Курсова робота «Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності», 2003 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 01.11.2012 00:18 · від Мах · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1.роль інформаційного забезпечення в аналізі господарської діяльності 6 1.1. Поняття інформації та класифікація джерел її даних для аналізу господарської діяльності 6 1.2. Структура економічної інформації та інформаційного забезпечення 13 1.3. Вимоги, які ставляться до інформаційного забезпечення 15 Розділ 2.інформаційне забезпечення як основа продуктивного функціонування господарської діяльності 19 2.1. Документальне оформлення результатів аналізу 19 2.2. Показники інформаційного забезпечення 21 2.3. Організація обробки економічної інформації 26 Розділ 3. Інформаційні технології в системах та їх застосування 29 Висновки і пропозиції 38 Список використаних джерел 40 Додатки

Висновок

Одним з найважливіших факторів зростання ефективності виробництва є вміння господарювати, а також рівень підприємницької діяльності. До цього належить також і вміння використати науково-технічний прогрес, досягти конкурентоспроможності продукції, закріпитися на традиційних і нових ринках збуту продукції та на ринках постачання, вибрати найбільш раціональні варіанти матеріально-технічного забезпечення, технології та організації виробництва. До основних факторів виробництва, поряд із землею, капіталом та працею, входять також і підприємницькі здібності, підприємницький хист. Це здатність не тільки (і навіть не стільки) окремого власника-підприємця, а й виробничого колективу інженерів, техніків, робітників і управлінців (менеджерів) підприємства, організації, фірми, територіального комплексу, державного управління, влади, суспільства.

Отже, для ефективного використання підприємницьких здібностей і підвищення ефективності управління на всіх рівнях необхідна відповідна інформація про витрати, яка б дозволяла оцінювати місце і час, визначати їх ефективність порівнянням з результатами діяльності.

Ця інформація потрібна як для споживачів, так і для виробників, бо дає орієнтир для організації виробництва або зміни номенклатури для внутрішнього і зовнішнього ринків.

Обсяги та зміст інформації за складом користувачів різних рівнів визначається за допомогою діючої системи обліку та статистики регламентуються відповідними законами та нормативними актами, законом “Про комерційну таємницю” тощо.

Широке застосування сучасної техніки значно збільшили інформаційні можливості управлінської системи, дозволили прискорити обробку управлінської інформації, розширити коло одержаних даних, підвищити якість та змінити їх характер.

Сучасна електронно-обчислювальна інформація надає можливість поряд з операціями фіксації, накопичення обробки інформації і ряд логічних операцій, що дозволяє автоматизувати ряд конкретних завдань по прийняттю управлінських рішень для виробництва.

Інформаційне забезпечення є основою продуктивного функціонування господарської діяльності. Особливо важливе значення приділяється документальному оформленні результатів аналізу, оскільки результати господарської діяльності оформляються у вигляді таких документів як форма №1 “Баланс”, №2 “Звіт про фінансові результати”, №3 “Звіт про рух грошових коштів”, а також інших документів (пояснювальні записки, довідки, заключення тощо).

Провідна роль в інформаційному забезпеченні аналізу належить бухгалтерському обліку і звітності, де найбільш повно відображається стан господарських процесів та їх результати, які необхідно зберігати на дискетах, магнітних стрічках, дисках та інших магнітних носіях, завдяки яким забезпечується швидкий пошук інформації. Найпрогресивнішим в сучасних умовах є організація технологій з використанням ЕОМ, що сприяє зменшенню чисельності персоналу, а чим самим і витрат на проведення аналізу, зменшення витрат часу та забезпечення швидкої обробки інформації. Проте при позитивних якостях ЕОМ існує ризик помилковості в процесі обробки інформації і тому на підприємствах потрібні висококваліфіковані програмісти, які б забезпечили якісне програмування і прогресивну роботу підприємства.

Отже, при створенні інформаційної бази економічного аналізу потрібно врахувати не лише необхідність даних у конкретному випадку, а й затрати на їх збір і обробку або надзвичайні затрати на інформаційне забезпечення, що знижують ефективність самого аналізу, тому, складаючи програму аналізу, необхідно передбачити проведення спеціальних розрахунків необхідності в інформації й оцінювання затрат на її збір і перетворення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?