі часу, близькому до реального.
Отже, можна зробити висновок, що кожне підприємство може використати достатньо інструментів, та можливостей для удосконалення свого фінансового менеджменту. Воно повинне самостійно визначати, які чинники і яким чином впливатимуть на його діяльність, та формувати таку систему фінансового управління, яка б мінімізувала ризики і сприяла збільшенню його прибутковості, підвищенню конкурентоспроможності та фінансової стійкості на ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Завдання фінансової діяльності та напрями фінансової роботи — Гладких Т. В.