Дипломна робота «Страхування відповідальності: види і перспективи розвитку», 2012 рік

З предмету Страхування · додано 23.08.2012 16:32 · від Таня Кривенко · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Теоретичні засади страхування відповідальності, як самостійної галузі страхування 1.1. Економічна сутність та значення страхування відповідальності 1.2. Історичні передумови виникнення та розвитку страхування відповідальності 1.3. Зарубіжний досвід страхування відповідальності та можливості запровадження його в Україні Розділ іі. Аналіз сучасного стану страхування відповідальності в Україні 2.1. Організаційно-фінансова діяльність КОД ВАТ НАСК «Оранта» 2.2. Аналіз основних умов і порядку проведення найбільш поширених видів страхування відповідальності в КОД ВАТ НАСК «Оранта» 2.3. Страхування цивільно-правової відповідальності власників НТЗ, як соціально значимого виду страхування Розділ ііі. Перспективи розвитку страхування відповідальності в Україні 3.1. Удосконалення законодавчо-правового середовища страхування відповідальності 3.2. Шляхи вдосконалення тарифної політики та андерайтингу у сфері обов’язкового страхування відповідальності Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Страхування відповідальності — наймолодша галузь страхування. Його суть полягає в тому, що страховик приймає на себе зобов'язання відшкодувати збиток, нанесений страхувальником третій особі або групі осіб. У сучасній системі страхового ринку України страхування відповідальності посідає важливе місце, що обумовлено вагомим соціальним значенням страхових виплат. На страхових ринках європейських країн частка страхування відповідальності становить від 16,9% у Німеччині до 13% в Іспанії.

Страхування відповідальності щільно пов’язане з майновим страхуванням, оскільки більшість видів відповідальності передбачає використання або розпорядження майном. Проте страхування відповідальності відрізняється від майнового страхування тим, що при страхуванні майна страхуванню підлягає заздалегідь визначене майно на заздалегідь визначену суму, а при страхуванні відповідальності об’єктом захисту є не заздалегідь визначені майнові блага, а кошти страхувальника в цілому.

Страхування відповідальності відрізняється і від особистого страхування, яке провадиться на випадок настання певних подій, пов’язаних з життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника. Особисте страхування зазвичай – це страхування суми, а страхування відповідальності – страхування збитків.

Отже, особливість страхування цивільної відповідальності полягає в тому, що об’єктом страхування є не конкретне майно, як це буває при страхуванні майна, і не настання визначеної події, пов’язаної з життям чи здоров’ям особи, що є характерним для особистого страхування, а відповідальність перед третіми особами. Безпосереднім об’єктом страхування відповідальності є майнові інтереси страхувальника як особи, що потенційно може завдати шкоди. Водночас страхування відповідальності передбачає можливість страхової виплати як у разі завданні шкоди здоров’ю, так і майну потерпілих. Крім того, страхування відповідальності, на відміну від страхування майна і особистого страхування, об’єднує не осіб, яким, можливо, буде завдано шкоду, а осіб, які, можливо, можуть спричинити завдання шкоди.

В ході роботи було розглянуто економічну природу та сутність страхування відповідальності в сучасних ринкових умовах, зазначила шляхи прискорення розвитку страхування відповідальності в Україні, вдосконалення правовідносин у сфері страхування відповідальності та шляхи вдосконалення тарифної політики та андерайтингу у сфері обов’язкового страхування відповідальності.

Для досягнення поставленої мети в роботі були розкриті теоретичні підходи до визначення передумов виникнення страхування відповідальності як специфічної галузі страхування та його економічної сутності, на основі методологічних підходів до класифікації розглянула види страхування відповідальності, порівнявши із зарубіжним досвідом провадження страхування відповідальності, і дійшла висновку, що Україна поступово наближається до стандартів зарубіжних країн, проте є ще багато нюансів, які слід переглянути та змінити в Українському законодавстві. Так, в Україні слід поступово збільшувати ліміти щодо страхування відповідальності, зокрема при обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, ввести систему «Європротоколу», що дозволить врегульовувати ДТП без участі даї, за умови, що збиток буде не більшим ніж 10 тис. грн. Також дана система дозволить у нашій країні законодавчо встановити строк дії внутрішніх договорів страхування для резидентів на 1 рік, при цьому передбачивши можливість призупинення договору страхування на період, протягом якого транспортний засіб не експлуатується. Ще одним не менш важливим фактором є встановлення одного типу полісу з прив’язкою до водія, що значно спростить процедуру страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Також, для подальшого розвитку страхування відповідальності та страхового ринку загалом, слід переглянути законодавчу базу щодо екологічного страхування. Найголовніше, що треба зробити зараз при здійсненні страхування екологічних ризиків – це запровадити принцип безумовної відповідальності за шкоду довкіллю, заподіяну будь-якими суб’єктами підприємницької діяльності. Це основна загальносвітова тенденція в галузі законодавства про відповідальність за екологічну шкоду. За таких умов не треба доводити, що забруднювач діяв протизаконно або недбало.

Перспективи страхування відповідальності також пов'язані з тим, наскільки швидко в нашій країні буде впроваджуватися міжнародний досвід страхування професійної відповідальності, як підприємств за якість продукції, так і лікарів, юристів та інших фахівців за якість послуг. Важливим чинником, який може вплинути на динаміку ринку, є надання підприємствам можливості віднесення витрат зі страхування відповідальності на собівартість продукції підприємств.

Для більш детального вивчення обраної теми, на матеріалах Київської обласної дирекції ВАТ НАСК «Оранта», було здійснено аналіз основних умов і практики проведення окремих видів страхування відповідальності, в часності страхування професійної відповідальності митних брокерів, натаріусів, страхування цивільно-правової відповідальності операторів ядерної установки за шкоду, що заподіяна третім особам внаслідок ядерного інциденту, та обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів як соціально значимого виду страхування.

В роботі була охарактеризована діяльність НАСК «Оранта». Для аналізу використовувалися дані, представлені на офіційному сайті НАСК «Оранта» за 2006-2010 роки. За отриманими даними можна сказати, що НАСК «Оранта» являється лідером класичного ринку страхування, компанія є фінансово стійкою та надійною. Активи компанії та власний капітал щорічно зростають. Статутний капітал НАСК «Оранта» зростає пропорційно з кожним роком. Ріст статутного капіталу пояснюється тим, що НАСК «Оранта» прагне до збільшення капіталізації, яку здійснює шляхом збільшення статутного капіталу завдяки додатковій емісії акцій. Також щорічно спостерігається тенденція збільшення власного капіталу.

Найбільший рівень виплат спостерігається у 2009 році, що в свою чергу послугувало одним із вагомих факторів збитку компанії у 2009 році, проте вже у 2010 році рівень виплат дещо зменшився, але не досяг показників минулих років. Оскільки найбільша сума виплат у компанії припадає на страхування авто КАСКО ( понад 60% від загальної суми страхових виплат) та ОСЦПВ (понад 25%), збільшення рівня виплат можна пояснити збільшенням ДТП, збільшенням вартості відновлюваного ремонту та динамічною ціновою зміною структури дорожнього трафіку, а отже збільшенням страхових відшкодувань.

у 2009 році ВАТ НАСК «Оранта» мала великий збиток, у сумі 236972 тис. грн., проте вже в 2010 році компанія не лише отримала чистий прибуток, але й дещо перевищіла цей показник порівняно з 2009 роком.

У 2010 році ВАТ НАСК «Оранта» отримала чистий дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) на суму 579700 тис. грн., iншi операцiйнi доходи на суму - 232024 тис. грн., дохiд вiд участi в капiталi – 3250 тис. грн., iншi фiнансовi доходи на суму - 28054 тис. грн., iншi доходи на суму - 23873 тис. грн. У цьому ж перiодi витрати Товариства становлять: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 390310 тис. грн., адмiнiстративнi витрати - 142477 тис. грн., витрати на збут - 132747 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 126253 тис. грн.; фiнансовi витрати -8489 тис. грн., втрати вiд участi в капiталi - 7840 тис.грн., iншi витрати - 29884 тис. грн., податок на прибуток - 20331 тис. грн.; Прибуток Товариства за 12 мiсяцiв 2010 року складає 8570 тис. грн.

Розглядаючи питання страхування відповідальності загалом по компанії слід відмітити, що в структурі страхового портфелю НАСК «Оранта» страхування відповідальності (окрім страхування цивільно-правової відповідальності автовласників) займає лише 2,7% страхового портфелю, що підкреслює його нерозвиненість, хоча страхування відповідальності повинно займати досить велику частку в структурі страхового ринку України. Найбільш розповсюдженим продуктом страхування відповідальності у НАСК «Оранта» є страхування професійної відповідальності нотаріусів та митних брокерів.

При дослідженні питання проблематики обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземно-транспортних засобів в роботі були наведені статистичні дані за три роки по Київській обласній дирекції НАСК «Оранта». Проведений аналіз показав, що обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників займає велику частку страхового портфелю НАСК «Оранта» і не зважаючи на кризу та збитковість компанії у 2009 році, премії з даного виду страхування щорічно зростають. Розглядаючи структуру страхових премій в розрізі відділень КОД НАСК «Оранта» слід відмітити, що переважна більшість премій припадає на міста, з більшою чисельністю населення, щопов’язано як із більшою кількістю укладених договорів, так і з більшими страховими преміями, за рахунок коригуючи коефіцієнтів. Для підвищення суми зібраних страхових премій в таких районних відділеннях, як Сквирський, Миронівський, Згурівський та ін., в яких питома вага надходжень з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників по дирекції загалом складає 1-2%, слід розвивати агентську мережу, коригувати такі коефіцієнти, як К2 - Коефіцієнт, що застосовується залежно від території переважного використання транспортного засобу; К4 – Коефіцієнт, що застосовується залежно від водійського стажу осіб, відповідальність яких застрахована за договором, та інші коефіцієнти, що дозволено коригувати згідно чинного законодавства.

Також, для збільшення обсягів продаж зі страхування відповідальності НАСК «Оранта» необхідно розширювати агентську мережу, співпрацювати з агентами – юридичними особами, а саме з банками, автосолонами, СТО, нотаріальними конторами, туристичними фірмами та ін..

Підводячи підсумок, хотілось би відмітити, що на мій погляд страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів являється, соціально значущою сферою, важливою для держави. Ця значимість заключається в тому, що у зв’язку зі збільшенням з кожним роком числа транспортних засобів і, як наслідок, збільшенням числа дорожньо-транспортних пригод, кількість постраждалих в них зростає.

Матеріальні вимоги до власників транспортного засобу, який спричинив шкоду, можуть бути значними, а матеріальне положення винуватся не завжди дозволяє відшкодувати спричинені збитки у повному обсязі. Звідси – постраждалий не завжди отримує повне відшкодування спричиненої йому шкоди. Винуватець, часто сам опиняється у складному матеріальному становищі при виплаті матеріального відшкодування. Страхування цивільної відповідальності дозволяє уникнути подібних проблем, а обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, дозволяє у примусовому порядку захистити інтереси, як винуватця, так і потерпілого в дорожньо-транспортній пригоді.

Коментар модератора

108 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?