Дипломна робота «Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України», 2011 рік

З предмету Страхування · додано 31.01.2013 15:40 · від amg · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи функціонування Страхового ринку 1.1. Економічна необхідність, суть страхування 1.2. Державне регулювання страхової діяльності Розділ 2. Оцінка розвитку страхового ринку в україні за 2008. – 2010 рр. 2.1. Характеристика структури страхового ринку 2.2. Аналіз сучасного стану розвитку страхового ринку України Розділ 3. Проблеми розвитку страхового ринку україни та Шляхи їх вирішення 3.1. Проблеми розвитку страхового ринку України 3.2. Напрямки підвищення ефективності страхування в сучасному ринковому середовищі Висновки і пропозиції Список використаних джерел

Висновок

Аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку вітчизняного страхового ринку свідчить про певні здобутки та недоліки, притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всій системі страхування. Даний сегмент фінансового ринку все ще перебуває у стадії формування, але вже нині з'являються ознаки того, що саме страхування в змозі забезпечити не лише безпеку, стабільність, соціальні гарантії в суспільстві через механізм страхового захисту, але й у перспективі може стати серйозним механізмом перерозподілу інвестиційних ресурсів.
Розвиток страхового ринку стримує дія таких факторів, як: відсутність державної політики розвитку ринків фінансових послуг, неузгодженість господарського і страхового законодавства, недосконалість податкового законодавства, нестабільність фінансового середовища господарюючих суб'єктів і населення, слабкість стимулів у розвитку страхування.
Протягом останніх кількох років спостерігається активний розвиток таких галузей страхування, як майнове, особисте та страхування відповідальності. Враховуючи проведене дослідження, можна зазначити, що найбільш сьогодні в Україні розповсюджене автострахування. Це зумовлено тим, що значна частина населення прагне перестрахувати себе в разі певних аварій, пошкоджень та непередбачуваних подій, які так часто сьогодні трапляються. Сума страхових виплат з цього виду страхування за І півріччя 2010 року становила 1302,7 млн.грн. Страхування фінансових ризиків посідає друге місце за кількістю виплат, сума яких становить 627,8 млн.грн. На третьому знаходиться медичне страхування з сумою виплат 322,0 млн.грн.
Також варто зазначити, що за період І півріччя 2010 року збільшилась кількість укладених договорів, а саме на на 24,4%; на 1,3% збільшились обсяги надходжень валових страхових премій; на 20,0% зменшились валові страхові виплати/відшкодування; на 21,1% збільшилися обсяги вихідного перестрахування.
Кількість страхових компаній страхових компаній станом на 31.12.09 становила 477, з них 72 страхові компанії зі страхування життя (СК "Life") та 405 страхові компанії, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). У порівнянні 2008 - 2010 рр. кількість страхових компаній зменшилась з 469, до 444 одиниць.
Це свідчить, що вітчизняний страховий ринок потребує не сумнівної за своєю доречністю і перспективами інституціональної підтримки, а використання досвіду розвинутих країн із забезпечення високої якості страхових послуг. Особливо в таких стратегічно і соціально важливих для України сферах, як сільське господарство, середній і малий бізнес, медичне і пенсійне страхування, а також для створюваного зараз ринку іпотечного кредитування.
Розвиток страхового ринку України обумовлює необхідність визначення основних напрямів формування ефективного механізму надання страхових послуг для забезпечення страхового захисту, зокрема: страхування майна, відповідальності, фінансових ризиків, а також медичного страхування, страхування життя від нещасних випадків. Необхідно передбачити розширення переліку страхових послуг, інфраструктури, удосконалення порядку оподаткування страхової діяльності, подальшу інтеграцію України в міжнародні структури.
Незважаючи на позитивні зрушення, що відбулися в галузі страхування з початку її створення, існує багато проблем, що заважають її нормальному функціонуванню та розвитку. Серед головних можна виділити: відсутність кодексу про страхову діяльність; наявність великої кількості вимог та бар’єрів, що обмежують конкуренцію на ринку; низький рівень капіталізації підприємств; недостатній розвиток брокерських послуг на ринку; низька довіра суспільства до страхових компаній; крім того, проблеми, які існують в українській економіці в цілому і впливають, зокрема, і на страхову галузь.
Разом з тим, основною проблемою для страховиків залишається недостатність ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів, у зв’язку з призначенням тимчасової адміністрації в банківських установах, у яких відкриті депозити страховиків, зростання ризику невиконання зобов’язань перестраховиками-резидентами.
За договорами перестрахування ризиків за 2009 рік українські страховики (цеденти, перестрахувальники) сплатили часток страхових премій 8 888,4 млн. грн. (за 2008р. – 9 064,6 млн. грн.), з них:
 перестраховикам-нерезидентам – 1 104,3 млн. грн. (за 2008р. – 1 037,8 млн. грн.),
 перестраховикам-резидентам – 7 784,1 млн. грн. (за 2008р. – 8 026,8 млн. грн.).
Деякі з найважливіших пропозицій подолання труднощів у галузі є такими: впорядкувати страхове законодавство; досягнення оптимальної структури між різними формами страхування; залучення коштів страхових фондів на потреби інвестиційних вкладень; створення об'єднань страховиків із метою зміцнення їх фінансового становища; підвищити рівень капіталізації підприємств; запровадити реальні заходи, які б знизили можливості для корупції та бюрократичних перепон; розробити ефективні механізми захисту інтересів страхувальників.
Важливим заходом розвитку страхового бізнесу є вироблення та застосування стратегії його розвитку. Серед альтернатив стратегічного розвитку страхування виділяють підхід швидкої лібералізації та поступового розвитку. Ліберальний шлях передбачає цілковите покладання на ринкові механізми функціонування галузі як щодо внутрішнього, так і щодо зовнішнього ринку. Поступовий розвиток передбачає захист державою національних страхових компаній доки вони не стануть конкурентоздатними.
Досвід функціонування національного страхового ринку показав, що зменшення кількості страхових компаній не означає якісних змін у страховій сфері. І перш за все в конкуренції з надання страхових послуг. Визначальними в умовах ринкової економіки для більшості страховиків стали проблеми їх адаптації до ринкового середовища та забезпечення своєї фінансової стійкості. як самих компаній, так і їх страхових операцій. Низька ефективність страхової діяльності пояснювалась також і іншими об’єктивними причинами і перш за все загальною економічною і фінансовою кризою та пов’язаними з нею проблемами збитковості галузей народного господарства, невиплатами заробітної плати і зубожінням населення, втратою довіри населення до економічних і ринкових перетворень, в тому числі і розвитку страхування.
Економічні інтереси страховиків та страхувальників найбільш повно реалізуються на страховому ринку, який являє собою складну, багатофакторну, динамічну, відповідним чином структуровану систему економічних відносин між суб’єктами ринку.
Основні напрями розвитку і функціонування страхового ринку нерозривно пов’язані зі створенням конкурентного середовища і вдосконаленням організаційної структури ринку. Національний страховий ринок представлений різними за статусом і організаційними формами страховими компаніями і товариствами, що є позитивним в діяльності на національному страховому ринку. Практично страховий ринок структурований по окремих видах страхових послуг.
В умовах ринкової економіки добровільне страхування є пріоритетним.
Важливим напрямом страхової діяльності залишається впровадження зарубіжного досвіду організації страхування і ефективного функціонування страхового ринку, оскільки страхові компанії в розвинутих країнах знають мають значний досвід ринкових перетворень, постійно оцінюють ризик і прогнозують страхові події, розробляють рекомендації по підвищенню ефективності роботи страховиків і страхувальників.
Отже, український страховий ринок перебуває сьогодні на порозі поступового інтегрування у світовий. Із кожним роком з розвитком економіки розширюється коло об`єктів, які підлягають страхуванню. Тому дуже важливо з'ясувати, яке місце посідає страховий ринок у країнах з розвиненою економікою, де страхову галузь визнано однією з найважливіших. Вона забезпечує дієву систему захисту майнових прав та інтересів усіх громадян і підприємств, підтримання соціальної стабільності суспільства, економічної безпеки держави, а також є важливим фінансовим інструментом регулювання національної економіки й потужним джерелом акумулювання коштів для їх подальшого довготермінового інвестування в народне господарство.

Коментар модератора

65 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали