Курсова робота «Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного страхового ринку», 2011 рік

З предмету Економіка · додано 19.11.2012 11:00 · від deivion4ik · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 1. Теоретичні основи функціонування страхового ринку. 5 1.1. Сутність страхового ринку. 5 1.2. Структура та механізм функціонування страхового ринку. 11 1.3. Державне регулювання страхової діяльності. 17 2. Характеристика страхового ринку України. 17 2.1. Роль страхового ринку в економіці країни. 20 2.2. Сучасний стан та проблеми страхового ринку України. 24 2.3. Зарубіжний досвід функціонування страхового ринку. 36 3. Перспективи активізації розвитку страхового ринку в Україні. 44 Висновки. 50 Література. 53 Додатки. 56

Висновок

По результатам функціонування національного страхового ринку можна зробити висновки, що зростання кількості страхових компаній не означає якісних змін у страховій сфері. Перш за все в конкуренції з надання страхових послуг. Визначальними в умовах ринкової економіки для більшості страховиків стали проблеми їх адаптації до ринкового середовища та забезпечення своєї фінансової стійкості, як самих компаній, так і їх страхових операцій. Низька ефективність страхової діяльності пояснювалась також і іншими об’єктивними причинами і перш за все загальною економічною і фінансовою кризою та пов’язаними з нею проблемами збитковості галузей народного господарства, невиплатами заробітної плати і зубожінням населення, втратою довіри населення до економічних і ринкових перетворень, в тому числі і розвитку страхування.
Економічні інтереси страховиків та страхувальників найбільш повно реалізуються на страховому ринку, який являє собою складну, багатофакторну, динамічну, відповідним чином структуровану систему економічних відносин між суб’єктами ринку.
Основні напрями розвитку і функціонування страхового ринку нерозривно пов’язані зі створенням конкурентного середовища і вдосконаленням організаційної структури ринку. Національний страховий ринок представлений різними за статусом і організаційними формами страховими компаніями і товариствами, що є позитивним в діяльності на національному страховому ринку. Практично страховий ринок структурований по окремих видах страхових послуг.
Держава є основним визначальним фактором середовища, в якому формується та функціонує страховий ринок, оскільки саме вона визначає правове, організаційне, економічне та соціальне поле, в якому існує ринок страхових послуг. Сьогоднішній стан нормативно - правової бази страхового ринку України, як про це свідчить проведений аналіз, є доволі складним та таким, що потребує подальшого розвитку. Основним недоліком нормативно – правової бази українського страхового ринку є відсутність системності існуючих законодавчих актів. Реальний попит не є адекватним наявній кількості страховиків на ринку України.
Страхова діяльність, стала такою сферою, потреба в якій об’єктивно існує, а довіри до неї у страхувальників (як юридичних, так і фізичних осіб) замало. Організація та технологія формування страхового ринку України потребує подальшого вдосконалення, застосування нових форм та методів страхової діяльності, від вдалого впровадження яких значною мірою залежатиме подальший розвиток ринку страхових послуг в Україні. Модель економічного розвитку України потребує розгалуженої фінансово стабільної системи страхування, розвитку страхового ринку, що в довгостроковому відношенні є важливим ресурсом, використання якого може дати значний за масштабами ефект економічного зростання. Частка страхового ринку у вітчизняній економіці ще доволі мала, що підтверджують наведені показники. Статутні фонди страхових компаній були і продовжують залишатися невеликими. Для українських страхових організацій є характерним низький рівень виплат страхових відшкодувань, до того ж він постійно знижується. Кількість страховиків в Україні є невиправдано високою не тільки відносно реальних потреб суспільства в страхових послугах, а й відносно тієї долі ризиків, яка ними страхується.
Український страховий ринок характеризується дуже слабким сектором з надання послуг зі страхування життя, але маючи найнижчу питому вагу в загальній сумі страхових платежів, проявляє тенденцію до зростання. Величезний потенціал українського страхового ринку давно цікавить провідні світові страхові організації. Поки що їх діяльність в Україні досить обмежена. Потребують вдосконалення всі нормативні акти, на яких ґрунтується страхова діяльність в Україні. Важливим є гармонійне поєднання розумного державного втручання та вільного підприємництва в сфері страхової діяльності. Законодавче забезпечення формування національного страхового ринку має бути виділене як окрема галузь законодавства. Успішність процесу державного регулювання страхової діяльності прямо залежить від виконання всіма органами всіх гілок влади тільки тих функцій і повноважень, які передбачені законодавством України. При поліпшенні організації та технології страхової діяльності слід враховувати, що потреби страхувальника в послугах стали більш різноманітними. Необхідно впроваджувати більш прогресивні методи наближення страхових послуг до споживачів, зокрема, страхуванням через мережу Інтернет. Основні зусилля страховиків мають бути направлені на зниження ціни страхової послуги, шляхом вдосконалення структури страхових тарифів. Важливим технологічним напрямком роботи по розвитку страхування в Україні є консультативна діяльність страховиків, направлена на усвідомлення підприємцями необхідності і вигідності страхування. Потрібен комплекс заходів суто економічного змісту та спрямованості, тісний зв’язок розвитку страхового ринку із загальними трансформаційними перетвореннями в національній економіці. Реалізація потенційних можливостей страхового ринку України значною мірою залежить від того, наскільки розвиток системи страхування буде сприйматись як комплексна проблема загальнодержавного значення.
Важливим напрямом страхової діяльності залишається впровадження зарубіжного досвіду організації страхування і ефективного функціонування страхового ринку, оскільки страхові компанії в розвинутих країнах мають значний досвід ринкових перетворень, постійно оцінюють ризик і прогнозують страхові події, розробляють рекомендації по підвищенню ефективності роботи страховиків і страхувальників.
Основними вимогами до страхової діяльності залишається інформаційне забезпечення страхового ринку, удосконалення методології страхування та його економіки й організації, а також підготовка і перепідготовка кадрів.
В більш широкому плані в Україні по суті стоїть питання розвитку страхового захисту, як окремого напряму державного регулювання розвитку народного господарства, для чого необхідний подальший розвиток нормативно-правового забезпечення страхової справи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?