Курсова робота «Іноземне інвестування в розвитку промислових підприємств регіону», 2010 рік

З предмету Економіка · додано 08.10.2012 15:54 · від Slira · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи інвестування підприємств регіону 5 1.1. Поняття та сутність інвестицій. Інвестиції в капітал 5 1.2. Роль інвестування в розвитку промислових підприємств країни 10 1.3. Законодавча база інвестиційної діяльності підприємств регіону 15 Розділ 2. Аналіз інвестиційної діяльності ват «володарка» 21 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Володарка» 21 2.2. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності ВАТ «Володарка» 27 Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності управління інвестиціями на ват «володарка» 32 3.1. Вдосконалення інвестиційної стратегії підприємства 32 3.2. Шляхи залучення додаткових інвестицій у ВАТ «Володарка» 40 Висновки та пропозиції 46 Список використаних джерел 49 Додатки

Висновок

На основі проведених досліджень та зроблених аналізів в курсовій роботі можна зробити наступні висновки:

1. Поняття «інвестиції» є досить широким, тому йому важко дати єдине та повне визначення. Термін «інвестиції» походить від латинського invest, що означає «вкладати». У вітчизняній економічній літературі категорія «інвестиції» трактується як вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення.

2. Сучасна інвестиційна ситуація в Україні оцінюється вітчизняними експертами й іноземними вкладниками як досить складна. Створення сприятливого інвестиційного клімату потребує значних зусиль.

Надходження прямих іноземних інвестицій для потреб розвитку національної економіки є важливим індикатором міжнародної привабливості держави, ознакою якості інвестиційного клімату та ключовим показником конкурентоспроможності на міжнародному ринку капіталу.

Разом з тим, іноземні інвестиції індиферентні до проблем національної економіки та, в разі неналежного національного моніторингу і контролю, можуть містити вагомі виклики для національної економіки.

Серед таких викликів: провокування внутрішніх дисбалансів товарних чи фінансових ринків; консервація неефективної структури національного виробництва; монополізація окремих стратегічно важливих або соціально значущих сфер національного господарства та ринків збуту; надмірна невідшкодовувана експлуатація національної сировинно-ресурсної бази чи виробничих потужностей; деформація умов конкуренції на ринку внаслідок застосування необґрунтованих пільг; надмірний відплив фінансових ресурсів через репатріацію прибутків тощо.

3. Зараз Україна, безумовно, є державою, яка залучає іноземний капітал на свою територію і судячи з усього, вона залишиться такою ще тривалий час, тому необхідно використовувати всі можливі державні механізми для залучення іноземних інвестицій. Держава має різні важелі для того, щоб сприяти залученню іноземного капіталу.

Найважливіші з них: створення привабливого інвестиційного клімату; надання податкових пільг; створення спеціальних економічних зон; використання фінансового механізму; надання митних пільг; створення системи гарантій (неможливість націоналізації та примусового вилучення інвестицій); інформаційне забезпечення; упровадження системи страхування; створення центрів допомоги іноземним інвесторам.

4. Об’єктом дослідження є ВАТ «Володарка».

На баланс підприємства у 2009 році надійшло основних засобів на суму 1009,7 тис. грн. У 2009 році виробничі запаси зменшилися на 2,4 тис.грн. у порівнянні з 2008 роком. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги у 2009 році зменшилася на 1,2 тис.грн. у порівнянні з 2008 роком. Щодо іншої поточної дебіторської заборгованості, то її сума у 2009 році зросла і склала 12,1 тис.грн. Сума кредиторської заборгованості підприємства за товари, роботи, послуги у 2009 році зменшилася на 17,3 тис.грн. у порівнянні з 2008 роком. Поточні зобов’язання підприємства в цілому зросли. На протязі 2007-2009 року у статутному капіталі змін не відбувалося і його сума залишалася незмінною – 281,4 тис.грн.

5. Проаналізовані показники ліквідності та платоспроможності підприємства свідчать про високий рівень ліквідності, прибутковості, стійкий фінансовий стан товариства та його незалежність від зовнішніх джерел, наявність можливості негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.

6. Проведений аналіз ефективності інвестиційного проекту підприємства дав наступні результати:

- чистий приведений ефект - 4197.62 тис.грн.;

- термін окупності інвестицій становить 4 роки;

- ефективність інвестицій складає 69%.

Отже, на основі отриманих даних керівництву підприємства варто прийняти рішення про придбання нової технологічної лінії для виробництва таблеток, оскільки реалізація проекту принесе прибуток, тобто його прийняття є доцільним.

На основі зроблених висновків можна надати наступні пропозиції:

1. Враховуючи інтереси власників компанії, підприємству необхідно мати реальну можливість оптимізації структури капіталу інвестиційного проекту за рахунок вибору такого її варіанта, при якому досягається максимальний рівень ефективності використання власних коштів та мінімізується фінансовий ризик.

Для цього використовуючи співвідношення «рентабельність - фінансовий ризик» (), як критерій оптимізації структури капіталу було визначено найкращу структуру джерел фінансування інвестиційного проекту, а саме: 20% - боргового капіталу та 80°/о власного капіталу. При такій структурі рівень фінансового ризику (0,04) та строк окупності (2,4 роки) найменший.

2. Реалізація інвестиційної ідеї залежить, насамперед, від виваженої політики підприємства щодо вибору джерел формування інвестиційних ресурсів. Саме том одним із перспективних способів інвестування на підприємстві є лізинг. Використання лізингу доцільне для стабільно працюючих підприємств, що відчувають нестачу майна для застави, орієнтованих на проекти, що припускають швидку віддачу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?