Дипломна робота «Платоспроможність та кредитоспроможність підприємства ВАТ “Хмільниксільмаш”», 2011 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 15.10.2012 19:56 · від Александр · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 5 Розділ 1.теоретичні основи управління платоспроможністю та кредитоспроможністю підприємства.8 1.1. Економічна сутність платоспроможності та її значення для оцінки фінансового стану підприємства.8 1.2. Методика системи управління кредитоспроможністю підприємства.12 1.3. Методи оцінювання системи управління платоспроможністю та кредитоспроможністю підприємства.24 Розділ 2. Аналіз платоспроможності та кредитоспроможності ват „хмільниксільмаш”.32 2.1. Організаційно-економічна характеристика».32 2.2. Аналіз основних показників фінансової діяльності підприємства.36 2.3. Оцінка ефективності процесу управління платоспроможністю на підприємстві. 52 2.4. Оцінка рівня кредитоспроможності. 56 Розділ 3. Шляхи покращення системи управління платоспроможностю та кредитоспроможністю ват “хмільниксільмаш” в сучасних умовах.62 3.1. Удосконалення системи управління платоспроможністю та кредитоспроможністю.62 3.2. Розробка напрямків покращення фінансового стану.68 3.2. Шляхи подолання кризової ситуації та підвищення платоспроможності і кредитоспроможності підприємства. 76 Розділ 4. Охорона праці на підприємстві.77 Висновки та пропозиції.89 Список використаної літератури.95 Додаток а. Звітні форми.102

Висновок

Одним з індикаторів фінансового стану підприємства є його платоспроможність та кредитоспроможність, тобто можливість наявними грошовими ресурсами вчасно погашати свої платіжні зобов’язання.

Розрізняють поточну платоспроможність, що склалася на певний момент часу, і перспективну платоспроможність, що очікується в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Поточна (технічна) платоспроможність означає наявність у достатньому обсязі коштів і їхніх еквівалентів для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення. Звідси основними індикаторами поточної платоспроможності є наявність достатньої суми коштів і відсутність у підприємства прострочених боргових зобов’язань.

Перспективна платоспроможність забезпечується погодженістю зобов’язань і платіжних засобів протягом прогнозного періоду, що, у свою чергу, залежить від складу, обсягів і ступеня ліквідності поточних активів, а також від обсягів, складу і швидкості дозрівання поточних зобов’язань до погашення. При внутрішньому аналізі платоспроможність прогнозується на підставі вивчення грошових потоків. Зовнішній аналіз платоспроможності здійснюється, як правило, на основі вивчення показників ліквідності.

Важливим питанням при оцінці фінансового стану є визначення кредитоспроможності підприємства

Кредитоспроможність – це спроможність позичальника в повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін розраховуватися за своїми борговими зобов'язаннями винятково грошовими коштами. Як відомо, зобов'язання підприємства можуть погашатися різними видами активів. Інакше кажучи, у ході своєї діяльності частину зобов'язань підприємство може погашати грошовими коштами, а частину – іншими активами, наприклад, готовою продукцією, товарами та ін. Спроможність підприємства виконувати свої зобов'язання характеризується його платоспроможністю.

Між кредитоспроможністю і платоспроможністю є істотна відмінність. Річ у тому, що кредитні зобов'язання позичальника перед банком, на відміну від інших зобов'язань, мають бути погашені винятково грошовими коштами. Тому для банку, який надає кредит, недостатньо, щоб позичальник був платоспроможний, він має бути кредитоспроможний.

Банк, визначаючи кредитоспроможність позичальника, застосовує комплексну оцінку. Її здійснюють у ході аналізу всіх елементів кредитоспроможності. Різні методики відрізняються одина від одної числом показників, вживаних як складові частини загального рейтингу позичальника, а також різними підходами до самих характеристик і пріоритетністю кожної з них. На перший погляд, кількісне оцінювання кредитоспроможності позичальника здається не складною, але єдиного загальноприйнятого підходу до побудови відповідних алгоритмів не існує. Показники, використовувані в різних методиках аналізу, істотно варіюють як у кількісному аспекті, так і за методами розрахунку

Об’єктом нашого дослідження є акцiонерне товариство "Хмiльниксiльмаш" вiдкритого типу засноване на пiдставi Наказу Мiнмашпрому України вiд 29.04.1994 р. №675-А шляхом перетворення Хмiльницького заводу сiльськогосподарських машин в акцiонерне товариство "Хмiльниксiльмаш".

Основними видами продукцiї, що виробляє завод є запчастини для сiльгоспмашин, iнша продукцiя на замовлення, товари широкого вжитку.

ВАТ "Хмiльниксiльмаш" випускає машини для внесення мiндобрив, чавунне литво, грунтообробнi знаряддя, товари широкого вжитку. Дiяльнiсть товариства залежить вiд сезонних змiн, оскiльки воно виготовляє запчастини до сiльгоспмашин.

Для того, щоб виявити основні тенденції функціонування та проблеми розвитку аналізованого підприємства ми проаналізували основні тенденції у зміні співвідношення необоротних та оборотних активів підприємства, його власних і залучених коштів, а також загальні показники його фінансово-господарської діяльності.

З аналізу структури активів та пасивів підприємства можна зробити висновок про те, що у структурі активів підприємства необоротні та оборотні активи займають приблизно однакові частки в його майні. Проте якщо на початок 2009 р. перевага була за необоротними активами, частка яких в майні підприємства складала 50,16 %, то на кінець 2011 р. їх часка скоротилась на 3,66 % і становила 46,5%. Натомість частка оборотних активів в майні підприємства збільшилась і на кінець аналізованого періоду становила 53,50 %.

Структура джерел господарських засобів підприємства протягом 2009-2011 рр. характеризувалась переважанням питомої ваги власного капіталу, хоча його питома вага в загальному обсязі пасивів зменшилась з 80,78 % до 80,49 % на 0,29 % (80,49 – 80,78).

Скорочення питомої ваги власного капіталу протягом аналізованого періоду було зумовлене збільшенням суми непокритого збитку підприємства на 875,1 тис. грн., відповідно зросла і його питома вага на 7,51 % у загальній вартості майна підприємства.

Протягом аналізованого періоду підприємство не мало жодних довгострокових зобов’язань.

Аналіз основних показників фінансово-економічного стану ВАТ “Хмільниксільмаш” виявив, що на протязі 2009 – 2011 рр. у підприємства скоротились обсяги його діяльності у зв’язку зі зменшенням середньорічної вартості майна підприємства на 705,7 тис. грн. або на 4,88%, погіршились показники ділової активності та рентабельності підприємства. Найнижчі темпи негативних змін мали показники фінансової стійкості підприємства, що свідчить про достатньо стійкий фінансовий стан та низьку залежність від зовнішніх джерел фінансування. Негативну зміну більшості показників протягом аналізованого періоду спричинило значне зниження суми одержаного чистого доходу (виручки) від реалізації продукції у 2011 р. на 66,25 % порівняно з 2009 р. та на 56,37 % порівняно з 2010 р. Це викликало одержання валового збитку у сумі 423 тис. грн. та чистого збитку на суму 1656 тис. грн. у 2011 р. Зниження рівня чистого доходу (виручки) від реалізації продукції було викликано низькою купівельною спроможністю споживачів та замовників підприємства та загальною кризовою ситуацією в країні.

Проведений ананліз свідчать, що в ВАТ кредитний рейтинг знаходиться між середнім та граничним, що є недостатнім для отримання кредиту. основними причинами цього є отриманий чистий збиток підприємства в 2011 році в розмірі 1656 тис. грн..

Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити наступні висновки:

- протягом аналізованого періоду політика підприємства в частині формування майна була спрямована на зменшення загальної вартості майна підприємства та скорочення обсягів діяльності;

- значний обсяг коштів підприємства відволікаються в розрахунки. При цьому обсяг товарного кредиту, наданого покупцям, виріс на 97,8 тис. грн., тоді як розмір кредиту, наданого постачальниками і іншими кредиторами, скоротився лише на 240,95 тис.грн.;

- слід відмітити низьку питому вагу грошових коштів та їх еквівалентів (в середньому 3 %) в загальному обсязі оборотних коштів, що свідчить про їх дефіцит;

- структура пасивів відрізняється суттєвим перевищенням власного капіталу над іншими джерелами коштів;

- відбулося деяке перегрупування позикових джерел, пов’язане зі збільшенням питомої ваги короткострокових пасивів у загальному обсязі залучених коштів.

Можна зробити висновок про те, що на підприємстві у 2011 р. має місце ризик недостатньої ліквідності, а отже, йому бракує високоліквідних засобів для погашення зобов’язань. Основна проблема полягає у малій сумі грошових коштів та значному її скороченні на 11 тис. грн. на кінець року. Позитивним явищем в діяльності підприємства є відсутність пасивів групи П3 – довгострокової кредиторської заборгованості. Проте можна зробити загальний висновок про те, що баланс ВАТ „Хмільниксільмаш” у 2011 р. був недостатньо ліквідним.

Проаналізувавши відносні коефіцієнти ліквідності, необхідно відзначити, що в цілому дані показники мають тенденцію до погіршення. Крім того, необхідно зазначити, що на основі аналізу коефіцієнтів ліквідності можна зробити висновок про нераціональну побудову оборотного капіталу підприємства, до якого входить завелика сума запасів та заборгованості.

Підприємству для вдосконалення управління його платоспроможністю та покращення кркдитоспроможності може бути запропоновано:

- впровадження політики прямого скорочення кредиторської заборгованості і заміщення її власним капіталом;

- зменшення питомої ваги дебіторської заборгованості;

- застосування критеріїв платоспроможності з урахуванням особливостей діяльності підприємства;

- підвищення рівня найбільш ліквідних активів в загальному обсязі оборотних активів;

- зменшення короткострокової заборгованості шляхом заміни її або на довгострокову, або на власні джерела коштів;

- зміна умов договорів з покупцями для перетворення довгострокової дебіторської заборгованості в короткострокову.

Ці заходи підвищення платоспроможності підприємства можна вважати реальними і такими, які заслуговують на увагу при розробленні політики управління платоспроможністю на підприємстві.

На наш погляд, для подолання кризової ситуації на досліджуваному підприємстві, в якій воно опинилось у звітному році у зв’язку з отриманням збитку, буде доцільно вжити наступних заходів:

1) зменшення поточних зовнішніх і внутрішніх фінансових зобов’язань за рахунок:

ـ скорочення суми постійних витрат, включаючи скорочення кількості управлінського персоналу, витрат на поточний ремонт;

ـ скорочення рівня змінних витрат, включаючи скорочення виробничого персоналу допоміжних підрозділів;

ـ скорочення обсягу виробництва продукції, яка не користується попитом з відповідним скороченням необхідного обсягу фінансових ресурсів.

2) активізації роботи підприємства в сфері збуту, зокрема: аналіз ринків збуту готової продукції; перевірка порядку ціноутворення; здійснення акцій спеціального розпродажу; підвищення якості обслуговування клієнтів; застосування гнучкої системи преміювання для менеджерів з продажу; впровадження гнучкої системи знижок; пошук та аналіз додаткових шляхів збуту; здійснення рекламних акцій; використання системи знижок за дострокову оплату продукції;

3) здійснення мобілізації прихованих резервів шляхом реалізації окремих об’єктів основних і оборотних коштів, які безпосередньо не пов’язані з процесом виробництва й реалізації продукції (будівлі й споруди невиробничого призначення, боргові цінні папери, нематеріальні активи);

4) здавання в оренду основних фондів, які не повною мірою використовуються у виробничому процесі;

5) продаж окремих низькорентабельних структурних підрозділів і об’єктів основних фондів.

Запровадження зазначених пропозицій в діяльність акціонерного товариства «Хмільниксільмаш» дозволить покращити стан платоспроможності та кредитоспроможності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?