Дипломна робота «Економічна безпека України», 2011 рік

З предмету Право · додано 05.12.2012 15:59 · від 88 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження економічної безпеки держави 8 1.1. Теоретичні підходи до визначення сутності економічної безпеки держави як складової національної безпеки 8 1.2. Структура, коефіцієнти оцінки та показники економічної безпеки держави 16 1.3. Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави 28 1.4. Особливості зарубіжної практики нормативно-правового забезпечення економічної безпеки держави 35 Висновок до розділу 1 43 Розділ 2. Сучасний стан правового забезпечення економічної безпеки україни 46 2.1. Нормативно-правове забезпечення економічної безпеки в Україні 46 2.2. Рада національної безпеки і оборони України як гарант національної безпеки держави 55 2.3. Індикатори та методи моделювання економічної безпеки України в умовах ринкових трансформацій 66 Висновок до розділу 2 76 Розділ 3. Актуальні проблеми правового забезпечення економічної безпеки україни та шляхи їх подолання 79 3.1. Проблемні аспекти впливу державного боргу на рівень економічної безпеки України 79 3.2. Перспективи участі України в переговорному процесі СОТ у контексті позитивного впливу на рівень економічної безпеки держави 83 3.3. Пріоритетні напрями забезпечення економічної безпеки держави 92 Висновок до розділу 3 101 Висновки 103 Список використаних джерел 109

Висновок

Економічна безпека — визначальна складова національної безпеки України. Визначення та алгоритм розрахунку рівня економічної безпеки держави є закріпленими на законодавчому рівні.
Так, у методиці розрахунку рівня економічної безпеки України визначено, що економічна безпека — це такий стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задовольняти потреби особи, сім’ї, суспільства та держави.
Основними складовими економічної безпеки України є сировинно-ресурсна, енергетична, фінансова, воєнно-економічна, технологічна, продовольча, демографічна безпека та ін. Економічна безпека є вирішальним, основоположним поняттям національної безпеки, яка водночас нерозривно залежить і взаємодіє з іншими її складовими (оборонною, політичною, інформаційною, інтелектуальною, правовою тощо).
Економічна безпека держави характеризується територіальною структурою, складовими якої є, в першу чергу, адміністративно-територіальні одиниці першого порядку.
Тому загальнодержавний рівень економічної безпеки визначається рівнем безпеки регіональних систем, а процес гарантування економічної безпеки держави повинен реалізовуватися на основі врахування і дотримання безпеки територіальних складових.
На наш погляд, сутність економічної безпеки не має чіткого визначення у тому разі, коли не має чіткого визначення предмета економічної безпеки. Більшість авторів узагалі обходять проблему предмета економічної безпеки. Іноді предмет державної діяльності у сфері економічної безпеки обмежується визначенням і моніторингом несприятливих чинників і формуванням економічної політики та інституціональних перетворень.
Категорія визначається високим рівнем самодостатності економіки, економічною самостійністю, стабільністю і стійкістю економіки, здатністю до розвитку на основі інноваційних стратегій. Поняття розуміється як стан забезпеченості необхідними ресурсами на рівні, який дозволяє гарантувати розвиток і зростання економіки та соціальної сфери при достатньому захисті економічних інтересів від системи загроз зовнішнього і внутрішнього походження.
Основним шляхом підтримки належного стану безпеки є формування цілісної системної динаміки, реалізація якої дозволить досягти позитивного стану функціонування соціально-економічних систем різних територіальних рівнів.
Економічна безпека є багатокомпонентним поняттям, у складі якого можна виділити такі види безпеки: енергетична, фінансова, інвестиційна, інноваційна, соціальна. За даними компонентами доцільно формувати систему індикаторів, поєднання яких дає змогу визначити стан і динаміку економічної безпеки в цілому. Від стану безпеки кожного з блоків залежить дотримання економічної безпеки держави.
Розрахунки коефіцієнтів економічної безпеки за її складовими дали можливість визначити рівень безпеки за кожним регіоном України. Виконано районування території України за рівнем економічної безпеки, в результаті якого було виділено такі райони: найвищого (3 регіони), високого (8), середнього (13) і низького (3) рівня. Це дозволило виявити регіональні особливості стану економічної безпеки.
Отже, враховуючи наведене щодо змісту та структури адміністративно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави, можна навести такі висновки:
• цей механізм включає дві взаємопов’язані підсистеми (підсистема елементів — засобів впорядкування суспільних відносин, а також підсистема його структури), які в своїй сукупності і утворюють вказаний механізм;
• він сприяє реалізації державно-владних повноважень і функцій держави в сфері забезпечення економічної безпеки і постає у вигляді цілісного системно-організованого засобу впливу на економічну сферу, де об’єктом впливу з боку цього механізму слід визнати правовідносин в сфері економіки в частині забезпечення її безпеки;
• на визначення змісту та особливостей цього механізму впливають об’єкт забезпечення, яким виступають правовідносини в сфері економіки, а також характер та специфіка здійснення економічної функції держави (централізоване або децентралізоване управління економікою, втручання держави у її розвиток або забезпечення функціонування економіки за законами ринку).
Основними нормативно-правовими актами які регулюють економічну безпеку в Україні є: «Про основи національної безпеки України», «Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України» «Про Раду національної безпеки і оборони України», «Методика розрахунку рівня економічної безпеки України» та ін.
З огляду на зазначене, варто зупинитися на одному з найважливіших аспектів забезпечення належного захисту економічної безпеки — на координації діяльності державних органів, приватного сектору, громадських організацій та окремих громадян. Згідно зі статтею 17 Конституції України забезпечення інформаційної безпеки — справа усього українського народу.
Аналіз стану економічної безпеки України показує, що до основних проблем забезпечення економічної безпеки належать проблеми загальносистемного характеру, пов’язані з відсутністю наукового обґрунтування і практичної апробації політики і методології державної системи економічної безпеки.
За характером це правові та нормативно-правові, науково-технічні, економічні, організаційні, кадрові проблеми тощо.
Пріоритетним завданням є створення законодавчої і нормативно-правової бази забезпечення інформаційної безпеки, а саме нормативно-правової бази щодо розподілу і використання персональної інформації з метою створення умов для інформаційних стосунків між органами державної влади і суспільства, формування передумов досягнення соціального компромісу, створення умов становлення соціального партнерства як основи демократичного розвитку суспільства, розробки регламенту інформаційного обміну для органів державної влади і управління, реєстру інформаційних ресурсів, закріплення відповідальності посадових осіб, громадян за додержання вимог інформаційної безпеки.
Рада національної безпеки і оборони України — координаційний орган з питань національної безпеки та оборони України. Відповідно до Конституції України є допоміжним органом Президента України.
За 10 років своєї діяльності Рада національної безпеки і оборони України розглянула 76 питань, пов’язаних із формуванням та реалізацією державної політики у сфері національної безпеки і оборони (список питань, рішення з яких уведені в дію відкритими указами Президента України, додається).
Можна стверджувати, що ми до цього часу не повернулися до рівня вітчизняного ІРЛП 1990 р. (0,799), основна причина — падіння ВВП за ППС на душу населення, який в Україні до кінця 80-х рр. був трохи менше 10 тис. дол., та все ж за рахунок порівняно розвиненої системи освіти і охорони здоров’я як спадщини «радянської епохи» наші позиції за якістю життя дещо кращі, ніж за його рівнем.
Система забезпечення економічної безпеки повинна функціонувати в таких режимах, як повсякденний, підвищеної готовності, глобального застосування, локального застосування. Використання кожного з цих режимів залежить від ступеня ризику кризових ситуацій в економіці та визначається на основі проведення моніторингових досліджень.
Підсумувавши зазначимо: ЕБ є основою НБ країни; це поняття відображає підвищення значимості забезпечення безпеки в усіх сферах держави, й особливо в економіці, що пов’язано зі зростанням в глобалізованому світі ролі факторів ризику, невизначеності та взаємозалежності; стратегічні національні інтереси у сфері економіки багатогранні, й вони спрямовуються на забезпечення стійкого економічного росту, підвищення конкурентноздатності економіки та забезпечення добробуту. Успішна реалізація цих напрямів можлива за умов ведення належної політики щодо державного боргу, що позитивно відображатиметься на економіці країни і сприятиме її зростанню; (3) для переходу до етапу стійкого розвитку потрібна зміна парадигми розвитку і посилення державного регулювання соціально-економічних процесів, в тому числі включаючи контроль за використанням залучених коштів і повернення позик.
Проаналізовано базові групи невирішених проблемних питань, що стоять на порядку денному Доського раунду переговорів СОТ, та позиції основних гравців, які беруть участь у їх вирішенні. Визначено доцільність приєднання України до Кернської групи в переговорах щодо сільського господарства, оскільки відстоювання подальшої лібералізації в цьому секторі сприятиме зниженню показника захисту від українського експорту і сприятиме підвищенню рівня економічної безпеки держави.
Відзначено надзвичайну важливість активної участі України у вирішенні сучасних питань в енергетичній сфері та сфері торгівлі товарами, які мають позитивний ефект у боротьбі зі зміною клімату, в контексті закріплення за Україною можливості безперешкодного експорту відповідних товарів. Також для отримання можливості поміркованого гальмування лібералізації власних показників тарифного та нетарифного захисту після закінчення перехідного періоду Україні доцільно консолідувати зусилля з країнами, що нещодавно приєднались до СОТ.
Перспективи подальших досліджень будуть пов’язані з кількісними оцінками впливу домовленостей у СОТ на рівень економічної безпеки України.
Важливо здійснити економічні реформи в країні, які повинні охопити такі напрями соціально-економічного розвитку, що забезпечать перехід країни на фазу пожвавлення і сталого економічного розвитку як головної умови досягнення економічної безпеки держави.
Доцільно насамперед сформувати спеціальний фонд накопичених фінансових засобів з метою використання його ресурсів на цілі успішного реформування економіки, мінімізації та нейтралізації загроз ЕБД.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення