Дипломна робота «Формування доходної бази місцевих бюджетів», 2012 рік

З предмету Планування, бюджетування · додано 23.04.2013 09:39 · від NoFace · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні основи формування доходної бази місцевих бюджетів.6 1.1. Сутність та структура місцевих бюджетів як складової бюджетної системи України.6 1.2. Законодавчо-нормативна база формування доходів місцевих бюджетів. 14 1.3. Характеристика джерел формування місцевих бюджетів.24 Розділ 2. Аналіз формування доходної бази місцевих бюджетів зведеного бюджету Шишацького району Полтавської області.34 2.1. Характеристика інститутів управління бюджетною політикою на місцевому рівні.34 2.2. Аналіз формування доходної бази місцевих бюджетів в розрізі загального фонду.47 2.3. Аналіз формування доходної бази місцевих бюджетів в розрізі спеціального фонду.54 2.4. Вплив доходної частини на склад, структуру і динаміку видатків місцевих бюджетів.61 Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи формування доходної бази місцевих бюджетів. 68 3.1. Підвищення ефективності формування доходної бази місцевих бюджетів. 68 1.4. Напрями вдосконалення бюджетної політики на місцевому рівні.78 1.5. Рекомендації з організації інформаційного забезпечення формування доходної бази місцевих бюджетів.87 Розділ 4. Охорона праці. 98 Висновки.105 Список використаних джерел.109 Додатки.115

Висновок

В дипломній роботі проведено дослідження теоретичних та практичних засад формування доходної частини місцевих бюджетів. На основі результатів дослідження сформовано наступні висновки:
1. Аналіз теоретичних основ публічних фінансів дозволив уточнити трактування місцевого бюджету в умовах демократії та розглядати його як інструмент здійснення владних повноважень шляхом впливу на процеси суспільного перерозподілу, який реалізується через систему економічних взаємовідносин та політичної взаємодії (демократичні інститути). Визначення категорії «місцевий бюджет» доцільно здійснювати з погляду дуалізму. З одного боку він виступає інструментом реалізації владних повноважень у межах певної територіальної одиниці, з іншого – є необхідною ланкою суспільного перерозподілу для максимально репрезентативного відображення преференцій громадян у процесі економічних взаємовідносин та політичної взаємодії.
2. Відповідно до адміністративно-територіальних особливостей України її бюджетна система складається з державного та місцевих бюджетів. До місцевих бюджетів, згідно до норм нового Бюджетного кодексу, відносяться бюджет АРК, областей, районів, місцевого самоврядування (сіл, селищ, міст, районів у містах). Порядок формування доходної бази місцевих бюджетів усіх рівнів визначені в нормативно-законодавчих актів України.
3. Формування доходної частини місцевих бюджетів здійснюється відповідно до норм законодавчої бази, розвиток якої здійснювався в три етапи. Перший етап, відповідно до сформованої автором періодизації, тривав з 1991 року по 1995 рік, який характеризується створенням норм регулювання процесу формування доходів місцевих бюджетів, створенням механізмів регулювання міжбюджетних відносин. Впродовж другого етапу, 1996 -2000 рр., були закріплені незалежність місцевих бюджетів та впорядкована структура доходів бюджетів відповідно до конституційно закріпленого розмежування повноважень між органами державної влади та місцевим самоврядуванням.
4. З 2001 року почався сучасний етап розвитку законодавчої бази формування доходної бази місцевих бюджетів. На сьогодні серед нормативно-законодавчих актів, які регламентують питання щодо формування доходів місцевих бюджетів найважливішими є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет», Закон України «Про місцеве самоврядування».
5. Відповідно до норм Бюджетного кодексу України доходи місцевих бюджетів поділяються на податкові надходження, неподаткові надходження доходи від операцій з капіталом, трансферти. Аналіз результатів виконання місцевих бюджетів України свідчить, що найбільшу частку надходжень до місцевих бюджетів становлять податкові доходи та неподаткові надходження, у розрізі яких більше третини формується за рахунок стягнень податку з доходів фізичних осіб, плати за землю та власних надходженнь бюджетних установ.
6. Аналіз нормативно-правової бази України дозволив зробити висновок, що на місцевому рівні підготовка, виконання та звітування про виконання відповідних бюджетів входить до повноважень структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій – Департаменту фінансів (на обласному рівні), Фінансового управління (на районному рівні).
7. Вітчизняна практика формування дохідної частини бюджетів Полтавської області та Шишацького району свідчить, що на рівні області та району прослідковується зростанням надходжень до загального фонду. Найбільша сума надходжень до загального фонду в 2011-2012 рр. характерним для податкових надходжень, зокрема податку з доходів з фізичних осіб. У розрізі другого кошику бюджету полтавської області 391524,89 тис. грн. з 459125,67 тис. грн. становлять кошти, що надійшли у вигляді плати за землю. Значна питома вага надходжень у вигляді збору за впровадження деяких видів підприємницької діяльності та фіксованого сільськогосподарського податку. У структурі доходної бази досліджених бюджетів більше 50% надходжень становлять трансферти. У спеціальному фонді в Полавській області найбільша питома вага притаманна власним надходженням бюджетних установ, у складі яких виділяють доходи за коштами отриманими як плата за послуги, роботи, продукцію та інші доходи.
8. При дослідженні особливостей планування та формування доходної бази місцевих бюджетів виникає потреба дослідження функціональних взаємозв’язків доходів та видатків. Витрати місцевих бюджетів залежать від об’ємів бюджетних доходів. За результатами аналітичного групування періодів за сумою доходів протягом 2007-2011 років було проведено дисперсійний аналіз, в результаті якого було встановлено, що на 71,1% зміна планових обсягів видатків обласного бюджету зумовлена зміною доходів у звітному році, а на 28,9% впливом усіх інших чинників.
9. В умовах обмеженості фінансових ресурсів особливої актуальності- набувають питання посилення важелів бюджетної політики, як інструмента підвищення ефективності використання бюджетних коштів на місцевому рівні. Тобто необхідно спочатку провести аналіз результативності бюджетних програм, визначити напрямки, які потребують наукових досліджень, зокрема оптимізації системи управління бюджетними видатками, визначення їх структури, встановити ефективний контроль за використанням коштів. Бюджетна політика повинна стати послідовною і системною, спрямованою на підвищення результативності регіонального розвитку, з огляду на мету, завдання, цілі та пріоритети визначені у коротко -, середньо - та довгострокових програмах.
10. Сьогодні в Україні не існує системного підходу до формування доходів і здійснення видатків місцевих бюджетів, а їх роль у суспільних фінансах визначається політичними та економічними циклами. Прослідковується також посилення ролі місцевих бюджетів зумовлені не відповідною державною політикою, а об’єктивним зростанням доходів бюджетів внаслідок сприятливої економічної кон’юнктури, яке припинилося з настанням економічної кризи. Бюджетній політиці в Україні в період з 2004 р. по 2009 р. притаманне посилення процесів централізації. У державному бюджеті зосереджені найбільш стабільні податкові надходження та «монополізується» ефект від зростання економіки. Доходи місцевих бюджетів не диверсифіковані.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали