Курсова робота «Амортизаційні відрахування як джерело формування власних фінансових ресурсів суб’єкта господарювання», 2012 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 17.04.2013 20:35 · від Діма · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні аспекти здійснення амортизаційних відрахувань для суб’єктів господарювання.6 1.1. Амортизаційні відрахування як джерело відтворення основних фондів господарств.6 1.2. Роль амортизації у процесі відтворення основних засобів.11 1.3. Методика нарахування амортизації основних засобів за діючим законодавством. 15 Розділ 2. Оцінка відтворення основних засобів на прикладі міжгосподарського пансіонату з лікуванням «Лісова пісня».22 2.1. Фінансово-економічна характеристика пансіонату «Лісова пісня».22 2.2. Аналіз ефективності амортизаційної політики пансіонату «Лісова пісня».33 Розділ 3. Шляхи удосконалення амортизаційної політики на підприємстві.37 3.1. Проблеми формування амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання.37 3.2. Рекомендації щодо підвищення ефективності амортизаційної політики.40 Висновки.44 Список використаних джерел.47 Додатки

Висновок

В ході написання курсової роботи, метою якої було вивчення теоретичної суті і практичних аспектів реалізації амортизаційної політики на прикладі міжгосподарського пансіонату «Лісова пісня» був вирішений ряд завдань. Підводячи підсумок у проведеній роботі, можна зробити наступні висновки.
У сучасній економічній практиці основний капітал прийнято трактувати як необоротні активи, під якими розуміють майно підприємства що багато разів бере участь в процесі господарської діяльності і переносить свою вартість на продукцію частинами.
Порядок формування і використання в господарській діяльності вітчизняних підприємств регламентується поряд нормативно-правових актів, основним з яких є П (с) БУ 7 "Основні засоби". Даний документ визначає класифікацію, використовувану в цілях організації обліку і аналізу основних засобів, дає визначення оцінки при їх надходженні і вибутті, встановлює порядок проведення переоцінки і нарахування амортизаційних відрахувань.
Амортизація є невід'ємним елементом використання у виробничому процесі необоротних активів, які схильні до зносу - фізичному і моральному - що і є основою нарахування амортизації. Амортизація є вагомим джерелом ресурсів підприємства, сприяє оновленню необоротних активів, вдосконаленню виробництва і посиленню ринкових позицій підприємства. Амортизаційна політика - це обґрунтований вибір методів амортизації необоротних активів підприємства, що відповідають цілям і завданням підприємства в частині підвищення ефективності використання основних засобів і прискорення процесу їх оновлення. На неї здійснюють вплив ряд чинників: об'єм необоротних активів, методи віддзеркалення в обліку їх вартості, термін використання необоротних активів, законодавство, інфляція і інвестиційна активність підприємства.
У Україні було закріплено два підходи до визначення і розрахунку амортизаційних відрахувань залежно від виду обліку - бухгалтерського і податкового. Але з прийняттям податкового кодексу України, податковий і бухгалтерський підходи стали рівнозначними і підприємство може використовувати п'ять методів амортизації - прямолінійний, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного залишку зменшення залишкової вартості, кумулятивний і виробничий метод.
Зарубіжний досвід показує, що диференціація норм амортизації, її пільгових умов сприяє рішенню проблем вдосконалення галузевої структури виробництва, посиленню конкурентоспроможності галузей. У більшості країн амортизаційна політика грає серйозну роль в стимулювання наукового прогресу. У ряді країн дозволено списувати новітні вид устаткування на перших роках їх експлуатації. Введення інфляційних коефіцієнтів забезпечує акумуляцію достатніх засобів, необхідних для заміни застарілих засобів праці.
Як об’єкт дослідження вибрано пансіонат «Лісова пісня», сферою діяльність якого є надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку. Устаткування пансіонату старе, і тому розробка амортизаційної політика для даного підприємства не є дуже актуальною. Оцінка фінансового стану підприємства показала, що структуру активу і пасиву «Лісової пісні» можна визнати задовільним. Збитки і прострочена заборгованість відсутні. Підприємство постійно розвивається.
Гнучкість амортизаційної політики виявляється у використанні такого методу, який в максимальному ступені відповідає завданням не тільки швидкого оновлення необоротних активів, але і впливає на величину доходу від реалізації. При переході від методу зниження залишку до методу подвоєного зниження залишку, величина доходу від реалізації готової продукції збільшиться на 20%.
Амортизаційна політика робить вплив на рух фінансових ресурсів підприємства. Амортизація скорочує прибуток підприємства і збільшує вартість оборотних активів. Необхідне впровадження в практику управлінського обліку такого поняття як "амортизаційний фонд", який включатиметься до складу власного капіталу підприємства і забезпечуватиме реальну картину руху необоротних активів
У практиці формування амортизаційної політики в Україні необхідне впровадження в законодавчі норми прискореного порядку амортизації необоротних активів. Проте норма податку на прибуток в даному випадку повинна бути нижче, ніж підприємство сплачує, використовуючи рівномірний метод списання витрат на знос. Метод прискореної амортизації в цілях оподаткування повинен бути регламентований тільки для прибуткових підприємств і таких галузей, як промисловість, сільське господарство, транспорт і будівництво.
Одним з найбільш складних, суперечливих і у той же час актуальних питань є амортизація основних засобів, оскільки вона робить значний вплив на фінансовий стан і результати господарської діяльності підприємств. Формування амортизаційної політики державою цілком покладено на податкові органи. В результаті розробка норм амортизації здійснюється у відриві обліку від життєвого циклу основних засобів. Застосування усереднених норм амортизації або штучне їх завищення є одним із стримуючих чинників підвищення рівня якості, знижуються можливості техніко-економічного аналізу і ефективність інноваційної політики. Всі ці питання вимагають швидкого дозволу на державному рівні.
Реалізація раціональної і ефективної амортизаційної політики у «Лісовій пісні» можлива у разі забезпечення якісної і оперативної системи обліку, аналізу і контролю з використання засобів амортизації. Другим напрямом вдосконалення політики є підвищення ефективності використання основних засобів за рахунок збільшення часу їх корисного використання, оптимального розміщення і кваліфікованого обслуговування. Диверсифікація методів амортизації і закріплення їх в наказі про облікової політики дозволяє врахувати всі переваги і недоліки того або іншого методу амортизації і вибрати ті з них, які більшою мірою відповідають стратегічним і тактичним цілям розвитку підприємства.

Коментар модератора

Робота написана відповідно до ПКУ. Актуальна! В додатках звітність. Аналіз проводиться за 1 рік.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення