Курсова робота «Головні напрямки підвищення ефективності виробництва на підприємстві», 2010 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 17.01.2013 11:26 · від Игорь · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 1. Теоретичні основи методики дослідження ефективності виробництва підприємств.6 1.1. Виробнича програма підприємства, її показники.6 1.2. Значення, завдання та джерела аналізу виробництва продукції.12 2. Фінансово-економічна характеристика діяльності ВАТ “Облагропостач”.20 2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ВАТ “Облагропостач”.20 2.2. Аналіз динаміки і виконання плану виробництва продукції на ВАТ “Облагропостач”.25 3. Шляхи підвищення рівня ефективності виробництва на ВАТ “Облагропостач”.27 3.1. Аналіз виробничої потужності ВАТ “Облагропостач”.27 3.2. Визначення резервів підвищення обсягу випуску продукції на ВАТ “Облагропостач”.36 Висновки та пропозиції.38 Список використаної літератури.43 Додатки.45

Висновок

Середня вартість сукупного капіталу ВАТ “Облагропостач” протягом 2006-2008 рр. збільшилася на 2848,9 тис. грн. або на 96,9%, вартість власного капіталу за цей же період збільшилася на 475 тис. грн. або на 19,2%. Середня вартість основних засобів збільшилася на 1389,4 тис. грн. або на 30,1%. Загальна вартість оборотних коштів ВАТ “Облагропостач” протягом 2006-2008 рр. збільшилася на 1734,5 тис. грн. в 3 рази. В структурі оборотних коштів зміни наступні: вартість запасів збільшилася на 608,1 тис. грн. або в 3,4 рази, дебіторська заборгованість зростає на 2763,2 тис. грн. або в 5,6 рази, грошові кошти збільшилися на 40,4 тис. грн., яких у 2006-2007 рр. на балансі підприємства взагалі не було, середні залишки оборотних коштів збільшилися на 1751,2 тис. грн. або в 3 рази.
Середньоблікова чисельність працівників ВАТ “Облагропостач” за 2006-2008 рр. збільшилася на 47 чол. або на 69,1%, причому чисельність робітників зросла лише на 9 чол.
Чистий дохід ВАТ “Облагропостач” протягом 2006-2008 рр. збільшився на 13588,7 тис. грн. або в 5,9 разів, обсяг виробництва збільшився на 26009,8 тис. грн. або в 5,3 рази, собівартість виробленої продукції збільшилася на 12421,1 тис. грн. або в 4,8 рази, собівартість реалізованої продукції збільшилася на 11707 тис. грн. або в 4,6 рази, трудові витрати збільшилися на 171,1 тис. грн., або на 94,5%.
Фінансово-господарська діяльність ВАТ “Облагропостач” протягом 2006 р. збиткова, у 2007-2008 р. – прибуткова. Валовий прибуток збільшився в 2,7 рази, чистий – на 92,6%.
Показники ефективності використання основних засобів ВАТ “Облагропостач” дозволяють зробити висновок про покращення їх використання.
Показники ефективності використання оборотних коштів ВАТ “Облагропостач” мають як негативні так і позитивні зміни. Так, обіговість оборотних коштів збільшилася на 93,8%, період обороту оборотних коштів зменшився на 54,5 дні або на 48,4%, період обороту дебіторської заборгованості зменшився на 3,2 дні або на 4,1%, період обороту кредиторської заборгованості зменшився на 12,9 дні або на 31,9%, незначно зменшився період зберігання запасів – на 14,6 дні або на 43,5%. Тривалість операційного циклу зменшилася на 17,8 днів або на 15,9%.
Показники рентабельності ВАТ “Облагропостач” протягом 2006-2008 рр. зростають в середньому на 41,2%, що є позитивним моментом у роботі підприємства.
Вартість необоротних активів ВАТ “Облагропостач” протягом 2006-2008 рр. збільшується на 1239,7 тис. грн. або на 59,4%, зменшується питома вага необоротних активів, а взагалі то – основних засобів, оскільки необоротні активи підприємства складають тільки основні засоби, на 14,7%, що говорить про полегшення структури активу балансу підприємства. Вартість оборотних активів за цей же період збільшилася на 1734,5 тис. грн. або в 3 рази. Найбільшу питому вагу у структурі оборотних активів підприємства займає дебіторська заборгованість.
За 2006-2008 рр. вартість власного капіталу збільшилася на 678,2 тис. грн. або на 27,5%. У 2008 р. підприємство взяло довгостроковий кредит, якого протягом 2006-2008 рр. не було у сумі 26,1 тис. грн. Загальний обсяг поточних зобов’язань зростає на 2269,7 тис. грн. або в 5,8 раз.
Отже, фінансові показники діяльності ВАТ “Облагропостач” свідчать про покращення фінансового стану підприємства, окрім суми поточних зобов‘язань. Тому, потрібно звернути особливу увагу на їх структуру і обсяг.
Ліквідність балансу ВАТ “Облагропостач” не абсолютна, не вистачає високоліквідних активів, значить, в разі потреби підприємство не зможе оплати свої зобов’язання, більш того, нестача високоліквідних активів протягом 2006-2008 рр. має тенденцію до зростання – на 810,2 тис. грн. Тобто з роками ситуація погіршується.
Показники платоспроможності з роками мають тенденцію до погіршення, всі коефіцієнти нижче нормативних і продовжують зменшуватися, окрім коефіцієнта абсолютної ліквідності. Це свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.
ВАТ “Облагропостач” має абсолютно стійкий фінансовий стан у 2006 р., нормальну фінансову стійкість у 2007 р. у 2008 р. – нестійкий фінансовий стан, тобто з роками ситуація погіршується, протягом 2006-2008 рр. спостерігається тенденція до зменшення ймовірності банкрутства на 4,41 пункти, що являється позитивною тенденцією.
Протягом 2006-2008 рр. на ВАТ “Облагропостач” спостерігається чітка тенденція перевиконання плану випуску продукції, що являється, безперечно позитивним моментом у роботі підприємства.
За п‘ятирічний період на ВАТ “Облагропостач” досить великий вибір виробів. Ціни на нього змінювались переважно в залежності від економічного стану споживачів місцевості. Взагалі, стан асортименту на підприємстві постійно збільшується, незважаючи на скрутний час у державі. Постійно ведеться робота з відкриття нових каналів збуту і вироблення нових видів виробів, зокрема. Аналізуючи стан асортименту конкурентів зроблено висновок про доцільність розробки невеликих партій нових моделей йогуртів з фруктовою начинкою. Характеризуючи асортимент виробів треба сказати, що зараз на підприємстві досить велика кількість видів виробів, які уже є в продажу, так і тих, які найближчим часом з‘являться в ній. Завдяки підтримуванню постійного широкого асортименту товару, підприємство має досить солідну репутацію в районі і є гідним конкурентом іншим організаціям.
В структурі всіх показників, які характеризують ритмічності випуску продукції спостерігається зниження рівня оборотності запасів, тривалості обороту, зниження тривалості операційного циклу. Ритмічність випуску продукції зростає на 15,6 пунктів.
Протягом 2006-2008 рр. на ВАТ “Облагропостач” коефіцієнти сортності на якості продукції зростають: коефіцієнт сортності на 0,04 пункти або на 4,9%, коефіцієнт заліковості на 0,01 пункти або на 1,03%, загальний коефіцієнт якості на 0,01 пункти або на 1,31%, інтегральний показник якості на 0,01 пункти або на 1,17%. Такі зміни, звичайно, свідчать про удосконалення діяльності підприємства в області підвищення якості продукції, що є позитивним моментом у роботі підприємства.
Протягом 2006-2008 рр. на рівень випуску продукції на ВАТ “Облагропостач” показники фінансово-господарської діяльності підприємства впливають переважно позитивно. Але найбільш позитивно на рівень випуску продукції, його обсяг вплинули зниження обсягу товарообігу, оборотність дебіторської і кредиторської заборгованості, загальна оборотність оборотних коштів. Негативно на рівень випуску продукції вплинуло зростання рівня собівартості продукції, обсягу закупівлі та реалізації продукції.
Підвищення якості продукції вимагає додаткових затрат не тільки інтелектуальної праці, але, як правило, й матеріально-грошових коштів. Оскільки підвищення якості промислової продукції в більшості випадків рівнозначно зростанню обсягу її виробництва, згадані витрати слід розглядати як змінні. Як свідчить світова практика і, насамперед, досвід високорозвинутих країн Заходу, в усіх галузях народного господарства сформувалася стійка тенденція до зростання витрат на поліпшення якості продукції. Але слід пам'ятати, що висока якість не повинна досягатися будь-якою ціною. Це ж стосується використання інших нецінових факторів підвищення конкурентоспроможності товарів. Додаткові витрати, пов'язані з реалізацією комплексу цих факторів, повинні бути економічно доцільними, тобто попит на продукцію, а в окремих випадках і ціна мають зрости на більшу величину, ніж це потрібно для відшкодування з надлишком названих витрат.
Збільшення обсягів реалізованої продукції в результаті зниження цін і вартості торгових послуг можливо при реальному зниженні вартості призначеної до реалізації продукції, прискоренні оборотності товарних запасів, підвищенні керованості запасами і закупівлями, ліквідації неходових товарів, широкому впровадженні самообслуговування, підвищенні ефективності використання торгових площ.
Упровадження науково обґрунтованих потоварних нормативів запасів на підприємствах дозволить поліпшити формування асортименту, підвищити ефективність закупівлі товарів, збільшити розміри продажів і прискорити товарооборотність, що буде сприяти оптимальному використанню фінансових ресурсів.
Система управління товарними запасами заснована на їхній мінімізації, прискоренні товарооборотністі і добре налагодженому обліку і контролі за їхнім формуванням і використанням, а також на виявленні відхилень часу перебування товарів на підприємстві від реалізації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення