Дипломна робота «Механізм податкового планування на підприємстві та напрямки його удосконалення», 2011 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 31.10.2012 21:45 · від Онуфрій · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи податкового планування на підприємстві 8.1.1. Економічний зміст і основні етапи податкового планування 8 1.2. Класифікація, методи та основні напрямки податкового планування на підприємстві 25 Висновки до розділу 1 35 Розділ 2. Аналіз діючого економічного механізму податкового планування на підприємстві 37.2.1. Економічний механізм податкового планування на підприємстві 37 2.2. Методика формування та реалізації планів суб’єктів господарювання з податкових платежів 49 2.3. Аналіз оподаткування та податкового планування на підприємстві 56 Висновки до розділу 2 66 Розділ 3. Вдосконалення економічного механізму податкового планування на підприємстві 67.3.1. Світовий досвід використання методів податкового планування в діяльності підприємств 70.3.2. Рекомендації щодо удосконалення податкового планування на підприємстві 77. Висновки до розділу 3 94 Висновки та пропозиції 96 Список використаних джерел 101 Додатки 110

Висновок

У дипломній магістерській роботі проведене теоретичне узагальнення та пропонується вирішення актуального наукового завдання: удосконалення сучасного економічного механізму корпоративного податкового планування.

Податкова складова перебудови вітчизняної економіки на ринковий тип господарювання полягає не лише у інституційній складовій реформування податкової системи і державної політики оподаткування на макроекономічному рівні, але і у покращенні рівня керування корпоративними податковими потоками на рівні підприємств. Зазначене досягається через застосування у їх фінансово-господарській діяльності механзму податкової оптимізації, в теоретичній і методологічній основі якої лежить податкове планування.

Податкове планування є базовим інструментом ефективного і успішнгого функціонування юридичної особи і є:

- ланкою, яка сполучає різні стадії і комплекси єдиної системи економічного планування на підприємстві. Це стосується тактичного та стратегічного розвитку підприємства;

- однією із важливих функцій корпоративного податкового управління на підприємстві, являючись одним з головних податкових інструментів збільшення ринкової ціни компанії, шляхом оптимізації грошових потоків;

- складовою фінансової і зокрема податкової політики підприємств і має великий вплив на господарчі процеси на макро- і мікроекономічному рівнях.

Значення планування податкових платежів для економіки сучасних підприємств як найбільш важливого елементу корпоративного податкового менеджменту та цінного інструменту політики оподаткування, роль планування, як такого у ході регулювання фінансово-господарської діяльності підприємств зумовлюють потребу у науковому дослідженні економічних механізмів реалізації даного процесу на підприємстві. В основі таких досліджень, враховуючи дефіцит для більшості вітчизняних підприємств фінансових ресурсів, як зовнішнього так і внутрішнього типу, має бути вивчення впливів політики оподаткування підприємств на структуру їхнього капіталу.

Механізм планування податків на підприємстві в дипломній магістерській роботі представлено як невідємна частина загально-економічного механізму діяльності підприємства і є системою, яка включає сукупність економічно-організаційних форм і методів планування, регулюючого інструментарію і оптимізацію податкових потоків юридичної особи враховуючи тактичні та стратегічні цілі її розвитку. Структура механізму планування податкових потоків на підприємстві, яка запропонована в роботі, містить в собі єдину систему елементів, які взаємодіють між собою та включають у собі склад і структуру такого процесу, його зміст та головні рівні на яких ухвалюються управлінські рішення стосовно оптимізації податків, критерії на які орієнтуються оптимізаційні заходи, інструментарій та методи, що використовуються при їх досягненні.

Проведене дослідження дало змогу уточнити економічний зміст податкового планування під яким слід розуміти діяльність, що напрвлена на покращення процесів управління юридичної особи, упорядкування її фінансово-господарської діяльності згідно стратегічної мети розвитку враховуючи чинне податкове законодавство. Такий підхід визначає основну мету податкового планування, як максимізацію ринкової вартості юридичної особи шляхом покращення її податкового портфеля.

Доведено, що податкове планування опирається на первинні, об'єктивні економічні передумови. Останні можливо виділити, на нашу думку, у три окремі блоки: сутнісний, або мікроекономічний; макроекономічний і територіальний.

Макроекономічний блок будувався враховуючи кейнсіанський підхід і передбачає макроекономічне податкове планування на державному рівні, але враховуючи те, що кожний господарюючий субєкт являється складовою економічної системи то правила податкового планування на рівні окремих господарських структур потрібно встановлювати враховуючи загальногосподарські наслідки приянятими ними рішень в сфері планування для держави.

Сутнісний, або мікроекономічний блок зумовлений фінансовою природою податків, а саме, їх не-нейтральністю. Територіальний блок планування податків будується на Олсонівському принципі фіскальної рівноваги та враховує дві основні теореми економіки добробуту: необхідність планування на рівні держави є передумовою необхідності планування на рівні підприємств і менеджмент податків має бути більш ефективний на тому рівні, де проводяться доходи, які виступають основним джерелом податків.

Дослідивши економічну сутність податкового планування на підприємстві, виявивши об'єктивні основи, на яких основується досліджувана економічна категорія, нами пропонуються наступні принципи корпоративного податкового планування: цільова спрямованість, легальність, організаційна ієрархічність, безперервність, синхронізація, гнучкість, альтернативність, ефективність.

Дослідження економічної суті корпоративного податкового планування, обґрунтування у теоретичному плані його основних принципів є базовою умовою створення та розвитку наукової методології реалізації корпоративного податкового планування.

Аналіз зарубіжної практики використання різних методів оптимізації у податковому плануванні в процесі фінансово-господарської діяльності вітчизняних підприємств визначив їх корисне використання, але із врахуванням специфіки Українського законодавства, шляхом зменшення ставок оподаткування до ефективного розміру, застосовуючи, як інструмент, для цього два основні види податкових пільг. Перший направлений на стимуляцію виробничо-комерційної діяльності підприємства та містить прискорення амортизації, різні знижки при інвестуванні і проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, податкові кредити, відрахування до резервного фонду. Другий вид податкових пільг дозволяє вирішити певні соціальні завдання і характерний в основному для прямих і непрямих податків, платниками яких є кінцеві споживачі. Безперечно, що такі види пільгового оподаткування мають бути захищені на законодавчому рівні.

У дипломній магістерській роботі обґрунтовується твердження, що структура планування податкових платежів на підприємстві має будуватися на основі двох головних критеріїв: відображати планування податкових потоків як діяльність у визначеному напрямку, що містить логічно обумовлену послідовність та сукупність процедур, які визначають хід вирішення того чи іншого управлінського завдання. Такі процедури представленні головними етапами планування, а також забезпечують інтеграційні взаємозв'язки різних ієрархічних рівнів управління та узгоджують завдання, які підлягають вирішенню в процесі прийняття управлінських рішень оперативному, тактичному та стратегічному рівнях.

Обґрунтовано необхідність використання у механізмі корпоративного податкового планування трансакційного коефіцієнта. Даний коефіцієнт дозволить врахувати вплив, як самого податкового тиску так і додаткових податкових витрат, які ми називаємо трансакційні і які пов'язані із реалізацією заходів з податкового планування (витрати підприємства на податкове адміністрування сплачуваних податків та витрати повязанні з ризиками різних податкових перевірок).

За підсумками проведеного дослідження виявлено, що результативність економічного механізму корпоративного податкового планування залежить від спроможності підприємства регулювати показник фондоозброєності виробництва у напряку підвищення питомої ваги капіталу у загальній структурі інвестицій.

Доведено, що підвищення фондоозброєння має відбуватися у рамках досягнення певного прийнятного (оптимального) рівня показника податкового тягаря. При цьому показнику трансакційні податкові витрати, які створюються як наслідок реалізації заходів планування податкових платежів, не перевищують розміру ймовірних фінансових втрат.

Для серйозного покращення якості податкового планування на рінві підриємств необхідна реалізація заходів інституційного характеру, які б мали довготривалий ефект. Для цього необхідно:

- зменшити кількість контрольних органів, доповнити існуючі методи адміністрування податків методом «стабільності норм законодавства» і «усунення невизначеностей у законодавстві, що регулює оподаткування»;

- законодавчо розмежувати на макроекономічному рівні сферу уникнення від оподаткування і легальні способи ухилення від оподаткування, в т.ч. і податкового планування на загальнодержавному рівні;

- застосовувати на практиці принцип презумпції в оподаткувані доходів платників, що передбачає надання їм додаткових прав та гарантій у захисті їх від незаконних дій контролюючих податкових органів;

- провести обов'язкову правову регламентацію меж планування податкових платежів на підприємстві, використовуючи можливості доповнення вітчизняного законодавства, що регулює оподаткування та адаптації до українських реалій застосовуваних у переважній більшості зарубіжних країн і в країнах Європейського Союзу судових доктрин, що встановлюють законність проведених операцій;

- дослідити можливість закріплення в українському законодавстві правил про “попередню ухвалу”. Це надасть платникам можливості наперед провести оцінку правомірності укладання важливих для них угод і їх податковий результат, а також, якщо буде необхідність, здійснити оскарження рішення контролюючих органів через судово-адміністративну систему;

- ввесим у практику оподаткування податкових кредитів з податку з прибутку підприємства інвестиційно-інноваційного характеру.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення