Дипломна робота «Казначейське обслуговування місцевих бюджетів», 2012 рік

З предмету Економіка · додано 10.10.2012 13:30 · від Andrew · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1 Теоретичні основи сутності казначейського обслуговування місцевих бюджетів.5 1.1. Сутність діяльності Державної казначейської служби.5 1.2. Порядок формування доходів і видатків місцевих бюджетів.8 1.3. Особливості виконання місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби.16 Розділ 2 Оцінка виконання місцевих бюджетів удкс у ратнівському районі гудксу у волинській області.29 2.1. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів УДКС у Ратнівському районі ГУДКСУ у Волинській області за доходами.29 2.2. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів УДКС у Ратнівському районі ГУДКСУ у Волинській області за видатками.36 2.3. Економічна оцінка казначейського обслуговування зведеного бюджету Ратнівського району.45 Розділ 3 Перспективи розвитку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.49 3.1. Вдосконалення законодавства як основа вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів.49 3.2. Оптимізація функціонування АС «Казна».54 3.3. Зарубіжний досвід казначейського обслуговування місцевих бюджетів.58 Висновки.66 Список використаних джерел.70 Додатки.

Висновок

Отже, велика частка національного продукту у вартісному вираженні прибирає форми бюджетних ресурсів, окремі складові яких суттєво вирізняються з точки зору їхньої інвестиційно-регулювальної ролі у відтворювальних процесах. Так, обсяги й напрями використання ресурсів бюджетних цільових фондів апріорі визначені та жорстко регламентуються державою через Державну казначейську службу України, яка здійснює зарахування бюджетних доходів та фінансування видатків.

Суть діяльності Державної казначейської служби полягає в тому, що вона забезпечує виконання державного бюджету шляхом обліку надходжень, податків, зборів та інших обов’язкових платежів та проведення видатків державного бюджету через оплату рахунків об’єктів господарської діяльності, які виконали роботи, надали послуги відповідним розпорядникам коштів. Регіональні представництва казначейської служби здійснюють обслуговування місцевих бюджетів.

Місцеві бюджети виконують особливу роль в кожній унітарній країні тому, що вони є фінансовою основою місцевого самоврядування. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються найбільш значні заходи держави в галузі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, тобто всі ті витрати, які зачіпають інтереси широких верств населення. Крім того місцеві бюджети є одним з важелів за допомогою якого проводиться перерозподіл валового внутрішнього продукту, в першу чергу, серед окремих соціальних груп населення та територій. І тому, наскільки раціонально побудована система місцевих бюджетів, залежить ефективність функціонування усієї бюджетної системи, успішне здійснення фінансової політики. Закономірно, що проблеми виконання місцевих бюджетів, правильність розрахунків дохідної та видаткової частин, досягнення збалансованості набувають в сучасних умовах особливої актуальності.

Система виконання місцевих бюджетів за доходами ґрунтується на комплексі касових операцій, що провадяться органами Державної казначейської служби. Платники податків перераховують платежі до бюджету на доходні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби, в розрізі кодів класифікації доходів бюджету та територій, на яких справляються дані платежі.

Обслуговування місцевих бюджетів за видатками здійснюється відповідно до бюджетних розписів. Основним завданням органів казначейської служби в процесі обслуговування місцевих бюджетів за видатками є сприяння виконанню бюджетної політики місцевого самоврядування та здійсненню ефективного управління коштами місцевих бюджетів.

Казначейське виконання місцевих бюджетів значно посилює контроль за використанням бюджетними організаціями бюджетних коштів, передбачених на їх утримання та проведення різних заходів. Адже воно забезпечує щоденний контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, дотриманням штатної, фінансової і касової дисципліни, відповідністю поданих до оплати документів (рахунків, договорів, актів виконаних робіт (наданих послуг) тощо) вимогам чинного законодавства.

Для аналізу казначейського обслуговування місцевих бюджетів було взято бюджет Ратнівського району Волинської області.

Нами було виявлено, що власні надходження не здатні забезпечити потреби бюджету Ратнівського району, а тому він дуже великою мірою залежить від міжбюджетних трансфертів. Так, розмір трансфертів щороку коливався в межах 90-92%, тоді як власні надходження становили лише 8-11%. Для порівняння середня частка трансфертів по Україні у доходах місцевих бюджетів становить 43-49%, тоді як у Ратнівському районі вдвічі більша. Традиційно в структурі міжбюджетних трансфертів найбільшу частку складала дотація вирівнювання (близько 55%) та субвенції (44%).

Бюджет Ратнівського району, як і переважна більшість бюджетів України завдяки покладеним на нього функцій, має утримувати велику мережу соціально-культурних закладів. Тому бюджет Ратнівського району, по своїй суті, є соціально спрямованим, тобто велика частка видатків його спрямовується на освіту, охорону здоров’я, соціальні допомоги, субсидії. В ході аналізу було виявлено, що видатки соціально-культурного блоку складають близько 70%.

Проаналізувавши видаткову частину бюджету Ратнівського району слід відзначити, що за багатьма статтями видатків спостерігалось значне недовиконання, що може свідчити про прийняття територіальним органом казначейської служби необґрунтованих та неефективних управлінських рішень, які негативно позначилися на показниках виконання бюджету.

Протягом 2009-2010 році обсяг доходів бюджету Ратнівського району перевищував видатки. Але у 2011 році спостерігався дефіцит бюджету у розмірі 2,1 млн грн, який було покрито за рахунок внутрішніх джерел фінансування, зокрема за рахунок зміни залишків коштів бюджетів.

Слід зауважити, що у 2009 та 2010 роках бюджет району було заплановано з дефіцитом, але завдяки перевиконанню планових показників у дохідній частині та недовиконанню за витратами бюджет затверджено із залишком. Таке відхилення оцінюється як негативне адже свідчить про недосконалість бюджетного планування.

Для запобігання такого явища доцільним є впровадження програмно-цільового методу фінансування. Такий метод управління видатками місцевих бюджетів наряду з оптимізацією структури видатків дає можливість підвищити ефективність використання бюджетних коштів та забезпечити додаткові надходження до бюджету.

На сьогодні склалася ситуація при якій казначейська система виконання бюджетів не використовується повною мірою. Це пов'язано з тим, що повноваження органів казначейської служби, встановлені у період їхнього створення, змінились у зв'язку з новими соціально-економічними умовами. Нормативно-правове забезпечення організації казначейства відстає від темпів, якими розвивається ця структура. Подальший розвиток казначейства зумовлює необхідність внесення відповідних змін до законодавства.

Оптимальним із цієї точки зору було би прийняття Закону України “Про Державну казначейську службу України”. Це дасть можливість закріпити специфіку роботи ДКСУ, наголосити на її відмінності від інших органів виконавчої влади, яка полягає у поєднанні функцій органу виконавчої влади та системного банку, а також стане підставою для подальшого розвитку, вдосконалення її діяльності.

Удосконалення казначейського виконання бюджетів передбачає покращення функціонування АС "Казна", запровадження промислового продукту – Єдиного казначейського рахунку, системи, яка має стати інструментом накопичення, систематизації будь-якої фінансової звітності. Удосконалення єдиної автоматизованої інформаційної системи дасть змогу на підставі чітко визначених обсягів реальних потреб проводити оптимізацію бюджетних потоків, зробити процес виконання бюджету достовірним і прозорим.

Методологічні основи управління фінансовими активами єдиного казначейського рахунку в Україні є запозиченими у розвинутих країнах світу, таких як Франція, США та Великобританія. Адже у цих країнах створені високоефективні системи управління коштами єдиного казначейського рахунку.

Досвід функціонування казначейської системи в Росії та Великобританії переконує, що перспективною є діяльність щодо випуску казначейством власних цінних паперів - казначейських зобов'язань із пропонованим терміном погашення до 3-5 років. Для цього у структурі Державної казначейської служби має бути створений інвестиційно-фондовий відділ, який займається випуском, розміщенням та управлінням фондовим портфелем казначейства, формуватиме попит і пропозицію на власні цінні папери.

Переймаючи зарубіжний досвід щодо розміщення тимчасово вільних залишків бюджетних коштів на фінансовому ринку слід глибоко осмислити доцільність використання у вітчизняній практиці з урахуванням особливостей української економіки.

Загалом, казначейська система обслуговування місцевих бюджетів в Україні є недосконалою та потребує реформування відповідно до нових соціально-економічних умов.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?