Курсова робота «Товарна політика виробничого підприємства», 2011 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 08.09.2012 15:03 · від Даша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Основні теоретичні аспекти товарної політики Підприємства.6 1.1. Сутність і цілі товарної політики. 6 1.2. Формування та структура товарного асортименту підприємства. 12 1.3. Якість та конкурентоспроможність товарів підприємства. 20 Розділ 2. Аналіз маркетингової політики «паллетбудінвест».27 2.1. Загальна характеристика підприємства «ПалллетБудІн-вест».27 2.2. Фінансово-економічна характеристика підприємства. 29 2.3. Аналіз товарного асортименту і цінової політики підприємства. 32 Розділ 3. Напрями вдосконалення товарної Інноваційної політики «паллетбудінвест».40 Висновки та пропозиції. 46 Список використаних джерел.52 Додатки.54

Висновок

Отже, маркетингова товарна політика являє собою наперед обдуманий курс дій на ринку по відношенню до своїх конкурентів і споживачів. Вона впливає на особливості інших складових комплексу маркетингу підприємства і потребує вирішення особливих проблем. Основними її цілями є:

• забезпечення прибутку;

• збільшення товарообороту фірми;

• збільшення долі ринку фірми;

• зниження витрат на виробництво і маркетинг;

• розмежування ризику;

• покращення іміджу фірми;

• забезпечення якості та конкурентоспроможності товарів.

Добре та до кінця продумана товарна політика підприємства дозволяє правильно формувати і управляти асортиментом, підтримувати конкурентоспроможність товарів на потрібному рівні, знаходити для своїх товарів оптимальні сегменти та інш. Саме поняття „товару” є багатогранним. Він існує на трьох рівнях і має розширену класифікацію. А також входить в комплекс маркетингу як основний його елемент.

Управління товаром передбачає прийняття рішення по кількості асортиментних ліній, їх структурі і термінах випуску нових товарів та вилученню застарілих. Асортиментна концепція – це цілеспрямована розробка оптимального асортименту товарної продукції на основі вимог певних груп покупців (сегментів ринку), а також необхідності забезпечення найефективнішого використання підприємством сировинних, технологічних, фінансових та інш. ресурсів.

Її мета – зорієнтувати підприємство на випуск товарів, які найбільшою мірою відповідають структурі та різноманітності попиту конкретних покупців. Визначимо основні поняття асортиментної концепції.

Товарна лінія (асортиментна група) – група товарів, яка має схожі споживчі характеристики (подібність функціонування) або призначається для задоволення певної потреби.

Товарний асортимент – сукупність усіх асортиментних груп товарів, які пропонуються конкретною фірмою.

Товарний асортимент оцінюють за такими показниками як;

• широта – кількість асортиментних груп;

• глибина – кількість різновидів товарів у кожній асортиментній групі;

Отже, основою для формування товарного асортименту є асортиментна концепція, яка служить керуючою ідеєю для створення оптимальної товарної номенклатури з урахування потреб споживачів і можливостей підприємства. Існують поняття товарного асортименту і товарної номенклатури, які поєднуються між собою як часткове і ціле. Цільова її частина включає вимоги до оптимальної структури асортименту, а програмна - систему заходів для її досягнення за певний період. У якості критеріїв оптимальності виступають вимоги споживачів до асортименту і якості товарів, ресурсні можливості, соціальні установки.

В умовах загострення конкурентної боротьби якість товару стає однією з найважливіших його збутових характеристик.

Сучасна концепція якості має особливість: наявність і рівень після продажного обслуговування та сервісу, що в свою чергу є фактором забезпечення конкурентоспроможності.

Отже якість – це сукупність властивостей продукції чи послуга, які дають їм можливість задовольнити обумовлені потреби.

На якість продукції впливають такі фактори як:

1) технічні – конструкція, послідовність, технологія виготовлення, рівень проектування, експлуатація;

2) організаційні – розподіл праці, форми виробничих процесів, ритмічність виробництва, порядок презентації, транспортування, зберігання;

3) економічні – ціна, собівартість, рівень і форма заробітної плати, витрати на техобслуговування і ремонт та інш.

4) суб’єктивні – рівень професіоналізму співробітників.

Окрім якості товару дуже важливою є його конкурентоспроможність. При незмінності якісних характеристик вона може змінюватись у дуже широких межах залежно від зміни цін, дій конкурентів, кон'юнктури тощо.

Конкурентоспроможність товару – сукупність якісних і вартісних характеристик товару, що забезпечує задоволення конкретної потреби (здатність товару бути виділеним споживачем з аналогічних товарів, які пропонуються на ринку фірмами – конкурентами.

Отже, для того щоб фірма могла займати сильну позицію на ринку, її товари повинні бути якісними, що забезпечить прихильність споживачів, а також конкурентоспроможними для протистояння з товарами-конкурентами.

ПП «ПаллетБудІнвест» являє собою приватне підприємство. Підприємс-тво є юридичною особою і діє на підставі Статуту і законодавства України. Зареєстровано 11.12.2008. Основними напрямками діяльності підприємства є виробництво та реалізація продукції виробничо - технічного призначення і товарів народного споживання та надання послуг промислового характеру, зокрема:

- виробництво дерев’яних панелей;

- виробництво дерев’яної тари;

- торгівля лісоматеріалами.

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, товарний знак, зареєстрований відповідно до чинного законодавства.

Підприємство забезпечує ефективне використання майна, здійснює користування землею та іншими природніми ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

Обсяг власного капітла підвищився з 2008 року до 2010 на 65% - це свідчить про зростання активів підприємства. Фонд заробітної плати на підприємстві зріс в період з 2008 до 2010 рік на 15%, що відображає, що організація праці ведеться на високому рівні – немає простоїв та понаднор-мових робіт.

Отже, можна зробити висновок, що загальна кількість показників має динаміку зростання, що відображає правильну організацію, планування, мотивацію та контроль на виробництві.

Номенклатура продукції — це перелік найменувань виробів, завдання з випуску яких передбачено планом виробництва продукції.

Номенклатура продукції ПП «ПаллетБудІнвест» представлена категорією «Піддони дерев’яні» у відповідності до Державного класифікатора продукції та послуг.

Асортимент продукції ПП «ПаллетБудІнвест» представлено такими виробами:

a. Європіддони 800х1200х144

b. Піддони полегшені.Розмір 800х1200х144:

1. Піддон 1 сорту.Розмір 800х1200.

2. Піддон без клейма.Розмір 800х1200.

3. Піддон 2 сорту.Розмір 800х1200.

4. Піддон полегшений світлий. Розмір 800х1200.

5. Піддон полегшений темний. Розмір 800х1200.

c. Піддон полегшений. Розмір 1000х1200х144

Для лісогосподарського підприємства «ПаллетБудІнвест» доцільно враховувати рекомендації такого характеру:

• Під час розроблення концептуальної моделі інноваційного розвитку підприємства слід дотримуватись балансу інтересів населення, бізнесу й екологічних пріоритетів конкретного регіону, що й визначає генеральну мету концепції;

• Основним принципом інноваційного розвитку підприємства має бути формування механізму, збалансованого у нерозривній системі використання та відтворення багатогранних лісових ресурсів, який забезпечує взаємоузгоджений рух відповідно до головних стратегічних напрямів;

• Складність залучення інвестиційних ресурсів, необхідних для підтримки, оновлення і розвитку деревообробного виробництва, вимагає підтримки держави, тому у зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією в Україні та низьким рівнем лісистості території доцільно направити запит-прохання до місцевих органів самоврядування щодо запровадження системи податкових пільг, яка буде стимулювати залучення капіталу в деревообробне господарство (сьогодні воно є інвестиційно непривабливим через велику тривалість циклу лісовирощування) для розширеного відтворення власної лісосировинної бази. А лісові землі, вкриті лісовою рослинністю віком до 30 років, доцільно взагалі звільнити від оподаткування; [11,c.36]

• Підприємство має стати учасником системи програмних угод між розробниками, виробниками і споживачами інноваційної продукції;

• Підприємству необхідно впровадження результатів наукових досліджень, зокрема нових конкурентно спроможних технологій таких як технологічна лінія брикетування та гранулювання дерев’яних відходів;

• Необхідне впровадження на підприємство машин нового покоління як для хлистової, так і для сортиментної технологій деревообробки, впрова-дження на складських роботах обладнання модульного типу, а також технології заготівлі та переробки дров'яної деревини для використання її в енергетичних цілях;

• керівництву підприємства слід звернути увагу на впровадження ресурсозберігаючих, повністю екологічно безпечних технологій;

Але все ж таки на нашу думку основну увагу слід приділити впровадженню технологічної лінії брикетування та гранулювання дерев’яних відходів на підприємстві, це було б дуже важливим, раціональним і єфективним рішенням керівництва підприємства. Адже в даний момент багато тепло-комунальних підприємств переходить на альтернативні джерела енергії у зв’язку з підвищенням ціни на газ. А паливні брикети - екологічно чисте паливо з сухої тирси всіх порід деревини а також інших рослинних відходів. Брикети не включають в себе ніяких шкідливих речовин і домішок. Перероблена в брикет сировина значно зменшується в об'ємі, що дозволяє в кілька разів знизити витрати на зберігання і транспортування.

Брикети виробляються із залишків будь-яких деревообробних виробництв. Під великим тиском, без додавання будь-яких кліючих матеріалів вони спресовуються в тверді брикети. Завдяки своїй товщині, горіння брикету можна порівняти з вугіллям, враховуючи також, що після нього залишається набагато менше золи. Баланс CO2 залишається незмінним, оскільки згораючи, брикет виділяє стільки СО2 в атмосферу, скільки переробляє через фотосинтез молоде дерево.

Тому впровадження такого виробництва є досить актуальним з огляду на вищезазначений факт,а також плюсом є те,що кількість відходів буде зменшена, виробничі площі звільнені і продукція компанії вийде на новий рівень споживачів як на національному, так і міжнародному ринках.

Підсумовуючи, відзначимо, що правильно обрана стратегія інноваційного розвитку є результатом і в той самий час ефективним механізмом стратегічного управління, оскільки вона мобілізує використання науково-технічного, виробничо-технологічного, фінансово-економічного, соціального і організаційного потенціалу підприємства у визначених напрямках, що є основою його конкурентоспроможності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?