Курсова робота «Розробка плану санації ТОВ «Пресс»», 2011 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.09.2012 13:35 · від Витя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 РОЗДІЛ 1. Сутність та необхідність проведення фінансової санації на підприємстві.6 1.1. Економічний зміст та передумови проведення фінансової санації підприємства.8 2.1. Основні методи та підходи до оцінки санаційної спроможності підприємства.14 РОЗДІЛ 2. Теоретико-методологічні основи складання плану фінансової санації на ТОВ «Пресс».20 2.1. Складання і погодження плану фінансової санації підприємства.25 2.3. Оцінка ефективності реалізації плану фінансової санації.30 РОЗДІЛ 3. Заходи щодо фінансового оздоровлення ТОВ «Пресс».34 3.1. Формування стратегічних цілей та тактичної системи проведення фінансової санації на підприємстві.37 3.2. Напрямки вдосконалення правового та методичного забезпечення впровадження санаційних заходів на підприємствах України.46 Висновки.62 Список використаних джерел.66 Додатки

Висновок

1. Благополучний фінансовий стан підприємства – це важлива умова його безперервного й ефективного функціонування. Для його досягнення необхідно забезпечити постійну платоспроможність суб'єкта, високу ліквідність його балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання.

Для цього необхідно вивчати численні показники, які характеризують всі сторони діяльності підприємства (виробництво, його потенціал, організацію, реалізацію, фінансові операції, рух грошових потоків) для виявлення глибинних причин зміни фінансового становища. Застосування багатобічного аналізу фінансового стану підприємства створює реальні передумови для керування окремими показниками, і відповідно і для посилення їхнього впливу на поліпшення фінансового клімату.

2. Найдієвішим засобом запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація.

Санація – система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

3. Оцінка санаційної спроможності здійснюється на основі викори-стання комплексних методик, розроблених авторитетними установами, наприклад Міністерством економіки, Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій (у минулому до 2000 р.) або профінансованою консалтинговою фірмою на замовлення Європейського Союзу та ін.

Але більшість запропонованих методик не носять комплексного харак-теру, бо оцінюють тільки одну, або декілька сторін господарської діяльності підприємства. Також більшість запропонованих методик прогнозування банкрутства та аналізу фінансово-господарського стану не носять комплексного характеру, не показують можливі шляхи покращення стану підприємства, що і є першочерговою метою проведення оцінки.

4. Згідно вітчизняних публікацій з даної проблематики можна зробити висновок, що найбільш доцільними для використання на фірмі ТОВ «Пресс» є Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації. Вони є найбільш прийнятними через невелику кількість показників, які дають змогу ідентифікувати кризу платоспроможності підприємства раніше, ніж західні моделі.

Виходячи з Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації №49/121 від 26.01.2001 фінансовий аналіз підприємства складається з таких етапів:

- оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни;

- аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;

- аналіз ліквідності;

- аналіз ділової активності;

- аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);

- аналіз рентабельності.

5. Проведені розрахунки коефіцієнтів підтверджують той висновок, що ПП знаходиться у стані глибокої фінансової кризи. Враховуючи отримані результати, можна стверджувати про те, що розроблення програми фінансової санації на фірмі ТОВ «Пресс» не має сенсу, тому що більшість коефіцієнтів, розрахованих вище, мають негативну тенденцію. Проте ми вважаємо, що проведення певних оздоровчих заходів допоможе фірмі ТОВ «Пресс» вийти із глибокої фінансової кризи в якій вона перебуває в даний час.

6. Результати аналізу основних показників діяльності підприємства за 2008-2010 роки свідчать про незадовільне становище підприємства. Це обумовлено, перш за все, моральним старінням основних засобів, недостатнім забезпеченням виробництва власними обіговими коштами, заборгованістю підприємства перед постачальниками та бюджетом.

7. Проведений аналіз фінансового стану підприємства дозволив розробити наступні рекомендації для фінансового оздоровлення підприємства:

- знизити собівартість продукції. Цього можна досягти знизивши її трудомісткість, провівши автоматизацію та механізацію виробництва, забезпечивши контроль та економію виробничих витрат;

- скоротити витрати по амортизації основних виробничих фондів, чого можна досягти шляхом кращого використання цих фондів, максимізації їх завантаження, а також списання з балансу непрацюючого, морально застарілого обладнання;

- розробити гнучку систему знижок та кредитування для оптових покупців, вивчити ефективність організації та проведення сезонних розпродаж зі знижками в ціні;

- підвищити ефективність управління персоналом, переглянути склад менеджерів по роботі з клієнтами та, або підвищити їх кваліфікацію і заохотити до пошуку вигідних клієнтів додатковими відсотками, або замінити на більш досвідчених та відповідальних;

- придбати спеціалізовану CRM (Client Relations Management) систему, яка б вела детальну базу клієнтів, розраховувала вартість замовлень та формувала детальні звіти для керівництва;

- розвернути активну рекламну діяльність;

- придбати необхідне післядрукарське обладнання та розширити асортимент послуг, що дозволить знизити собівартість продукції та збільшить прибутки.

З огляду на вище сказане можна стверджувати, що фірма ТОВ «Пресс» має реальну змогу подолати кризу, вийти на беззбитковий режим діяльності, уникнути банкрутства (ліквідації) підприємства.

8. Для вдосконалення методичного забезпечення впровадження санаційних заходів на підприємствах України ми пропонуємо наступні рекомендації:

- визнати недійсними застарілі методики, або внести в них відповідні корективи;

- усунути наявні в методиках помилки;

- усунути невідповідність між критичними значеннями показників, використовуваних в різних моделях;

- усунути з методик взаємопов'язані показники;

- включити до складу прогнозних моделей показники, які характеризують нематеріальні та соціально-трудові складові підприємницької діяльності, як то показники ефективності використання основних і оборотних засобів та показники використання трудових ресурсів підприємства;

- відкоригувати критичні значення використовуваних при аналізі показників з урахуванням як галузевих особливостей виробництва, так і його типу;

- за умови змін економічної ситуації або законодавства в країні, коригувати критичні значення показників.

Результатом таких коректив стане створення якісних моделей прогнозування банкрутства та аналізу фінансового стану підприємства, здатних забезпечити об'єктивну оцінку життєздатності підприємств, а також створення стимулу та підтримки з боку законодавства для відновлення платоспроможності підприємств.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?