Курсова робота «Авторське право: поняття, характеристика», 2010 рік

З предмету Право · додано 28.11.2012 17:59 · від oluchk · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Розділ і. Поняття та характеристика авторського права.6 1.1. Об'єкти авторського права.8 1.2. Суб'єкти авторського права.13 1.3. Зміст авторського права.21 1.4. Строки чинності авторського права.25 2. Розділ іі. Особливості і види договірних відносин у галузі реалізації творчої діяльності.28 3. Розділ ііі. Поняття і види авторських договорів.32 4. Розділ iv. Захист авторських прав. 36 Висновок.42 Список використаних джерел.45

Висновок

Таким чином резюмуючи зміст курсової можна дійти таких висновків:
авторське право - сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів літератури, мистецтва й науки.
Як частина цивільного законодавства авторське право являє собою набір виключних прав які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності.
Регулювання у сфері авторського права здійснюється такими нормативними актами: Конституція України (статті 41, 54), Цивільний Кодекс (статті 433—448), Закони України "Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993 р. та ін.
Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури, і мистецтва. Але об'єктом авторського права може бути лише твір, який є результатом творчої праці автора. Не вважається об'єктом авторського права суто технічна робота (наприклад, передрук на друкарській машинці чужого твору або навіть його літературна обробка — редагування, коректура тощо).
Авторське право визнається за будь-яким твором в галузі науки, літератури, мистецтва незалежно від його форми, готовності і художньої цінності.
Суб’єктами авторського права є особи, яким належить суб’єктивне авторське право на твір. Первинним суб’єктом авторського права є автор твору, а також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону. Автором твору може бути будь-яка фізична особа незалежно від віку, громадянства, дієздатності. Суб'єктом похідного авторського права може стати будь-яка фізична чи юридична особа, до якої авторське право перейшло на підставі цивільної угоди або в порядку спадкування.
Відповідно до Закону "Про авторське право і суміжні права" авторські права поділяються на три види: особисті немайнові, майнові та право слідування. Особисті немайнові права належать тільки автору твору. Майнові права можуть передаватися автором третім особам на підставі авторського договору з метою одержання винагороди. Проміжне місце між немайновими й майновими правами займає право слідування, що, будучи особистим правом, тісно пов'язане з майновими інтересами автора.
Авторське право виникає з моменту створення твору (ч. 1 ст. 437 ЦК). Але строки чинності особистих немайнових та майнових прав є різними.
Цивільний кодекс встановив, що особисті немайнові права, є чинними безстроково, якщо інше не передбачено законом. Майнові права автора твору, за загальним правилом, діють упродовж усього життя автора та сімдесят років після його смерті. Якщо твір було створено у співавторстві, цей строк обчислюється після смерті останнього співавтора.
Використання твору автора іншими особами здійснюється на підставі авторського договору, що укладається в письмовій формі.
Взагалі, авторський договір — це консесуальна угода, за якою автор або правонаступники передають готовий твір певній організації для використання або автор бере на себе обов'язок створити певний твір і передати його для використання обумовленим у договорі способом
Авторські договори можуть бути двох типів:
3. авторський договір на передавання твору для використання;
4. авторський ліцензійний договір.
Найпоширенішими видами договорів про використання творів є авторські договори замовлення; видавничі договори, постановочні, сценарні, договори художнього замовлення, договори про видання творів у перекладі, у переробці; авторські договори на створення і передачу комп'ютерних програм; договір про депонування рукопису; договір про використання у промисловості неопублікованого твору декоративно-прикладного мистецтва тощо.
Захист авторського права — одна з важливих категорій теорії цивільного та цивільно-процесуального права. Під захистом авторських прав слід розуміти передбачені законом заходи із їх визнання, припинення їх порушення, застосування до правопорушників заходів юридичної відповідальності. Захист особистих немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.
Існують дві форми захисту авторського права, а саме — юрисдикційна та неюрисдикційна.
Юрисдикційна форма захисту — це діяльність уповноважених державних органів по захисту порушених чи оспорюваних суб'єктивних авторських прав. Її суть виражається в тому, що особа, права та законні інтереси якої порушені неправомірними діями, звертається за захистом до державного органу, що уповноважений здійснити відповідні заходи для відновлення порушеного права і зупинення правопорушення. Неюрисдикційна форма захисту — передбачає дії юридичних і фізичних осіб із захисту своїх авторських прав на твір, які здійснюються ними самостійно без звертань в державні або інші компетентні органи. При цьому маються на увазі лише законні способи захисту, наприклад сповіщення порушника про існування авторських прав і пропозицію вирішити спір шляхом переговорів.
Вибір форми захисту прав (юрисдикційна чи не юрисдикційна) та конкретного способу захисту з урахуванням усіх обставин справи залежать як від змісту суб'єктивного права, що підлягає захисту, так і від ступеня небезпеки такого порушення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали