Курсова робота «Аналіз динаміки, стану та ефективності використання основних засобів підприємства», 2011 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 01.01.2013 15:03 · від pingvin · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні засади аналізу основних засобів підприємства 1.1. Сутність та класифікація основних засобів підприємства 1.2. Методологічні основи аналізу основних засобів підприємства Розділ 2. Аналіз стану, структури та ефективності використання основних засобів пат „чернівецький хлібокомбінат” за 2009-2010 роки 2.1. Оцінка структури та динаміки основних засобів підприємства 2.2. Аналіз показників стану, ефективності використання та забезпеченості підприємства основними засобами Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства та планування їх потреби на майбутній період Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

Таким чином, при виконанні даної роботи було досягнуто основну її мету– здійснено аналіз структури, динаміки, стану та ефективності використання основних засобів на ПАТ „Чернівецький хлібокомбінат” та запропоновано основні шляхи підвищення ефективності їх використання. Досить повно і точно виконано завдання курсової роботи щодо вивчення теоретичних аспектів даної теми, а також щодо економічної оцінки складу, структури, результативності функціонування основного капіталу досліджуваного підприємства. Крім того, здійснено прогнозування ситуації на основі виявлених минулих тенденцій і застосування на практиці запропонованих пропозицій.
Основні засоби є базовою частиною основного капіталу будь-якого промислового підприємства. За своїм економічним змістом основні засоби являють собою матеріально-технічну основу функціонування виробничого процесу. З точки зору бухгалтерського обліку вони є активами, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року або операційного циклу. Основні фонди поділяються на виробничі і невиробничі. Виробничі, у свою чергу, діляться на пасивну частину і активну частину. Остання являє собою сукупність машин і обладнання (та інших об’єктів), які безпосередньо беруть участь у виробництві продукції. Від ефективності використання основних засобів залежить загальна ефективність діяльності підприємства, а також, в деякій мірі, його фінансовий стан. Саме тому дуже важливою є економічна оцінка функціонування виробничих засобів господарюючого суб’єкта. Вона являє собою визначення кількісних і якісних показників стану і використання основних засобів, а також співставлення їх з аналогічними показниками минулих періодів та інших підприємств. Визначальними напрямками такого аналізу є дослідження складу, динаміки, структури, стану та ефективності функціонування основних засобів.
На ПАТ “Чернівецький хлібокомбінат” основні засоби у 2010 році займали 15,3% усього майна підприємства, саме тому їх аналіз має особливе значення для керівництва товариства. В загальній сумі їхня вартість збільшилася на 2101,5 тис. грн. Питома вага вартості активної частини основних засобів протягом 2009-2010 років зменшилась на 5,3% і склала 60%. Протягом аналізованого періоду найбільше зростала частка машин, обладнання і транспортних засобів, це свідчить про нарощування технічного потенціалу підприємства. Причому, збільшення середньорічної вартості основних засобів на 20,4% призвело до зростання виручки на 10,3%, що є індикатором більш ефективнішого використання капіталу і інтенсивного шляху розвитку підприємства. Так, зменшилася фондовіддача основних засобів на 0,77 грн. і склала 8,41 грн.За рахунок збільшення суми основних засобів виручка від реалізації збільшилась на 19291,77 тис. грн., а за рахунок зменшення фондовіддачі – зменшилась на 9534,14 тис. грн.
Знизилась рентабельність основних засобів на 25,5 % і склала у 2010 році 31,7%. Рентабельність залишається на досить високому рівні, але стрімке її зниження свідчить про негативні тенденції діяльності підриємства.
Фондомісткість основних засобів збільшилася на 0,01 грн., що призвело до відносних перевитрат вкладених у них ресурсів на суму 1041,28 тис. грн.
Коефіцієнт зносу у 2010 році становив 0,364, що високим показником, але вказує ще на досить високий ступінь придатності основних засобів до використання.
Позитивним в діяльності підприємства є зростання показника оновлення основних засобів на 0,032, що вказує на проведення підприємством політики в напрямку оновлення складу основних засобів більш сучасною та досконалішою технікою та технологією з метою підвищення результатів діяльності.
Ряд фактів безумовно свідчать про погіршення ефективності і зменшення результативності використання підприємством свого необоротного капіталу, а саме показники рентабельності, фондовіддачі, фондомісткості.
Але, попри всі негативні результати діяльності підприємства в нього існує також ряд позитивних тенденцій. Так, позитивним є зменшення зношеної частини основних засобів в їх загальній сумі та збільшення їх придатності до використання у виробничому процесі, відбувається щорічне змільшення суми основних засобів.
Тому з метою покращення даної ситуації підприємству варто постійно здійснювати оновлення складу основних засобів, що може бути здійснене за рахунок значної суми накопичених амортизаційних відрахувань та дасть змогу не залучати додаткові ресурси із зовнішніх джерел.
Таким чином, втілення в життя запропонованих пропозицій (за інших рівних умов) безперечно сприятиме ефективнішому використанню основних засобів ПАТ „Чернівецький хлібокомбінат”, покращенню його фінансового стану та зростання рейтингу в порівняння з іншими підприємствами харчової промисловості.

Коментар модератора

42 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення