Дипломна робота «Методика складання звіту про фінансові результати, аналіз і аудит фінансового стану Володарськ – Волинського житлово – комунального підприємства», 2010 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 24.02.2013 15:49 · від Алена · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.4 Розділ 1. Теоретичні основи складання звіту про фінансові результати 1.1. Економічний зміст фінансових результатів та їх на вплив фінансовий стан підприємства.7 1.2. Механізм формування і використання фінансових результатів підприємства.15 1.3. Аналіз останніх досліджень і публікацій з формування звітності про фінансові результати.20 1.4. Нормативно-правове регулювання обліку та складання звіту про фінансові результати. 25 1.5. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід звітності з фінансових результатів.30 Висновки до Розділу 1.42 Розділ 2. Сучасний стан та шляхи удосконалення організації обліку та складання звіту про фінансові результати в волинському – волинському житлово – комунальному підприємстві 2.1. Організаційно – економічна характеристика Володарськ – Волинського житлово – комунального підприємства.44 2.2. Організація облікового процесу і аналітично-контрольної роботи.54 2.3. Первинний облік фінансових результатів.64 2.4. Організація синтетичного та аналітичного обліку фінансових результатів.67 2.5. Система зовнішньої і внутрішньої звітності підприємства: бухгалтерський, статистичний та податковий аспект.75 2.6. Система управлінського обліку фінансових результатів.86 2.7. Шляхи удосконалення обліку фінансових результатів та відображення їх у звітності.97 Висновки до Розділу 2.99 Розділ 3. Організація аналтично-контрольної роботи володарськ – волинського житлово – комунального підприємства 3.1. Організація аналітично-контрольної роботи підприємства відповідно до потреб управління фінансовими результатами.101 3.2. Аналіз рівня структури і динаміки фінансових результатів.107 3.3. Аудит звіту про фінансові результати.112 3.4. Напрями удосконалення аналітично-контрольної роботи.120 Висновки до Розділу 3. 124 Розділ 4. Економічні аспекти охорони праці і навколишнього середовища в володарьк – волинському житлово- комунальному підприємстві 4.1. Правове та нормативне регулювання охорони праці і навколишнього середовища підприємства.125 4.2. Аналіз витрат пов’язаних з охороню праці та навколишнім середовищем.128 4.3. Заходи на поліпшення умов праці працівників.135 Висновки та пропозиції. 137 Список використаної літератури.140 Додатки. 145

Висновок

У дипломній роботі запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо вдосконалення питань фінансового та управлінського обліку, аудиту і аналізу фінансових результатів та на основі узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду зроблено такі наукові висновки й рекомендації:
1. На основі теоретичних положень і практичних аспектів обліку, аудиту та аналізу фінансових результатів у дипломній роботі уточнено поняття фінансовий результат, та ряд категорій від чого залежить його сутність – це :
-чистий доход (виручка від реалізації продукції (послуг));
-валовий прибуток (збиток);
-фінансові результати від операційної діяльності;
-фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування;
-фінансові результати від звичайної діяльності;
-фінансові результати від надзвичайної діяльності;
-чистий прибуток (збиток).
2. Проведений аналіз розвитку підприємства, дав змогу визначити основні проблеми, з якими стикаються підприємство при здійсненні господарської діяльності. В процесі організації обліку і аудиту та аналізу ефективності господарювання потрібно враховувати низку особливостей діяльності підприємства. У дипломній роботі розроблено схеми руху, а також визначено основні питання, які слід враховувати при організації фінансового та управлінського обліку фінансових результатів.
3. Для забезпечення правильності й повноти відображення в обліку фінансових результатів в ЖКГ автором уточнено систему кодування рахунків, яка враховує функціональну роль фінансових результатів та їх визначення.
4. З метою вдосконалення обліку фінансових результатів розроблено пропозиції, які передбачають доповнення існуючих та впровадження нових форм первинних документів і регістрів обліку, а також подано порядок їх складання.
5. Встановлено, що основним напрямом підвищення ефективності контролю за рухом та підвищенням фінансових результатів підприємства є впровадження управлінського обліку. Це дасть змогу здійснювати контроль за витратами і процесом формування собівартості послуг. Крім того, визначено основні центри відповідальності, що уможливлює контроль матеріальних витрат безпосередньо за місцями їх виникнення (центрами відповідальності). Запропоновано для використання розроблені звіти щодо управлінського обліку запасів, застосування яких забезпечить отримання необхідної інформації для цілей управління ними.
6. Для вдосконалення процесу отримання достовірної інформації про фінансові результати в роботі розроблено схему руху інформації в умовах автоматизації їх обліку, що дасть змогу налагодити процес отримання оперативної інформації, необхідної для управління.
7. На основі результатів дослідження уточнено мету, об’єкти та етапи аудиту фінансових результатів підприємства. З огляду на особливості організації виробничих процесів, які здійснюються на підприємстві, розроблено аудиторську програму щодо перевірки фінансових результатів, визначено аудиторські процедури та джерела отримання аудиторських доказів. Для документального оформлення результатів аудиту фінансових результатів розроблено й доповнено відповідні форми робочої документації аудитора.
8. Доведено необхідність впровадження на підприємстві внутрішнього аудиту фінансових результатів, обґрунтовано доцільність створення служби внутрішнього аудиту. Уточнено поняття, об’єкти внутрішнього аудиту, на основі дослідження теоретичних питань організації внутрішнього аудиту та практики діяльності підприємств визначено, основні етапи та процедури його проведення.
9. Аналіз взаємозв’язку „витрати – обсяг – прибуток” за допомогою визначення точки беззбитковості, яка визначає критичний обсяг надання послуг, тобто доходи підприємства дорівнюють його витратам. Якщо обсяг продажу перевищує значення точки беззбитковості, то підприємство отримує прибуток, який зростатиме мірою збільшення обсягу продажу.
10. Важливе місце в системі управління займає їх економічний аналіз, зміст і основна мета якого полягає у визначенні чинників, які впливають на підвищення ефективності надання послуг. У роботі проаналізовано основні показники ефективності надання послуг та зроблено відповідні висновки, на основі яких запропоновано методику розрахунку додаткових показників. Розрахунок та аналіз таких показників дає можливість отримати більш повну та достовірну інформацію щодо підвищення рентабельності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення