Дипломна робота «Теоретико-методологічні основи обліку, економічного аналізу і аудиту затрат виробництва», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 10.05.2007 19:06 · від kseniya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи управління виробничо-торгівельною діяльністю підприємств ресторанної справи 1.1. Тенденції розвитку підприємств ресторанної справи 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 1.3. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства Розділ 2. Система фінансового і управлінського обліку затрат виробництва та реалізації товарів на підприємствах ресторанної справи 2.1. Організація обліку виробництва і реалізації продукції власного виробництва і купівельних товарів на підприємствах ресторанної справи.49 2.2. Документальне оформлення виробництва та реалізації продукції на підприємствах ресторанного бізнесу 2.3. Ціноутворення в підприємствах ресторанної справи 2.4. Облік виробничо-торгівельної діяльності підприємств ресторанної справи 2.5. Звітність про виробничо-торгівельну діяльність 2.6. Удосконалення обліку в умовах використання сучасних інформаційних технологій Розділ 3. Проектування систем економічного аналізу виробничої програми 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу 3.2. Аналіз виробничої програми 3.3. Основні концепції методики контролю затрат виробництва і реалізації Висновки і пропозиції Список використаних джерел Анотація Додатки

Висновок

Виконання соціальних програм підвищення добробуту народу України в умовах ринкової економіки залежить від розвитку галузей національної економіки, які виробляють продукцію народного споживання, виконують роботи і надають послуги. До такої сфери діяльності відноситься і ресторанний бізнес підприємства якого, виробляють продукцію масового споживання і реалізують її населенню на внутрішньому ринку. Ринкові відносини вносять зміни до форм власності підприємств ресторанного бізнесу. Головною метою підприємств ресторанного бізнесу є отримання прибутку, але це нерідко досягається, нехтуючи задоволенням соціальних і економічних потреб населення. Значна частина суб’єктів господарювання даної сфери діяльності працює збитково, решта, не витримуючи конкуренції на ринку, стає банкрутами.

Актуальність обраної теми дослідження полягає в тому, що нові економічні відносини, що склалися у суспільстві з ринковою економікою, потребують подальшого розвитку економічної науки в сфері ресторанного бізнесу, зокрема обліку витрат виробництва та реалізації продукції. А також існує дуже багато недоліків та порушень нормативно-правових актів в управлінні підприємствами ресторанного бізнесу.

Мета і завдання дослідження полягають у розробці рекомендацій та пропозицій з удосконалення методології обліку витрат виробництва та реалізації підприємств ресторанного бізнесу з урахуванням міжнародних і національних стандартів для раціонального використання економічного потенціалу досліджуваного підприємства.

Об’єктом дослідження для написання магістерської роботи на тему “Теоретико-методологічні основи обліку, економічного аналізу і аудиту затрат виробництва та реалізації товарів на підприємствах ресторанної справи” є ТОВ “Ресторан ”Буковинський”, основною метою діяльності якого є виробництво та реалізація товарів народного споживання, надання послуг, розширення числа робочих місць та отримання відповідного прибутку.

В результаті вивчення діяльності підприємства ТОВ “Ресторан ”Буковинський” та проведення деяких досліджень, можна зробити певні висновки.

1. Дослідження розвитку ресторанного бізнесу показали, що діяльність підприємств у ринкових умовах необхідно направити на досягнення наступних цілей: отримання прибутку у довгостроковій перспективі з орієнтацією на задоволення соціальних потреб населення, отримання доходу від продажу добротної продукції на обраному сегменті ринку, визначення оптимальної ціни на власну продукцію, яка відповідала б конкуренції і соціальній відповідальності.

Підприємства ресторанного бізнесу мають різні форми власності, при чому колективна привалює над іншими в значній мірі. Кількість підприємств ресторанного господарства з кожним роком поступово зменшується, а особливо в сільській місцевості. Спостерігається економічний спад діяльності підприємств ресторанного бізнесу та забезпеченості місцями.

Характерно, що значна частина приватних ресторанів, кафе, барів, працюють збитково і стають банкрутами, а нові об'єкти ресторанного бізнесу з недержавною формою власності продовжують відкриватися.

Також спостерігається і зниження рентабельності діяльності підприємств ресторанного бізнесу, загострення конкурентної боротьби, особливо підприємств з недержавною формою власності. У зв’язку з цим настала гостра потреба в управлінні витратами операційної діяльності, розробці і запровадженні прогресивної методології обліку і контролю виробничих витрат, собівартості виробництва і реалізації власної продукції підприємств ресторанного бізнесу з метою попереджання економічного спаду.

2. Дослідження питань нормативно-правового регулювання обліку виробничо-торгівельної діяльності підприємств ресторанного бізнесу здійснюється значною кількістю нормативних документів, якими в цілому ці питання вирішено.

Але поруч з цим деякі проблеми в галузі ресторанного бізнесу залишилися нерозв’язаними.

Після набрання чинності Національними стандартами бухгалтерського обліку на підприємствах ресторанного бізнесу в обліку ясності не додалося. Відсутність єдиного підходу в бухгалтерському обліку ресторанного бізнесу пояснюється тим, що він поєднує в собі виробництво готової продукції та роздрібну торгівлю покупними товарами.

Система обліку потребує подальшого дослідження відповідно до нових соціально-економічних відносин та реформування бухгалтерського обліку за міжнародними і національними стандартами, що відбуваються в Україні.

3. Що стосується економічної характеристики діяльності ТОВ “Ресторан ”Буковинський”, можна сказати, що підприємство перебуває у доброму фінансовому стані, який з кожним роком покращується. Проте, що стосується показників фінансово-господарської діяльності, то варто відмітити, що певні позитивні зрушення.

Це стосується збільшення показника чистого прибутку підприємства в 2002р. на 25,2 тис.грн. ( 340,5 %), в 2003 на 48,3 тис.грн. (148,2 %) та в 2004р. на 7,0 тис.грн. (7,9 %), причиною цього є збільшення в динаміці доходів від реалізації продукції та чистого доходу від реалізації продукції підприємства.

Собівартість реалізованої продукції також збільшилась в 2002р. в порівнянні з базовим роком на 10,2 тис.грн. (17,7), в 2003р. в порівнянні з 2002р. на 35,6 тис.грн. (52,4 %) та в 2004р. в порівнянні з 2003р. на 30,8 тис.грн. (22,9 %). Динаміка росту собівартості реалізованої продукції не є позитивним моментом для підприємства, але неминучим, так як ціни на сировину не диктуються підприємством, а ситуацією на ринку.

Також значно збільшилась сума адміністративних витрат, витрат на збут та витрат на оплату праці. Збільшення даних показників з кожним роком відбувалося все з меншими відсотками, що характеризує раціональність в управлінні керівництва підприємства.

Але збільшення даних показників не викликає занепокоєння у керівництва підприємства щодо неефективної діяльності, так як ця зміна була зумовлена коливанням валютних курсів.

Для того, щоб дане збільшення показника чистого прибутку не втрачало темпів свого росту, керівництву ТОВ “Ресторан “Буковинський” необхідно звернути увагу на розробку способів зменшення собівартості продукції.

4. Важливим недоліком в роботі ТОВ “Ресторан ”Буковинський” є відсутність Наказу про облікову політику. Мета Наказу про облікову політику полягає у забезпеченні одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, які необхідні для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень.

Наказ про облікову політику є одним з перших документів, які використовуються податковою інспекцією, аудиторськими фірмами та іншими відповідними службами при перевірці діяльності підприємства.

5. Оскільки багато сучасних науковців розглядають питання з обліку витрат виробництва та реалізації товарів на підприємствах ресторанного бізнесу, не можна прослідити єдиного підходу до вирішення даної проблеми.

Особливості обліку ресторанного бізнесу обумовлені тим, що в цій сфері діяльності присутні елементи як виробництва, так і торгівлі, а також, як правило, використовується велика та постійно змінювана номенклатура випущеної продукції. Така специфіка створює проблеми в калькулюванні собівартості готової продукції традиційних для виробництва методів, а також труднощі, пов’язані з паралельним веденням виробничого та торгового видів обліку.

Методичними рекомендаціями з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 27.05.2002р. №145, передбачено, що ресторанний бізнес є підгалуззю торгівлі і наведено бухгалтерські записи, що передбачають списання реалізованої готової продукції таким чином : Дт – 902, Кт – 23, але за цінами реалізації.

Для визначення собівартості продукції розраховують реалізовану націнку за середнім відсотком і списують на Дт – 902, Кт – 285 червоним сторно.

Але це суперечить Інструкції з Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291, де сказано, що за Дт рахунка 23 відображаються прямі й виробничі накладні витрати, а також витрати від браку, а за Кт – суми фактичної виробничої собівартості готової продукції. Якщо облік ведуть за продажними цінами, то визначити фактичну собівартість доведеться із застосуванням середнього відсотка торгових націнок. Пунктом 22 П(С)БО 9 “Запаси” передбачена оцінка запасів за цінами продажу для підприємств, які мають значну змінну номенклатуру товарів, з приблизно однаковим рівнем торгової націнки.

6. На ТОВ “Ресторан ”Буковинський” використовується автоматизована програма ведення бухгалтерського обліку “1С: Бухгалтерия 7.7”. Але вагомим недоліком в діяльності підприємства є те, що дана програма не використовується в повному обсязі, а більшість первинних документів і фінансова звітність складаються вручну.

Існуюча форма подачі бухгалтерської інформації є незручною для використання керівниками підприємств в управлінських цілях, оскільки, по-перше, ця інформація формується не по мірі виникнення потреби, а на чітко визначену дату, причому з періодичністю не менше місяця. По-друге, ця інформація видається у формі звітів та збирається в спеціальних бухгалтерських регістрах, з яких неспеціалісту дуже важко вибрати необхідні показники.

Пропозиціями щодо удосконалення обліку в умовах використання сучасних інформаційних технологій на ТОВ “Ресторан ”Буковинський” є, по-перше, повністю перевести бухгалтерський облік на автоматизований рівень, зробити облік прозорим для використання керівниками підприємства в управлінських цілях. По-друге, автоматизований облік допоможе уникнути помилок при складанні фінансової звітності та облегшить роботу працівникам бухгалтерії. По-третє, придбати конфігурацію “Форт: Аналітик” для проведення аналізу виробничої програми.

7. Організацію аналізу необхідно розглядати як процес, який передбачає комплекс заходів, що дозволятимуть підвищити ефективність виробництва та реалізації продукції і товарів на підприємствах ресторанної справи.

Однією з основних проблем в аналізі ресторанного бізнесу є те, що методику аналізу виробничо-торгівельної діяльності підприємств ресторанного бізнесу в сучасних літературних джерелах практично не розглядають, тому в роботі аналіз проведено за методиками розробленими Ілінзером Д. та Кравченко І.

При дослідженні виробничої програми на ТОВ “Ресторан “ Буковинський“ в економічному аналізі застосовують переважно індуктивний метод дослідження управлінських об'єктів, тобто виявлення і вимірювання окремих факторів та первинних причин загального відхилення аналізованого показника.

Виробнича програма у 2003 році у загальному обсязі перевиконана на 32,8 % (93,9 тис.грн.) завдяки збільшенню обсягів реалізації продукції власного виробництва на ТОВ “Ресторан “Буковинський” порівняно з планом на 46,4 % (або на 96,8 тис.грн.), що характеризує значне покращення господарської діяльності даного підприємства, не дивлячись на те, що план обсягу продажу купованих товарів дещо недовиконаний (на 3,7 %). Подальше перевиконання плану загального товарообігу ТОВ “Ресторан “Буковинський” спостерігається і у 2004 році.

Оцінюючи рівномірність та ритмічність розвитку товарообороту на даному підприємстві складають графіки виконання плану товарообороту по кварталах, визначають коефіцієнт ритмічності та рівномірності.

Коефіцієнт ритмічності у 2003 році дорівнює 0,918, а у 2004 році – 0,956, що свідчить про неритмічну роботу підприємства в цілому за останні два роки, причиною чого являється збільшення кількості відходів сировини, збільшення собівартості продукції та посилення плинності кадрів на підприємстві. Хоча позитивною тенденцією можна вважати збільшення коефіцієнта ритмічності у 2004 році в порівнянні з минулим, 2003 роком.

План виробничої програми перевиконаний майже за усіма товарними групами, окрім таких товарних груп, як: м’ясо та рибні вироби, лікеро-горілчані та тютюнові вироби, обсяг виробництва і реалізації яких у 2004 році на даному підприємстві порівняно з планом знизилися на 4,8 тис.грн. (6,1 %) та на 11,5 тис.грн. (48,9 %).

Аналіз товарних ресурсів на підприємстві ресторанного господарства, як правило, починають зі складання та вивчення продуктового (товарного) балансу. Насамперед встановлюють, як товарні ресурси забезпечували успішний розвиток товарообороту і випуску власної продукції. Для забезпечення ритмічної виробничо-торгівельної діяльності, широкого вибору власної продукції і купованих товарів на підприємстві ресторанного бізнесу повинні бути визначені товарні запаси. По призначенні вони підрозділяються на поточні та сезонні.

На виконання плану і динаміки товарообороту позитивний вплив чинять підвищені товарні запаси на початок досліджуваного періоду та зростання надходження продуктів. Негативний вплив – збільшення іншого вибуття продуктів (при наявності) та збільшення запасів сировини і купованих товарів на кінець товарів.

Як показали проведені дослідження, ТОВ “Ресторан “Буковинський” перевиконав план товарообороту за рахунок перевиконання плану залишків на початок року та на кінець року. В динаміці всі показники продуктового балансу, крім обсягів надходження, позитивно вплинули на розвиток товарообороту.

Однак, зростання залишків товарів на підприємстві – являється негативною тенденцією, оскільки це може призвести до товарних втрат. Знизити товарні запаси до оптимальних розмірів можна за рахунок рівномірного і частого завозу продуктів, розвитку централізованої їх доставки, оптової реалізації надлишкових купованих товарів і сировини, удосконалення виробничо-торгівельної діяльності підприємства ресторанного бізнесу.

8. Необхідність контролю за витратами виробництва та реалізації продукції підприємств ресторанного бізнесу полягає у тому, що він направлений на пошук шляхів ефективної роботи підприємств та запобіганню помилок при складанні фінансової звітності.

Метою аудиту з обліку затрат виробництва та реалізації є встановлення достовірності первинних даних щодо накопичення та списання витрат діяльності, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах і облікових регістрах, правильності ведення обліку затрат виробництва та реалізації та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації щодо витрат, наведеної у звітності господарюючого суб’єкта.

Важливим недоліком при проведенні контролю на ТОВ “Ресторан “Буковинський” є відсутність Наказу про облікову політику, як вже було сказано вище. Так як, даний документ дає змогу аудитору, переглянувши його, оцінити основні моменти щодо обліку на підприємстві.

Під час проведення аудиторської перевірки застосовується як методи документального контролю за правильністю оформлення операцій з реалізації товарів та продукції власного виробництва, так і методи фактичної перевірки наявності цінностей, зокрема проведення інвентаризації товарів.

В ході проведення перевірки на даному підприємстві встановлено:

операції з реалізації належним чином санкціоновані;

на рахунках бухгалтерського обліку відображені всі реально здійснені угоди з продажу;

реалізація своєчасно відображена на відповідних рахунках;

 вартісна оцінка операцій з продажу правильно визначена;

суми продажу правильно класифіковані;

суми дебіторської заборгованості по розрахунках за поставку товарів правильно відображені на відповідних рахунках.

Підводячи підсумки, можна внести деякі пропозиції:

1. Для збільшення показника чистого прибутку керівництву ТОВ “Ресторан “Буковинський”, необхідно звернути увагу на розробку прийомів зменшення собівартості.

2. Так як на досліджуваному підприємстві відсутній Наказ про облікову політику, необхідно його сформувати, оскільки саме даний документ регламентує порядок здійснення бухгалтерського обліку.

3. Оскільки в підприємствах ресторанного бізнесу реалізується власна продукція і покупні товари, ТОВ “Ресторан “Буковинський” доцільно використовувати субрахунки 701 “Дохід від реалізації готової продукції” та 702 “Дохід від реалізації товарів”. Одночасно з визнанням доходу слід визначити собівартість реалізації, яка обліковується на субрахунках 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” та 902 “Собівартість реалізованих товарів”. Отже, підприємству необхідно змінити методику обліку та привести ї у відповідність з Методичними рекомендаціями щодо впровадження П(С)БО у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з Міжнародними стандартами; затверджених Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України №157 від 17.07.2003р.

4. Щодо використання сучасних інформаційних технологій на ТОВ “Ресторан “Буковинський”, то варто перевести всі облікові ділянки з ручного ведення в автоматизоване з використанням програми “1С: Бухгалтерія”, налагодженої за замовленням підприємства та придбати конфігурацію “Форт:Аналітик” для проведення аналізу по накопичених в системі “1С: Бухгалтерія” даних, що дозволить в результаті створити єдину інформаційну систему підприємства.

Зроблені висновки та пропозиції в даній магістерській роботі повинні полегшити облік на ТОВ “Ресторан “Буковинський”, спрямований на удосконалення обліку витрат виробництва та реалізації продукції..

Звідси можна зробити висновок, що ТОВ “Ресторан “Буковинський“ необхідно приділяти особливу увагу саме продукції власного виробництва, яка користується підвищеним попитом серед споживачів і має позитивну тенденцію до перевиконання плану за 2002-2004 роки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення