Курсова робота «Становлення та розвиток інституціональних інвесторів на фінансовому ринку України», 2012 рік

З предмету Економіка · додано 24.09.2012 17:58 · від boriss · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1 Теоретичні основи інституціонального інвестування 1.1. Сутність поняття «інституціональний інвестор».6 1.2. Класифікація інституційних інвесторів.12 1.3. Становлення інституціональних інвесторів на фінансовому ринку України.16 Розділ 2 Аналітичний огляд розвитку інституціональних інвесторів на фінансовому ринку україни 2.1. Сучасний стан розвитку інституціональних інвесторів на фінансовому ринку України.20 2.2. Інвестиційна діяльність страхових компаній і недержавних пенсійних фондів на фондовому ринку.24 2.3. Інвестиції недержавних пенсійних фондів у цінні папери.28 Висновки.32 Список використаних джерел.35

Висновок

Таким чином, інституціональні інвестори відіграють важливу соціально-економічну роль в економіці країни, оскільки сприяють залученню заощаджень дрібних інвесторів в економіку та ефективному розподілу грошових ресурсів суспільства.

Поняття «інституціональний інвестор» та його змістовне наповнення досить широко розкриті в економічній літературі. Проте можна відзначити, що зарубіжні та вітчизняні науковці часто вкладають в це поняття різний зміст.

Інституціональні інвестори – це учасники фінансового ринку, які грають провідну роль в процесі трансформації заощаджень в інвестиції, акумулюючи засоби індивідуальних зберігачів (як правило, шляхом випуску власних боргових зобов'язань або на довірчій основі), що використовуються для інвестування в фінансові та матеріальні активи (частіше всього в цінні папери), диверсифікуючи інвестиційні вкладення, тим самим зменшуючи ризики, і одержують інвестиційний дохід.

Таким чином, інституційні інвестори, з одного боку, залучають грошові кошти своїх клієнтів – інвесторів індивідуальних, безпосередніх, а з іншого, залучені кошти або переважну їх частину без збитку для інтересів цих клієнтів інвестують у різні цінні папери (фондові цінності). Доход, який вони при цьому отримують, за вирахуванням витрат розподіляється між клієнтами пропорційно їхнім часткам (інститути спільного інвестування та інші інституційні інвестори першої з названих груп) або спрямовується на фінансування основної діяльності (пенсійні фонди, страхові компанії та інші).

За останні роки спостерігалося збільшення кількості інституціональних фінансових установ та зростання обсягів їх активів. Водночас вони ще не забезпечують потреби суб'єктів економіки у наданні фінансових послуг. Для подальшого розвитку інституційних інвесторів державі необхідно здійснити низку важливих заходів, які сприятимуть вирішенню назрілих проблем. Досвід функціонування фінансових ринків засвідчує, що особливу увагу у цьому питанні необхідно приділити системі регулювання діяльності як банківського, так і небанківського секторів з метою запобігання численних потенційних ризиків на шляху розвитку установ небанківського фінансового сектора.

Недержавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди, страхові компанії традиційно є найактивнішими учасниками ринків цінних паперів розвинутих країн. В Україні ці інститути поки що перебувають на початковому етапі свого розвитку і не мають значних ресурсів для інвестування в цінні папери. Проте подальший розвиток названого ринку значною мірою залежатиме саме від ефективності і розміру інституційних інвесторів.

Страхові компанії посідають першу позицію за розмірами активів та обсягами інвестицій у цінні папери (крім банків). Так, страхові компанії інвестують у цінні папери близько 40% від загальної вартості активів, причому майже 39% активів складають акції вітчизняних компаній. Обсяги інвестування страховиків в інструменти фондового ринку протягом 2010 року зросли на 1,2%. Тому говорити про збільшення активності страхових компаній як інституційних інвесторів на вітчизняному фондовому ринку, поки що, не доводиться.

Недержавні пенсійні фонди інвестують в цінні папери 51,9% своїх активів, сформованих, головним чином, акціями українських емітентів (18,1%), облігаціями підприємств, емітентами яких є резиденти України (15,4%) та цінними паперами, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (14,9%). Разом з тим, зважаючи на те, що рівень розвитку вітчизняного ринку недержавного пенсійного забезпечення є досить низьким, структура вкладень НПФ у цінні папери не має значного впливу на загальну структуру вкладень інституційних інвесторів.

Ппротягом 2010 року відбулось скорочення обсягів інвестицій у цінні папери з боку інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів). Так, якщо на початок 2010 року інвестиції ІСІ в цінні папери становили 79,2% їхніх активів, то станом на 01.01.2011 року вже 71,61%.

Система інституціональних інвесторів в Україні зіткнулася з безліччю проблем, які стримують її динамічний розвиток. Кількісний та якісний аналіз місця та ролі інституціональних інвесторів в системі сучасних ринкових відносин дозволяє зробити висновок про те, що без ефективного функціонування цієї системи неможливо забезпечити повноцінне охоплення всіх сегментів фінансових ринків та належним образом задовольнити існуючі потреби в фінансових послугах реального сектору економіки та населення. Таким чином, становлення могутньої та диверсифікованої системи фінансових інститутів повинне стати одним із основних пріоритетів в процесі структурного реформування фінансової системи України в найближчі роки.

Для успішного розвитку інституціональної інфраструктури ринку капіталів поряд із створенням відповідної законодавчої бази та нагляду, важливим є поліпшення середовища, в якому сьогодні діють банки та небанківські фінансові установи, тобто створення ефективного механізму функціонування фондового ринку, міцнішої бази клієнтів для банків та небанківських установ за рахунок збільшення кількості рентабельних підприємств та зростання доходів населення, а також вдосконалення інших аспектів макро- і мікроекономічного середовища.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?