Курсова робота «Призначення та склад консолідованої фінансової звітності», 2012 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 29.04.2013 13:18 · від Ліда · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ 1. Призначення та склад консолідованої фінансової звітності 5 1. Призначення консолідованої фінансової звітності та вимоги до її подання 5 2. Організаційні засади складання консолідованої фінансової звітності 8 3. Консолідована фінансова звітність у зарубіжних країнах 12 4. Вдосконалення консолідованої фінансової звітності 15 РОЗДІЛ 2. Арифметична перевірка зіставлюваності показників фінансової звітності Тов «саан» 18 РОЗДІЛ 3. Аналіз відповідності облікової політики ТОВ «СААН» чинним П(с)БО 21 Висновки 24 Список використаних джерел 26 Додатки 27

Висновок

Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.
Вона містить консолідовані:
- баланс;
- звіт про фінансові результати;
- звіт про рух грошових коштів;
- звіт про власний капітал;
- примітки до консолідованої звітності.
Згідно з П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність" консолідовану фінансову звітність повинне подавати материнське підприємство. Проте материнське підприємство може не подавати консолідовану фінансову звітність, коли воно само є дочірнім підприємством, за умови:
- якщо воно повністю належить іншому підприємству;
- згоди на це власників частки меншості.
До консолідованої фінансової звітності включаються показники фінансової звітності всіх (місцевих і зарубіжних) дочірніх підприємств за винятком ви-падків, коли дочірнє підприємство:
а) було придбане й утримується лише з метою його наступного продажу протягом короткострокового періоду (звичайно - року);
б) здійснює діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти материнському підприємству.
Консолідовану фінансову звітність слід складати з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. У випадках коли неможливо застосовувати єдину облікову політику при складанні консолідованої фінансової звітності, про це слід повідомити у Примітках до цієї звітності та вказати статті (або їх складові), до яких застосовувалася різна облікова політика.
Складання консолідованих звітів в Україні є обов’язковим для суб’єктів господарювання, що мають дочірні підприємства. Основним критерієм необхідності представлення консолідованої фінансової звітності материнським підприємством групи є наявність контролю над дочірніми підприємствами.
Методику складання консолідованої фінансової звітності включає:
Крок 1. Консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства за формами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.
Крок 2. Одночасно необхідно виключити балансову вартість фінансових інвестицій материнської компанії в кожне дочірнє підприємство та частку материнської компанії у власному капіталі кожного дочірнього підприємства.
Крок 3. Нарахувати амортизацію гудвілу та суми дооцінки необоротних активів, що підлягають амортизації.
Крок 4. Вилучити суму нереалізованих прибутків і збитків від внутрішньогрупових операцій, облік яких передбачено П(С)БО
Крок 5. Визначити частку меншості в чистих активах та фінансових результатах дочірніх підприємств.
Крок 6. Визначити та відобразити дивіденди за випущеними дочірніми підприємствами привілейовані акції.
Крок 7. Визначити і відобразити в консолідованій звітності відстрочені податкові активи і зобов’язання відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
Крок 8. Визначити та відобразити курсові різниці, які виникають у результаті консолідації фінансової звітності при умові, що материнське підприємство має дочірні підприємства за межами України.
Крок 9. Скласти консолідований Звіт про фінансові результати, при цьому частку меншості у прибутку (збитку) відобразити у вписуваному рядку 215 «Частка меншості» від’ємною величиною у дужках.
Крок 10. Скласти Звіт про власний капітал з урахуванням того, що курсові різниці, що виникають під час перерахунку показників фінансової звітності тих дочірніх підприємств, які розташовані за межами України.
Крок 11. Скласти консолідований Звіт про рух грошових коштів на підставі консолідованого Балансу і консолідованого Звіту про фінансові результати та Звіту про власний капітал.
Теорія і практика складання консолідованої фінансової звітності у різних країнах має суттєві відмінності, основними параметрами яких є:
- неоднаковий ступінь розповсюдження консолідованої фінансової звітності;
- різні підходи до тлумачення категорії групи з точки зору консолідації;
- неоднакові обсяги інформації, що оприлюднюється компаніями;
- різні методи консолідації.
Провівши арифметичну перевірку зіставлюваності показників фінансової звітності ТОВ «Фірма «СААН», можна зробити висновок, що помилок в обчисленні показників немає, а отже звіти складені правильно за усіма вимогами.
ТОВ «ФІРМА «СААН» є суб’єктом малого підприємництва, однак Наказу про облікову політику не має. Це є досить негативним явищем, адже негативно впливає на діяльність підприємства загалом. Тому було розроблено Наказ про облікову політику, спираючись на професійні судження та вимоги законодавчих актів та нормативних документів
Суб'єктам малого підприємництва доцільно щорічно видавати наказ про облікову політику, у якому відображати всі напрямки облікової політики на підтвердження незмінності встановленої облікової політики, або лише вносити доповнення або зміни у вже виданий наказ.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення