Дипломна робота «Генезис та перспективи розвитку податкової системи України», 2012 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 21.01.2013 23:21 · від Микола · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Теоретичні та еволюційні аспекти формування податкової системи 8 1.1. Ретроспективний погляд на процеси оподаткування 8 1.2. Функції податків та їх прояв у вітчизняній практиці оподаткування 18 1.3. Теоретичні аспекти та наукові підходи до побудови податкової системи 32 Висновки до першого розділу 39 2. Аналіз вітчизняної практики оподаткування 41 2.1. Вітчизняна практика побудови податкової системи 41 2.2. Аналіз діяльності державної податкової служби україни. 51 2.3. Ефективність мобілізації податкових платежів в україні 59 Висновки до другого розділу 68 3. Зарубіжний досвід та реалії реформування податкової системи україни. 70 3.1. Зарубіжний досвід побудови та функціонування податкової системи 70 3.2. Шляхи вдосконалення податкової системи україни 79 Висновки до третього розділу 93 Висновки 95 Список використаних джерел 101

Висновок

ВИСНОВКИ

Удосконалення податкової системи України становить у сучасних умовах одну з актуальних проблем. Від її вирішення залежить наповнення державного бюджету, подальше розгортання підприємництва, інвестування важливих галузей народного господарства та соціальний захист населення. Недоліки податкової системи негативно впливають на регулювання економічних процесів у ринкових умовах, призводять до тінізації економіки.
У 90-ті рр. минулого століття Україна потребувала побудови власної податкової системи, яку необхідно було формувати із самого початку. Така система мала одночасно як відповідати вимогам ринкової системи економічного регулювання, так і виходити зі специфічних рис трансформаційних процесів, які здійснювалися в українській економіці. Безперечно, складність виконання такого завдання важко переоцінити. Недосконалість нормативних актів у сфері оподаткування, часто - некритичне копіювання досвіду розвинених країн, невпинне загострення трансформаційної кризи призвели до формування в Україні складної, заплутаної, суперечливої та неефективної податкової системи.
Внаслідок ситуації, що склалася в Україні, назріла проблема реформування оподаткування в Україні. Це завдання було актуальним у політичних колах, у урядах та верховній раді України, та серед економістів зокрема. Необхідність суттєвих змін у податковій системі очевидна. Але через певні політичні, економічні передумови проведення податкової реформи в нашій країні видається важким, та неможе бути проведено повністю ефективно.
У результаті проведеного дослідження щодо функціонування податкової системи, доцільно навести основні напрями її трансформації:
1. Основним завданням податкових реформ повинно бути посилення ефективних взаємин між платниками податків та контролюючими органами, формування конкурентного ринку, з однаковими підходами до оподаткування.
Податкова система повинна бути такою, що стимулює виробництво, забезпечує розвиток бізнесу. Визначальним у податковій реформі має бути розуміння необхідності стабілізації фінансів мікрорівня та формування мікроекономічних передумов економічного розвитку.
Податкові відносини повинні узгоджувати інтереси як платників та держави, в напрямку реалізації партнерства. Одним із актуальних завдань реформування податкової системи у напрямі стимулювання сталості економічного зростання є внесення у цю систему змін, які б мінімізували "вимивання" оборотних коштів підприємств у зв'язку зі сплатою податків. Особливе місце в стратегії розвитку економічних суб'єктів посідають інвестиції, пов'язані з формуванням матеріально-технічної бази виробництва на більш прогресивних технологічних засадах.
При формуванні податкової системи слід мінімізувати оподаткування сфери виробництва, зокрема робочої сили, знизити податкове навантаження на фонд оплати праці. Зокрема, цікавою видається практика введеня соціального податку як альтернативи нарахуванням до фондів загальнодержавного соціального страхування, які непосильним тягарем лягають на плечі роботодавців. Так само і заробітна плата має (в ідеалі) оподатковуватися лише той їхній обсяг, який перевищує прожитковий мінімум, той дохід що є необхідним для забезпечення елементарних умов існування.
Відмітимо, що основним напрямом реформування податкової системи України є створення більш ефективної і раціональної податкової системи, що дозволить забезпечити сприятливі умови для ведення бізнесу, здійснення інвестицій, зростання споживчого попиту на внутрішньому ринку, а також за збільшення сукупних податкових надходжень до усіх рівнів бюджетів та державних цільових фондів. Варто мати на увазі, що реалізація податкової реформи повинна бути цілеспрямованою, системною, відкритою, виваженою (обґрунтованою макроекономічним аналізом та актуарними розрахунками) і поступовою у часі.
Держава повинна гарантувати стабільність основних принципів оподаткування, а механізми та правила їх дії мають бути зафіксовані в єдиному документі - Податковому кодексі України [150]. На нашу думку, у ньому повинна бути втілена сутність нової або оновленої податкової політики, яка не просто визначатиме траєкторію розвитку податкових відносин і податкового права, а поєднає тенденції і напрями реформувань у податковій сфері зі стратегією економічного розвитку країни.
Реформування з метою удосконалення податкової системи повинно відбуватися у напрямку скорочення податкових пільг, посилання прозорості їх надання та цільового їх спрямування. У податковій системі необхідно грунтовніше підходити до співвідношення її елементів: суб'єктів і об'єктів, ставок і податкових пільг. Необхідно створити такі інституційні умови податкової системи, які б сприяли інвестуванню.
Істотно підвищити контроль за оподаткуванням непродуктивних видів діяльності: посередництва у процесах укладання між суб'єктами економічної діяльності [150].
Удосконалення податкової системи не обмежується роботою над поліпшенням податкового законодавства і методологією адміністрування податків. Важливими питаннями лишаються організація роботи державної податкової служби за функціональною ознакою, створення інтегрованої інформаційної системи, поліпшення обслуговування платників податків, надання й обробки податкової звітності. Над цими завданнями у рамках Проекту модернізації державної податкової служби продовжують працювати усі підрозділи ДПА України.
Таким чином, процедура створення оптимальної системи оподаткування передбачає детальну проробку різних її елементів, методів оподаткування, розгляд альтернативних варіантів з оцінкою наслідків їх упровадження для економіки та соціальної сфери. Іншими словами, при здійсненні виваженої податкової політики в сфері оподаткування, з метою посилення його позитивного впливу на соціально-економічний розвиток держави, забезпечення фінансових потреб держави та матеріального добробуту населення необхідно подбати про те, щоб податки дійсно стали регулятором, стимулятором прибуткової діяльності, а не тільки примусовими платежами. Саме в такому контексті система оподаткування в Україні матиме сенс і перспективу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення