Звіт з практики «Звіт про виробничу практику з страхування в ТДВ «СК«ФІНЕКС»», 2011 рік

З предмету Страхування · додано 16.12.2012 10:43 · від Т@n9l · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1.Загальна характеристика страхової компанії.3 1.1. Ознайомлення з базою практики.3 1.2. Фінансові показники.10 1.3. Ресурси компанії (персонал, основні засоби, фінансова та інформаційна база).12 1.4. Структура й органи управління страхової організації.16 1.5. Інформаційне забезпечення менеджменту в СК.18 1.6. Система підбору і підвищення кваліфікації кадрів, матеріального і морального заохочення персоналу страховика. Зовнішні і внутрішні джерела інформації.22 Розділ 2.Структурний аналіз балансу страхової компанії.25 2.1. Аналіз активів і пасивів страхової організації.25 2.2. Запас платоспроможності страховика.28 Розділ 3. Аналіз фінансових результатів.33 3.1. Оцінка виконання фінансового плану за показниками доходів, видатків, прибутків та їх динаміка.33 3.2. Встановлення факторів впливу на зміну фінансових результатів діяльності страхової організації.36 3.3. Оцінка наявних резервів збільшення доходів, економії видатків та збільшення прибутку.38 Висновки.50 Список використаних джерел.53 Додатки.54

Висновок

Під час проходження практики відбулося знайомство з роботою компанії в розрізі всіх пунктів програми практики. Працівниками компанії було надано всі необхідні для виконання плану практики матеріалів, що не складають комерційної таємниці.
У ході проходження практики я оформлювала договори страхування вантажів, майна, фінансових ризиків, відповідальності; спілкувалася з клієнтами з приводу проходження договорів страхування вантажів, складала відповідні акти виконаних робіт.
Крім цього я виконувала також іншу роботу, що допомагало мені ознайомитися з роботою страхової компанії та застосувати теоретичні знання, отримані в академії.
Загалом практика дає змогу краще зрозуміти сутність явищ і процесів, які вивчаються в теоретичних курсах „Страхування” та „Страхові послуги”.
На основі розуміння процесів, які супроводжують страхову діяльність у майбутніх фахівців розвивається аналітичне мислення, яке дає змогу осмислити всю структуру взаємовідносин у страхуванні та дає імпульс до творчого пошуку рішень під час здійснення практичних завдань.
Працюючи в страхуванні, окрема людина може розкрити та реалізувати свої особистісні здібності та характеристики при спілкуванні з клієнтами та в колективі.
На даний час є всі передумови для саморозвитку і самовдосконалення у страхуванні, - тому майбутнім фахівцям потрібно постійно і щоденно вчитися, займатися самоосвітою, адже майбутній фахівець – це освічена людина з досвідом, яка протягом всього життя вчиться і самовдосконалюється.
Хотілося б запропонувати деякі удосконалення діяльності СК«ФІНЕКС».
Держава зі свого боку зобов'язана забезпечити учасників ринку адекватною, реально функціонуючої законодавчо-нормативною базою, яка відповідає всім об'єктивним вимогам і ні в якому разі не гальмує розвиток страхування як галузі й окремих його елементів.
Об'єктивна необхідність зміцнення фінансових основ діяльності існує у всіх страхових організацій незалежно від розміру їхнього статутного капіталу, величини страхових резервів, обсягу страхового портфеля і набору профільних видів страхування. Зокрема, необхідність зміцнення фінансових основ та підвищення якості активів виявляється при детальному вивченні фінансових результатів і відносних показників її поточної, фінансової та інвестиційної діяльності.
До переліку основних заходів, які можуть привести до зміцнення фінансових позицій СК«ФІНЕКС», відносяться:
• постійний моніторинг фінансового стану організації;
• розробка і своєчасне уточнення показників фінансової стратегії;
• розвиток інформаційних технологій в сфері фінансового планування;
• проведення досліджень ринку, вивчення його ємності та реальних потреб;
• оптимізація системи продажів специфічних страхових продуктів;
• вихід на регіональні ринки страхування, а також ринки ближнього зарубіжжя для конструктивного обміну досвідом з іноземними колегами.
Якість активів і капіталу страхової організації безпосередньо свідчить про фінансовий стан організації. Стосовно до СК«ФІНЕКС» на підставі отриманих в ході аналізу відомостей про його фінансове становище для поліпшення його фінансового стану пропонується розробити та реалізувати комплекс заходів, спрямованих на поліпшення окремих фінансових показників його діяльності. Зокрема:
1) оптимізувати співвідношення власного і позикового капіталу. У валюті балансу СК«ФІНЕКС» переважають власні кошти, що, хоча і свідчить про високий ступінь її фінансової стійкості, побічно обмежує темпи стратегічного розвитку та можливості приросту фінансової рентабельності. У зв'язку з цим необхідно розширювати фінансовий потенціал за рахунок збільшення обсягів позикового фінансування. Дана міра, однак, буде супроводжуватися зростанням фінансових ризиків, що потребують більш ретельного фінансового аналізу.
2) стосовно заборгованостей: сприятливий вплив на фінансовий стан компанії здатне надати скорочення дебіторської заборгованості і кредиторської заборгованості.
Важливою особливістю страхової діяльності, є те, що при її грамотному плануванні організація має можливість акумулювати величезну кількість тимчасово вільних коштів і при дотриманні ряду вимог розміщувати їх на той чи інший термін, залежно від кількості майбутніх виплат та їх терміновості. Тому страховикові, що бажає нарівні з поточною операційною та фінансовою діяльністю отримувати дохід від інвестиційних вкладень, так чи інакше доводиться ставати інвестором і вирішувати питання, пов'язані з якістю: надійністю і вигідністю здійснюваних вкладень. Важливо не забувати, що одночасно з придбанням додаткового джерела доходу організація піддає себе додатковим ризикам, з якими неминуче пов'язана інвестиційна діяльність.
Говорячи про інвестиційну діяльність СК«ФІНЕКС» перерахуємо основні моменти, облік яких ймовірно дозволить страховій компанії розширити можливості інвестиційної діяльності і поліпшити показники її ефективності.
По-перше, необхідно своєчасно розширювати асортимент використовуваних інвестиційних інструментів.
По-друге, аналітична робота, що передбачає оцінку кон'юнктури фондового ринку і пошук прийнятних об’єктів інвестування, повинна вестися регулярно.
По-третє, окрему увагу потрібно приділяти підвищенню культури і свого роду «грамотності», обізнаності споживачів страхових послуг, необхідного для формування потенційного платоспроможного попиту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали