Курсова робота «Облік дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги)», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 13.05.2007 15:47 · від Катюшка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Значення та завдання фінансового обліку поточної дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги 2. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку на ПП ВКФ «Капри 3. Документальне оформлення поточної дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги 4. Синтетичний і аналітичний облік дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на підприємстві 5. Шляхи покращення ведення обліку дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на підприємстві Висновки та пропозиції Список використаної літератури

Висновок

Дана робота написана на основі господарської діяльності приватного підприємства «Капри», що займається оптовою торговельною діяльністю побутовою хімією та косметичними виробами. Предметом дослідження даної курсової роботи є облік дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги).

Обрана тема курсової роботи не випадкова. Організація обліку в господарстві має дуже важливе значення, бо саме завдяки своєчасному аналізу господарських процесів можна прийняти правильне рішення і підвищити ефективність діяльності.

Для дослідження мети в даній курсовій роботі вирішені наступні завдання: з’ясована роль обліку дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги); розкрита економічна суть розрахунків; розглянута нормативно-законодавча база; вивчені місце та роль бухгалтерського обліку в системі управління підприємством; розглянуті господарські операції з обліку дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги); розглянуті шляхи вдосконалення обліку.

Дебіторська заборгованість є одним з найбільших негативних явищ в економіці країни. Велика сума заборгованостей, які існують між українськими підприємствами призводить до сумнівно відомої кризи неплатежів. Криза неплатежів призводить до гальмування розвитку ринків, на яких працюють дані підприємства (внаслідок недоотримання грошових коштів, які б підприємства могли вкладати у свій подальший розвиток), платіжна криза являє собою одне з найбільших негативних явищ у національній економіці в цілому.

В Україні проблеми, які пов’язанні з дебіторською заборгованістю регламентує П(с)БО №10 “Дебіторська заборгованість”, Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (у фінансовому обліку), та законом “Про оподаткування прибутку підприємств” (у податковому обліку).

Під час нормальної операційної діяльності ПП ВКФ «Капри», воно (підприємство), як суб’єкт підприємництва постійно вступає у взаємовідносини з фізичними і юридичними особами шляхом укладання договорів купівлі – продажу і, як наслідок виконання певних зобов’язань за ними. В решті решт завершуються прийняті зобов’язання грошовими розрахунками (як у готівковій так і безготівковій формі). Дебіторська заборгованість, як економічне явище, виникає у часовому проміжку між першою та другою подією.

В цілому питання дебіторської заборгованості є дуже важливими для функціонування підприємства, особливо в сучасних українських умовах ведення бізнесу. Питання дебіторської заборгованості впливає на економічну діяльність ПП ВКФ «Капри» особливим чином: дебіторська заборгованість, яка протягом тривалого часу не повертається (отже, що до неї на підприємстві виникає сумнів, стосовно її повернення) перш за все погіршує фінансовий стан підприємства, тобто відбувається погіршення платоспроможності підприємства, внаслідок недоотримання ( недостачі) грошових коштів. Крім того відбувається погіршення оборотності грошових коштів (швидкості обертання коштів). Внаслідок дії цих факторів збільшується кредиторська заборгованість підприємства перед своїми постачальниками (внаслідок недостатньої суми коштів). Погіршення платоспроможності підприємства ставить загрозу погіршення результатів діяльності (гальмування розвитку). Окрім негативних наслідків для підприємств, існують такі ж негативні наслідки для державного бюджету та фондів соціального страхування, внаслідок збільшення безробіття, зменшення платежів у вигляді податків та зборів.

Вірогідність отримання економічної вигоди від дебіторської заборгованості за відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги існує в тому випадку, коли підприємство очікує своєчасної оплати за них. У тому випадку, коли у підприємства виникає сумнів, що до можливої своєчасної (у визначені терміни) оплати то така заборгованість вважається сумнівною. Згідно з принципом обачності на момент визнання доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг підприємство повинно визнати можливі втрати від неповернення частини боргів покупцями. Для цього необхідно нараховувати резерв сумнівних боргів. Основне призначення такого резерву - "амортизувати" той негативний вплив, що здійснює на фінансове становище підприємства списання безнадійної дебіторської заборгованості, на яку цілком може перетвориться сумнівна заборгованість. Проте, нажаль, даний фінансовий механізм не застосовується на ПП ВКФ «Капри» на практиці, тому, що він не впливає на фінансовий результат ( у фінансовому обліку ), оскільки податки підприємство платить виходячи з даних податкового обліку.

Що стосується обліку в цілому, то на досліджуваному мною підприємстві господарські операції відображаються в бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах проводять на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Первинні документи складаються в момент проведення кожної господарської операції, або якщо це можливо, то безпосередньо після її завершення. Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України.

Синтетичний і аналітичний облік операцій ведеться згідно з законодавством України. Бухгалтер завжди вчасно подає первинні документи головному бухгалтеру, який в свою чергу перевіряє правильність заповнення, відповідність записів в документах с записами на рахунка синтетичного і аналітичного обліку.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього аудиту не проводиться. Його замінює інвентаризація розрахунків та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

На ПП ВКФ «Капри» інвентаризація дебіторської заборгованості проводиться обов’язково раз на рік, та при звільненні торгівельного представника, що є матеріально-відповідальною особою та має право отримувати від покупця готівкові кошти в оплату раніше купленого товару. Інвентаризація проводиться згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів і розрахунків

Досліджуване підприємство використовує для обліку програмне забезпечення «1С:Підприємство», що дозволяє уникати різного виду помилок при здійсненні обліку операцій.

Отже, таким чином, ми можемо зробити висновок, що дебіторська заборгованість, яка виникає між підприємствами негативно впливає як на розвиток підприємства, також дане явище, як економічна категорія спричиняє негативний вплив на розвиток економіки країни вцілому:

• по – перше, вона спричиняє кризу неплатежів, що зменшує оборотність грошових коштів;

• по – друге дебіторська заборгованість завдає значних втрат для державного бюджету, у вигляді скорочення різноманітних платежів та податків, тощо.

На підприємстві склалася не сприятлива ситуація стосовно повернення дебіторської заборгованості, її сума дуже велика. Розв’язок ситуації, яка склалася на підприємстві, сприяла б економічному зростанню. В український нормативній базі достатньо врегульовані питання що до сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості, а також питань, що виникають з приводу її оподаткування.

Прискорити погашення дебіторської заборгованості на досліджуваному підприємстві можна шляхом ознайомлення з фінансовим станом покупця, застосування попередньої оплати (або хоча б скоротити термін відстрочки платежу на скільки це можливо);застосування вексельної форми оплати (яка на ПП ВКФ «Капри» відсутня).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення